[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2003

Resort ČÚZK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Konference ČÚZK
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Katastr nemovitostí

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Geodézie

 • TOUR DE ProMark2 napříč republikou
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Kartografie

 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 10 let českého katastru nemovitostí

  GPS

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

  Software

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  Přečtěte si

 • Pražský katastr se dosud nezměnil ...
 • Konec starých časů korupčních cest
 • Natažené ruce
 • Češi jsou přesvědčeni, že korupce sílí ...
 • Křest cykloatlasu
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Zeměměřické výkony a díla

  Zajímavosti

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)

  Z domova

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Křest cykloatlasu
 • Konference ČÚZK
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Ze zahraničí

 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  ČSGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  KGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  NZK

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
 • Zeměměřické výkony a díla
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  Anketa byla poprvé zveřejněna na 38. geodetických informačních dnech, kde na ni odpovědělo 22 účastníků. Na základě jejího otištění v časopisu Zeměměřič došlo dalších 8 odpovědí do redakce a 2 odpovědi P. Polákovi (tyto údaje jsou k 25. 1.).

  K datu zasedání KGK (27. 1.) pøišlo dalších 24 odpovìdí na základì elektronické ankety.

  Celkem tedy 66 odpovědí, což je velice málo.

  První mezivýsledky, které se podaøilo zpracovat do uzávìrky tohoto èísla, jsou:

  Otázka první

  Chcete, aby se UOZI ve výstavbì (podle zákona è. 200/1994 Sb.) stali autorizovanými inženýry v oboru inženýrské geodezie podle zákona 360/1992 Sb.?
  urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
  20 11 0 0 11 na MGID a poštou
  11 10 1 2 0 KGK
  31 21 1 2 12 celkem

  Otázka druhá

  Chcete, aby nad odborností a etikou èinnosti UOZI ve výstavbì byl - v zájmu rozvoje inženýrské geodezie a v zájmu objednatelù - vykonáván dohled s kárnou pravomocí pøíslušného orgánu dohledu ?
  urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
  24 8 3 0 7 na MGID a poštou
  12 10 2 0 0 KGK

  36 18 5 0 7 celkem

  Otázka tøetí

  Byl byste se ochoten jako geodet a èlen ÈKAIT aktivnì podílet na èinnosti této komory?
  urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
  10 9 4 9 10 na MGID a poštou
  2 8 3 11 0 KGK

  12 17 7 20 10 celkem

  Otázka ètvrtá

  Mìla by být obnovena funkce odpovìdného geodeta patøiènou legislativní úpravou ?
  urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
  29 9 2 1 1 na MGID a poštou
  15 7 0 21 0 KGK

  44 16 2 3 1 celkem

  Ankety se zúčastnili zeměměřičtí inženýři a úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři. Názory a připomínky z anketních lístků jsou dle možností průběžně zveřejňovány na našem webu

  Na anketu tedy původně došlo pouhých 66 odpovědí, zatímco adresář UOZI (který spravuje ČÚZK) obsahuje asi 2 145 jmen. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu v našem oboru, rozhodla se KGK a ČSGK o celoplošné oslovení všech 2 145 UOZI a poštou jim zaslala anketní lístek s průvodním dopisem. Distribuci prováděla naše redakce a všem adresátům přiložila k dopisu i časopis GEOinformace. Je zajímavé, že v seznamu ČÚZK, který oprávnění uděluje a UOZI eviduje, bylo více než 100 adres nedoručitelných (!). A perlička na závěr: vrátily se i zásilky pro členy představenstva Komory - ing. Fafejtu a ing. Hrdličku.

  (zs)

  vyvěšeno: 04.03.2003
  poslední aktualizace: 06.04.2004
  ID článku: 693              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku