<% Server.ScriptTimeOut = 5 response.buffer = true Dim fromID, NextURL, NextID 'fromIP = Request.ServerVariable("HTTP_REFERER") fromID = CInt(Request.QueryString("fromID")) smer = Request.QueryString("smer") REM Neco pro Alese Cepka *************** REM http://www.zememeric.cz/geowebring/goto.asp?smer=A+fromID=5 If FromID = 0 Then FromID = CInt(Mid(smer, 10)) smer = Mid(smer, 1,1) End If REM konec vlozky ****** vypisURL = "http://www.zememeric.cz/geowebring/list.asp" vypisID = 2 reklamaIMG = "http://www.zememeric.cz/geowebring/reklama1.gif" reklamaALT = "Reklama GeoWebRing-cz" reklamaTXT = "" ' do reklamaTXT nepouzivat uvozovky!!!! V HTML je nahradit znakem ' a v textu je nepouzivat %> GeoWebRing Zeměměřiče <% If NOT fromID = "1" Then %> <% End If REM **************************************************** ' AbsolutePath = Server.MapPath("/datab") strConnect = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & AbsolutePath & "/webring.asp;DriverId=25;FILE=MS Access;MaxBufferSize=512;PageTimeout=5" Set ObjConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") ObjConn.Open strConnect qryStr = "Select URL, ID, ZARADIT from GEOWEBRING;" Set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset") rs.open qryStr, ObjConn, adOpenStatic, adLockOptimistic rs.moveFirst Do If rs("ID") = fromID Then If Not rs("ZARADIT") And NOT smer="Z" Then rs("ZARADIT")= TRUE End If Select Case smer Case "A" Do rs.moveNext If rs.EOF Then rs.moveFirst NextURL = rs("URL") NextID = rs("ID") Loop Until rs("ZARADIT") Exit Do Case "B" Do rs.movePrevious If rs.BOF Then rs.moveLast NextURL = rs("URL") NextID = rs("ID") Loop Until rs("ZARADIT") Exit Do Case "Z" NextURL = rs("URL") NextID = rs("ID") Exit Do Case Else NextURL = vypisURL NextID = vypisID Exit Do End Select End If rs.MoveNext Loop Until rs.EOF rs.Close Set rs = Nothing %>

GeoWebRing-cz

Prague FIG Week 2000

Budete automaticky přesměrováni! Pokud přesměrování nefunguje, klikněte ZDE You will be automaticky redirect! If redirect not function, click HERE

Sponzorem GeoWebRingu-cz je společnost Sponzor of GeoWebRing-cz is

Máte zájem o reklamu na tomto místě?
Pro více informací klikejte ZDE.

 

 

From: <%= fromID %>, smer: <%= smer %>

Next: <%= NextID %>

NextURL: <%= NextURL %>

<% ' Pridani OD a DO On Error Resume Next If smer = "Z" Then qryStr = "Update GEOWEBRING set ZEMEMERIC = ZEMEMERIC + 1 where ID = " & fromID & ";" ObjConn.Execute(qryStr) fromID = 1 End If qryStr = "Update GEOWEBRING set OD = OD + 1 where ID = " & fromID & ";" ObjConn.Execute(qryStr) qryStr = "Update GEOWEBRING set DO = DO + 1 where ID = " & NextID & ";" ObjConn.Execute(qryStr) ObjConn.close set ObjConn = Nothing If IsNotNull(errStr) Then Set Mailer = Server.CreateObject("SMTPsvg.Mailer") Mailer.RemoteHost = "smtp.ini.cz" Mailer.FromName = "GeoWebRing-cz" Mailer.FromAddress = "zememeric@ini.cz" Mailer.Recipient = "valda@email.cz" Mailer.Subject = "GeoWebRing - chybova hlaska" Mailer.BodyText = "Chybove hlaseni" & VbCrLf & errStr Set Mailer = Nothing End If %>