[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2003

Resort ČÚZK

 • Protikorupční program ČÚZK
 • PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!!

  Katastr nemovitostí

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Geodézie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Kartografie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Pozemkové úpravy

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  GIS

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Pražská kancelář Autodesku personálně posiluje
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nemoforum, malé ohlédnutí

  GPS

 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  DPZ

 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl

  Fotogrammetrie

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Software

 • Mapa Evropy v Křovákově zobrazení!

  Různé

 • Česko z nebe
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Školství

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Internet

  Historie

 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  Přečtěte si

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe

  Zajímavosti

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Historie zeměměřictví - určování času (3. díl)

  Z domova

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • Trimble opět narostl
 • Z 15. Kartografické konference...

  Ze zahraničí

 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Protikorupční program ČÚZK

  Předseda ČÚZK 29.9.2003 podepsal Opatření předsedy č.j.: 4605/2003-1 ze dne 29. září 2003, kterým se vydává Protikorupční program Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Toto opatření předsedy nabylo účinnosti dnem podpisu.


  Opatření předsedy č.j.: 4605/2003-1 ze dne 26. září 2003, kterým se vydává Protikorupční program ČÚZK

  Podle ust. čl. 10 odst. 2 písm. e) Organizačního řádu ČÚZK č.j. 836/1994-11, ve znění dodatků č. 1 až č. 11, vydávám Protikorupční program ČÚZK uvedený v příloze tohoto opatření a ukládám všem vedoucím zaměstnancům v resortu plnit úkoly v něm stanovené.
  Plnění stanovených opatření bude průběžně kontrolováno v rámci řídící kontroly a interního auditu.
  Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.
  Ing. Karel Večeře, předseda


  Příloha k č.j. 4605/2003-1
  Protikorupční program Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  Korupcí se pro účely tohoto materiálu rozumí poskytování (na straně jedné) a získávání (na straně druhé) neoprávněných výhod za úplatek, přičemž úplatkem nemusí být jen finanční hodnota, ale může to být např. jiná výhoda příjemce. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu mravním selháním jednotlivců. Schopnost institucí korupci potlačovat a bránit se jí je pak současně indikátorem kvality její vnitřní kultury.
  V oblastech působnosti resortu ČÚZK lze spatřovat zvýšená rizika možného korupčního ohrožení především při rozhodování o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí (KN) a při provádění zápisů do KN.
  V oblasti rozhodování o povolení vkladu práv do KN jde především o rizika u zaměstnanců katastrálních úřadů (KÚ), kteří jsou zmocněni k tomuto rozhodování, v oblasti provádění zápisů do KN jde především o zaměstnance KÚ, kteří navrhují a kontrolují zápisy změn do katastrálního operátu.
  V dalších oblastech činností zajišťovaných orgány zeměměřictví a katastru nemovitostí (zadávání veřejných zakázek, hospodaření s rozpočtovými prostředky, další činnosti státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí) jde především o potřebu dlouhodobých preventivních opatření.
  Osobami zodpovědnými za realizaci protikorupčních opatření jsou všichni vedoucí zaměstnanci v resortu ČÚZK.


  Protikorupční opatření

  Protikorupční opatření jsou rozdělena do tří částí. V části A jde o opatření dlouhodobého charakteru, jejichž cílem je zajištění protikorupční odolnosti zaměstnanců jejich výběrem a systematickou přípravou. V části B jsou uvedena opatření v oblasti předpisů a spolupráce s jinými orgány a v části C organizační, technická a další opatření omezující riziko korupce.

  A) Opatření dlouhodobého charakteru v personální práci a vzdělávání
  1. Zajistit při přijímání zaměstnanců na vytipované pozice zkoumání rizikových faktorů (hodnotová orientace, vnější a vnitřní oslovitelnost, postojová shoda aj.), které mohou ovlivnit jejich chování v možném korupčním prostředí, psychodiagnostickými metodami.
  Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK a ředitelé katastrálních úřadů
  Termín: průběžně od 1. 1. 2004

  2. V rámci personálního auditu věnovat pozornost problematice možných korupčních ohrožení a výsledná zjištění využít při personálním plánování.
  Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK a ředitelé KÚ
  Termín: průběžně od 1. 1. 2004

  3. Zavést systém soustavného monitoringu katastrálních úřadů s ohledem na možná korupční ohrožení formou průzkumů postojů klientů a výsledky využívat pro hodnocení korupčních rizik a přijímání protikorupčních opatření na jednotlivých KÚ.
  Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK
  Termín: do 31. 12. 2003

  4. Ve vstupním vzdělávání v rámci adaptačního procesu pro nově přijímané zaměstnance věnovat zvýšenou pozornost Kodexu etiky zaměstnanců v resortu ČÚZK a seznamovat zaměstnance s protikorupčními opatřeními na pracovištích.
  Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK a ředitelé KÚ.
  Termín: průběžně od 1. 1. 2004

  5. V rámci resortního skupinového odborného vzdělávání zavést témata zaměřená na problematiku korupce (sociálně psychologická hlediska korupčního chování, právní aspekty korupce, etika a korupční prostředí).
  Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK
  Termín: 31. 10. 2003

  6. V dlouhodobě koncipovaných programech vzdělávání vrcholového a středního managementu zařadit blok věnovaný problematice korupce ve státní správě vč. právních a etických aspektů a sociálně psychologických hledisek korupčního chování.
  Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK
  Termín: 31. 10. 2003

  B) Opatření v oblasti předpisů a spolupráce s jinými orgány 1. Připravit v rámci platné zákonné úpravy dohodu mezi Policií ČR a ČÚZK ke zkvalitnění spolupráce včetně komunikace a zajištění výměny poznatků nezbytných pro činnost související zejména s případy korupce.
  Zodpovídá: ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK
  Termín: do 31. 12. 2003

  2. V rámci procesu tvorby právních i technických předpisů posuzovat i možná rizika vytváření korupčního prostředí na KÚ.
  Zodpovídá: ředitel odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí ČÚZK
  Termín: průběžně

  3. Využívat materiály, zkušenosti a informace nevládních organizací z boje proti korupci (např. publikace Transparency International).
  Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci v resortu ČÚZK
  Termín: průběžně

  C) Organizační, technická a další opatření omezující riziko korupce
  1. Zajistit zveřejňování základních údajů z protokolu o vedených správních řízeních o návrzích na vklad práv k nemovitostem podle jednotlivých pracovišť KÚ na internetových stránkách a jejich pravidelnou aktualizaci s využitím údajů centrální databáze ISKN.
  Zodpovídá: ředitel odboru informatiky ČÚZK
  Termín: od 1. 1. 2004

  2. Zajistit zveřejňování přehledu o skutečně dosahovaných průměrných lhůtách při vyřizování návrhů na vklad práv k nemovitostem podle jednotlivých pracovišť.
  Zodpovídá: ředitel odboru informatiky ČÚZK
  Termín: od 1. 1. 2004

  3. Pravidelně vyhodnocovat dodržování lhůt stanovených právním řádem pro rozhodování o návrzích na vklad práv do katastru, vytipovávat pracoviště, která by mohla být ve zvýšené míře ohrožena korupcí vzhledem k nedodržování lhůt a přijímat opatření ke zkracování těchto lhůt.
  Zodpovídá: ředitel odboru řízení územních orgánů ČÚZK a ředitelé KÚ
  Termín: průběžně

  4. Provádět pravidelné kontroly se zaměřením na dodržování zákonných lhůt pro rozhodování KÚ s cílem omezit rizika možného korupční ohrožení.
  Zodpovídá: ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK a ředitelé zeměměřických a katastrálních inspektorátů (ZKI)
  Termín: průběžně

  5. Zajistit zveřejnění kontaktů sloužících k přijímání anonymních informací o korupci a vyhodnocení těchto informací pravidelně předávat předsedovi ČÚZK.
  Zodpovídá: ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK a ředitelé ZKI
  Termín: průběžně

  6. V rámci řídící kontroly, interního auditu a veřejnosprávní kontroly věnovat zvýšenou pozornost kontrole zadávání veřejných zakázek.
  Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci v resortu a pracovníci zodpovědní za finanční kontrolu
  Termín: průběžně

  Text protikorupčního opatření nezískala redakce časopisů GEOinformace a Zeměměřič z ČÚZK a nelze jej tedy považovat za doslovné znění.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 15.10.2003
  ID článku: 941              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK