[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02 /2011

Resort ČÚZK

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Výběrová řízení na místa vedoucích organizačních útvarů VÚGTK
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • Existuje šikana v rezortu ČÚZK?
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Katastr nemovitostí

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • Nevystavujme vlastníky nemovitostí nejistotě
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Práce pro geodety a katastr
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu

  Geodézie

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Výškové základy českých zemí - žádost

  Kartografie

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program MicroStation má novou českou příručku
 • Digitální mapy Prahy

  GPS

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)
 • Speciální akce: 30% sleva na AutoCAD 2011
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Různé

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • Souhlas s využitím osobních údajů u předplatného Zeměměřiče
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Uzávěrky a vydávání Zeměměřiče v roce 2011
 • Vyhodnocení ankety o cenách

  Školství

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Kultovní společenská akce G++
 • Bentley pro studenty
 • G++ dvacetileté

  Internet

  Historie

 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat

  Přečtěte si

 • Práce pro geodety a katastr
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  Zajímavosti

 • Chomutovské údálosti 2011 ožívají

  Z domova

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička
 • Sud piva na vaši geodetickou akci zdarma
 • Kultovní společenská akce G++
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • G++ dvacetileté

  Ze zahraničí

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010

  ČSGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  KGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Existuje šikana v rezortu ČÚZK?

  Odpovídá ředitel personálního odboru ČÚZK...

  Domníváte se, že zažívají zaměstnanci vaší organizace šikanu na pracovišti? Běžně se už i u nás používá termín mobbing. (Mezi zaměstnanci z interních nebo externích zdrojů? Šikanu v jaké podobě?)
  Především – mobbing a šikana není jedno a totéž, jde o dvě rozdílné záležitosti. Šikana způsobuje své oběti zjevné, okamžité utrpení a pokud je takové jednání odhaleno, je trestně postižitelné. S takovým jevem jsme se v naší organizaci nesetkali. Mobbing je dlouhodobější, rafinovanější proces, obtížněji zjistitelný a hůře postižitelný. Rozhodně se však nedá říci, že by systematické zákulisní intrikování, omezování a pronásledování oběti, které takové jednání charakterizuje, bylo méně závažnějším jevem než šikana. Tam, kde pracují lidé ve větších kolektivech a kde existují vztahy nadřízenosti a podřízenosti, nikdy nelze mobbing zcela vyloučit. Jediná možnost, jak takovým jevům předcházet, jsou pevně stanovené, jasně formulované a všemi kontrolované zásady kultury organizace a stálá péče o kvalitu mezilidských vztahů na pracovišti.

  Myslíte si, že jsou vaši zaměstnanci vystaveni stresu?
  Nepochybně jsou a pokud si uvědomíme zvyšující se nároky na pracovní vytížení každého zaměstnance našeho resortu, bylo by podivné, kdyby tomu tak nebylo.

  Jaké jsou asi příčiny jejich stresu?
  Obrovský nárůst práce. Počet provedených zápisů práv vkladem do katastru nemovitostí, na základě kterých vzniká vlastnické právo, se za uplynulých 10 let více než zdvojnásobil, a v posledních letech roste průměrným tempem o 15 % ročně. Když si k tomu připočtete výrazné zvýšení počtu deklaratorních zápisů záznamem, soustavný tlak na snižování lhůt při vyřizování vkladů práv do katastru nemovitostí, veliký důraz na kvalitu práce a skutečnost, že od roku 2000 se snížil počet zaměstnanců v resortu o 7 %, je zřejmé, že se stresovým situacím v naší organizaci nevyhneme.

  Jak se stresem u zaměstnanců bojujete? (Předcházíte nebo až řešíte? Případně proč si myslíte, že netrpí stresem?)
  Není to žádný lítý boj, spíš nikdy nekončící proces obousměrné komunikace mezi vedením a zaměstnanci, která se někdy daří, někdy méně. Snažíme se našim zaměstnancům v programech vzdělávání zprostředkovat informace o pracovní problematice z různých pohledů, především psycho-sociálního, manažerského, aby dokázali pracovní proces vnímat v celé jeho složitosti.

  A jak předcházíte stresu vrcholových manažerů?
  Některým stresovým situacím se přes veškerou zkušenost a připravenost předejít prostě nedá. Jsou však stresové stavy, které jsou z pozice manažerů ovlivnitelné a záleží na nich samotných, na jejich vhledu do problematiky manažerské práce a na umění eliminovat v samém zárodku nebezpečí, které na každého, prací zavaleného vedoucího zaměstnance, čeká. V naší organizaci se již řadu let realizují pravidelné psycho-sociální výcviky, ve kterých se vrcholoví manažeři mimo jiné seznamují se způsoby, jak prostřednictvím stresu „nevyhořet“.

  Jaké si myslíte, že jsou příčiny jejich stresu?
  Stejné jako u ostatních zaměstnanců. Navíc pozice vrcholného manažera má nezáviděníhodnou „přidanou hodnotu“. Tou je obrovská odpovědnost, kterou mnohdy jejich pracovní okolí nevidí, někdy pohříchu ani vidět nechce.

  Jak je to u středního managementu, který je pod dvojím tlakem?
  Dvojí tlak je výsledkem špatného řízení a zanedbaných interpersonálních vztahů na pracovišti. Naši vedoucí zaměstnanci se snaží onen dvojí tlak, řečeno technologicky, nahradit společným tahem jedním směrem. Je to samozřejmě velmi obtížné a ne vždy a všude se nám to ještě daří.

  Jaké zaměstnanecké výhody ve vaší organizaci nabízíte?
  V naší organizaci se v odměňování řídíme nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V systému zaměstnaneckých a sociálních výhod se pak jedná především o závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, pružnou pracovní dobu, pět týdnů dovolené, a možnost čerpání prostředků z FKSP. Nezanedbatelné finanční prostředky investujeme do zkulturnění pracovního prostředí mnohých pracovišť resortu, veliký důraz klademe na vytváření podmínek pro další osobnostní a profesní rozvoj každého zaměstnance.

  Lze nějak vyčíslit přínosy nebo úspory, které vznikly pohodou na pracovišti? Kolik peněz ročně na jednoho pracovníka věnujete na antistresová opatření?
  Pohoda na pracovišti se penězi vyčíslit nedá. Stejně tak nelze žádnými měrnými jednotkami kvantifikovat přínosy, změny a posuny, které se odehrávají v „psychologickém terénu“ zaměstnanců. Z takové skutečnosti se lze jen velmi radovat.

  Rozhovor vyšel v Zeměměřiči č. 3+4/2008.
  Pozn. redakce: Pokud v rezortu zažíváte šikanu nebo mobbing, můžete se obrátit na Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo personální odbor ČÚZK. Výsledek vaší stížnosti rádi zveřejníme.


  Petr Zajíček byl personalista rezortu před několika lety a dnes je již v důchodu. Jméno jeho nástupce je Mgr. Ota Kalaš - ota.kalas@cuzk.cz - doplněno 21.3.2011

  — Petr Zajíček, ČÚZK

  vyvěšeno: 18.03.2011
  ID článku: 3964              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK