[pošta]

Historické památky

Schwarzenberský plavební kanál


Historie a jeho současný stav - Ing. Hynek Hladík

Referát k 210.výročí zahájení stavby - Ing. Jaroslava Martanová

Josef Rosenauer, geniální tvůrce Schwarzenberskýho plavebního kanáru

Další informace


Schwarzenberský plavební kanál - historie a jeho současný stav
Ing. Hynek Hladík - Lesy ČR, Oblastní správa toků Benešov

            Před 210 lety, 4. května 1789, byla zahájena, ještě před příchodem císařsko-královské dvorské komise, v bývalém revíru Svatý Tomáš na schwarzenberském českokrumlovském panství stavba prvního úseku Schwarzenberského plavebního kanálu v délce 994 sáhů ( km) mezi potokem Ježová (Iglbach, dříve Nickelbach) a osadou Růžový Vrch (Rosenhügel) ležící v jednom ze sedel na šumavském hřebeni. Byl to vlastně zkušební úsek, který měl ukázat, zda voda v kanálu opravdu poteče přes hlavní evropské rozvodí oddělující od sebe povodí řek Große Mühl a Vltavy, respektive Dunaje a Labe. Voda přes rozvodí tekla, stavba tedy pokračovala, jak proti kopci po severním úbočí Šumavy, tak k jihu k potoku Světlá (Zwettlbach) a dále k řece Große Mühl.


Z historie plavebního kanálu
            Většina z nás se zúčastnila před 10 lety semináře v Horní Plané, konaného u příležitosti 200. výročí zahájení stavby Schwarzenberského kanálu. Tehdy jsem popisoval kanál v oblasti bývalého revíru Svatý Tomáš, jeho původní i současný stav. Dnes si pro popis původního stavu vypůjčím slova Ernsta Mayera z “Pokus o popis velkého plavebního zařízení na panství Český Krumlov v českobudějovickém kraji v Čechách”, který byl uveřejněn v Časopisu pro rolníky, lesníky a zahradníky v roce 1830, a v tomto popisu se neomezím pouze na tento úsek. Kdo by byl schopen popsat ten původní stav než právě on, který se podílel na dokončení tohoto významného díla započatého Josephem Rosenauerem.
            K přednostem, kterých Čechy dosáhly v nové době opravou vojenských silnic křižující celou zemi a naposledy i zřízením železnice z Českých Budějovic do Lince, se dá právem počítat i soukromé zařízení Jeho Jasnosti Knížete ze Schwarzenberka v oboru lesního hospodářství, jež tento velký majitel panství nechal s velkými oběťmi vybudovat jako pomník umění a pokročilého průmyslu k zajištění požadavků obyvatel.
            Souvislé území pralesů o rozloze 24.000 katastrálních jiter na hranicích s Horním Rakouskem a Bavorskem, které po staletí byly bez užitku pouze prostředím přirozeného koloběhu s odumíráním a opětným novým růstem z trouchnivějících trosek, zavdalo ke zrodu myšlenky ke zřízení kanálu k plavení dřeva, jenž by proříznul lesy v celé délce a byl účelným prostředkem k dopravě více než třech milionů sáhů dřeva (cca 10,2 milionů prm) k hornorakouské řece Große Mühl (zvané tehdy Mühel, v bavorském nářečí Michl) a dále po Dunaji, k rozdělení v oblastech chudých na dřevo.
                Toto velké zařízení vděčí za svůj vznik prostému lesnickému učni Josephu Rosenauerovi. Aby probudil mladického génia a umožnil projevy síly vědeckým vzděláním v příslušném směru, zařídil vznešený Kníže Jan ze Schwarzenbergu, aby se Rosenauer věnoval studiu matematiky a fyziky na inženýrské akademii ve Vídni, a mohl mu s jistotou uložit později do rukou tak důležitý a nákladný podnik, jakým byla stavba plavebního kanálu.Vybaven nepostradatelnými znalostmi započal Rosenauer provádět nivelování v délce zhruba 40.000 sáhů (cca 75,9 km) od břehů řeky Große Mühl až k závěru na významném lesním hřebeni, a tuto práci, které dal základ operacemi zahájenými v roce 1788, prováděl s matematickou přesností bez ohledu na téměř neprůchodný terén v následujícím roce spolu s 1.200 osobami.
            Skutečné provedení stavby kanálu je rozděleno do dvou časových period: původní z roku 1788, potom pokračování z roku 1821. Pro první se používá jméno “Starý kanál”, pro druhou pak “Nový kanál”. Důvody pro velký časový odstup 32 let bylo:
                        1. Podnik měl zajištěno privilegium pouze na 30 let, po uplynutí této periody mělo být očekáváno, zda bude prodloužena, či ne.
                        2. Trasa vystavěná v 1. periodě v délce 20.737 sáhů (39,327 km), jmenovitě od ústí kanálu do řeky Große Mühl k Jelenímu potoku, pronikla natolik hluboko do pralesa, že zajistila tolik plavebního materiálu, aby přerušení výstavby mohlo postačit.
                        3. Lesy za Jelením potokem jsou v dlouhém úseku chudé na tekoucí vodu. Bylo třeba provést opakovaná pozorování, aby mohla být získána naděje, že při pokračování stavby kanálu v délce 18.000 sáhů (cca 34,1 km), bude v různých ročních obdobích dosažen dostatečný přítok vody.
            Bystřina zvaná Světlá (Zwettlbach), která prochází úzkou horskou soutěskou a poté v délce 1.027 sáhů (1.948 m) protéká volností uprostřed úrodných luk nedaleko tvrze Lichtenau k ústí do řeky Große Mühl, ukázala staviteli Rosenauerovi, kde zaústit kanál do jmenované řeky. Světlá (Zwettlbach) získává svůj hučící život z mnohých malých pramenů, které vycházejí z horského hřebene dělícího Rakousko od Čech, aby se spojily do společného koryta a mohly tak pohánět jednotlivé mlýny. Hned na začátku narazíme na pozoruhodný bod, který zapůsobí i na uzavřeného muže. Aby bylo možno si názorně představit lokalitu, musíme se postavit na výšinu na českém území 3.914 sáhů (7,423 km) od ústí, mít před očima jižní horský svah, který je vertikálně proříznut Světlou (Zwettlbachem). Nebyla jiná možnost, než zatarasenými žulovými bloky prorazit trasu, na které kanál ztrácí všechen přiměřený spád, aby jím po mnohých neregulovaných spádech, tisících zákrutách, musely plynout vody posbírané v horách. Tento divoký stav, kterým se příroda marně stavěla na odpor lidské ctižádosti, bylo možné překonat pouze s mimořádnou námahou a velkými náklady. Mimořádná je podívaná, která překvapí pozorovatele při chodu dřeva; neboť v této dané vzdálenosti voda klouže rychlostí spádem 9” - 18’’ na jeden sáh (12,5-25,0%) přes fošny pevně upevněnými v opevněném dně, ohlušujícím hukotem se stříkající pěnou vytvářející se na každé překážce, břehy, aby přečkaly všechny ty velké účinky narážejících polen, musely být opevněny masivním zdivem. Tyto vznešené přírodní scény uchvacují k obdivu a zastavení nejvíce v jedné části, která nese jméno Murau (Morau), kde umění, a ještě více odvaha v neprůchodné divočině budící hrůzu, naplněné spadlými útesy a skalisky, pustošící vodní proud vybudovat vyzděné lože regulované pro plavbu polen. Velkým a vznešeným dojem působí na vandrovníka, když při chodu dřeva se polena s ohlušujícím hromu podobným hukotem řítí do četných ohybů a vzbuzují hrůzu; nebo když se nahromadí pospíchající polena, stává se téměř nemožné uvolnit tento “uzel”, polena létají do vzduchu, plavební personálu nezbývá nic než rychle utéct, aby se zachránil před smrtelným úderem do dálky odhozených kusů dřeva. Toto pitoreskní divadlo nedovoluje návrat dřív, než po uzavření přítoku vody s plaveným dřevem v horním úseku kanálu s mírnějším sklonem, pak je možné zával odstranit a uvolnit další běh. Časté a nákladné jsou v této strašidelné lokalitě každoroční opravy. V blízkosti musí být proto usazeni vlastní zedníci a tesaři, aby mohli v takových případech provést rychlá vylepšení, a tak nedošlo k delšímu zdržení vhazování polen ve vzdálených místech a plavby. Bouřky a průtrže mračen v letech 1821 a 1825, kdy se Světlá (Zwettlbach) změnila v lesní veletok, vystoupila z břehů a zničila břehové zdi, největší kameny i fošny ze dna létaly jako třísky, koryto kanálu bylo zcela zpustošeno a nezůstala po nich ani stopa.
            Přecházím nyní na pozoruhodnou výšinu v Čechách vzdálenou 3914 sáhů (7,423 km, jedná se o místo u bývalé osady Růžový Vrch - Rosenhügel, zvané též U Korandy), odkud podél severního horského hřebene bylo možno vložit umělý spád 1 1/2’’’ (čárek) na sáh (1,74 ‰) ke stavbě koryta kanálu. Tyto nepatrné podmínky byly nutné, aby se na jedné straně zabránilo stržení břehů rychlým průtokem vody, a na druhé straně bylo třeba podchytit plochy lesů co nejblíže patě svahu, aby přísun polen k břehům kanálu byl co nelehčí. Koryto kanálu má ve dně šířku 6’stop (1,90 m), otevření v horizontu (šířka v koruně) má dvojnásobek a hloubka je zpravidla 3’ (stopy) (0,95 m). Síly v množství 1.200 lidí rozdělil Rosenauer podle rozličnosti pracovních podmínek, nářadí bylo od malého po velké v režii, včetně občasného vylepšení. Někteří odsekávali kořeny stromů, jiní čistili nerovný povrch, jiní vykopávali koryto, horníci vystřelovali v předstihu kameny, nejsilnější muži válcovali povrch některých úseků. Toto rozdělení bylo tak účelné, jako je organizace v továrnách, mohla se projevit v ekonomii stavby, protože bylo dosaženo účelné spotřeby nářadí, nebylo potřeba tolik personálu na dohled nad stavbou, nebyla používána pohyblivá denní mzda. Paušální smlouvy o mnoho snížily celkový náklad 120.000 fl.C.M. (zlatých v konvertibilních mincích).
            Budu nyní popisovat stavbu postupně podle významných bodů, které popisuji k porozumění v následujících 4 kapitolách jako podstatné, a pokračuji tak, že kanál byl veden od popsaného bodu, kde má tak zvaný přirozený odpad svůj začátek, vzhůru k potoku Nickelbach (dnes česky nazývaný Ježová a německy Iglbach) v délce 929 sáhů (1,761 km), k potoku, který odděluje teritorium kláštera Schlägl (Drkolná), a který zároveň slouží zavlažování a zúrodňování luk přeříznutých kanálem. Protože kanál probíhá od západu na východ, všechny horské prameny odtékají od jihu k severu, takže se stává, že všechny potoky jsou do něj používány k doplnění množství vody vzhledem ke vsakování a výparu, zároveň je možno stavidly vodu dále vypustit do přirozených koryt.
            Jednou pro vždy uvádím, abych se vyhnul dalším opakováním, že u každého přítoku potoku je i stavidlo k vyprázdnění. U potoku Nickelbach (Ježová) bylo však nutné mimořádné zařízení k dělení vody, aby nebyly zkráceny dosavadní uživatelské podíly sice spřátelených, avšak v různých vládních provinciích, žijících poddaných.
            Odtud vede kanál opět vzhůru v délce 1.655 sáhů (3,139 km) lesy kláštera Schlägl (Drkolná), které jsou dosud málo využívatelné, až k nově postavenému mostu na obchodní silnici vedoucí z Čech do Horní Mühlviertel, tedy nejdříve z tržní obce Dolní Vltavice (Unterwuldau) do tržní obce Aigen. Také u tohoto objektu je třeba upozornit, že každá veřejná nebo soukromá komunikace jakéhokoliv druhu, která je přerušena kanálem, musí být napojena mostem nebo lávkou.
            Odtud až k přítoku potoka Schrollenbach právě ještě v klášterním lese je 734 sáhů (1,392 km). Od tohoto potoka až k prameni Landknechtin na území lesů kláštera Schlägl (Drkolná) je 720 sáhů (1,366 km). Odtud až k potoku Kesselbach (Kotelní potok) v klášterním lese je 1.786 sáhů (3,387 km). Od tohoto potoku k e skelné huti v Sonnenwaldu, která patří klášteru Schlägl (Drkolná), ale je v současnosti nepoužívaná a pomalu se rozpadá, je 1.050 sáhů (1,991 km).
            Odtud požívá levý nebo severní břeh volný pohled, pravý nebo jižní břeh je lemován klášterními lesy až k potoku Pestřice (Rothbach), který je vzdálen od jmenované skelné huti 201 sáhů (O,381 km). Tento potok tvoří západní hraniční linii mezi klášterem Schlägl (Drkolná) a panstvím Český Krumlov; od něj se nacházíme na obou stranách na vlastních pozemcích a půdě panství Český Krumlov až ke konci Starého i Nového kanálu. Úplná arondace teritoria krumlovského panství mezi potoky Pestřice (Rothbach) a Nickelbach (Ježová) byla provedena zbožným darem předchozích majitelů, pánů z Rožmberka, klášteru Schlägl (Drkolná) v roce 1308. Území, které se svažuje od horského hřebene až k Vltavě, posouvá částečným zahrnutím této akvizice do katastru do země, což dává důvod, proč stále ještě nebyla dána zemská hranice.
            Od Petřice (Rothbach) vede kanál roztroušenou dominikální vesnicí Zvonková (Glöckelberg) k jejímu konci, dále přes knížecí les Medvědí brloh až k Medvědímu potoku (Bärenlochbach) v délce 1.645 sáhů (3,120 m).
            Na tomto místě si dovolím se na chvilku zastavit. Zlámané a vrškové dřevo nemůže být předmětem plavby, při nejmenším na tak velké vzdálenosti 7 mil (cca 53,1 km), a to jednak vzhledem k častějšímu utopení, jednak vzhledem k nižší hodnotě, které se nemůže pro režii vyplácet. Přesto tento materiál, který nelze opomenout, protože se jedná podle výzkumů o 16 % plavitelného zdravého dřeva, byl v periodě prvního plavebního privilegia ponechán na pasekách, aby ztrouchnivěl, vzhledem k tomu, protože v tak nepřístupných lesních lokalitách samotných nebyl pro nepatrné ceny předmětem odbytu v místě; a při tom by byla spotřeba tohoto odpadového dřeva žádoucí, aby byly odstraňovány z pasek překážky pro lesní kultury. Autor tohoto pojednání prováděl čištění sečí pálením tohoto dřevěného materiálu k výrobě potaše; roční přírůstek těchto odpadů, poté malá těžba na jedné straně, a nebezpečí lesních požárů na straně druhé, omezily další pokračování takovéhoto způsobu hospodaření. Zde autor použil již v roce 1808 jako prostředek k čištění lesních pasek založení skelné huti v plavebním revíru Křišťanov (Christianberg), a tak vyvážily mnohem větší ztráty v plavebních lesích, které jsou předmětem tohoto pojednání, použití stejného prostředku, které přináší výhody jak vlastníku lesa, tak továrníkovi, zvyšuje výnos okolí a oživuje obchod. Na potoce, u kterého jsem zůstal, proto vznikla v roce 1822 tak významná skelná huť, že zpracovávala ročně 1.500 až 2.000 sáhů (5.115 - 6.820 prm) odpadů plavebního dřeva, a to na tak šťastném místě, že materiál ze všech těžebních míst mohl být dopravován až k tavícím pecím po kanálu.
            Od tohoto místa dosáhne kanál k Huťskému potoku (Hüttenhofbach) po 547 sázích (1,037 km). Odtud až k potoku Rasovka (Hefenkriegbach) je vzdálenost 1.860 sáhů (3,527 km), mezi tím je osada Huťský Dvůr (Hüttenhof) s 55 domy, které zde byly postaveny pro zajištění výroby plavebního dříví na základě dřívějších povinností selského dvora.
            Dále kanál vede 490 sáhů (0,929 m) vzhůru k Novopeckému potoku (Neuofenbach). Odtud vede kanál skutečným velkým pralesem, ze kterého již nevyjde, a již nebude možný od kanálu volný výhled do kultivované krajiny. Nic než les; a stromy obrovských tlouštěk a výšek jsou průvodci kanálu až k jeho konci na Světlé vodě (Lichtwasser), kde se na nezměřitelném lesním hřebenu loučí s lesy ve stejném prapůvodním stavu královského bavorského Dolnodunajského kraje. Hned při vstupu do tohoto lesa si muselo koryto kanálu své pokračování vydobýt v délce několika set sáhů ve spleti velkých žulových bloků pouze za pomoci prachu. Díky přibývajícímu stoupání již poměrně vysoko do horských stěn, bojovala stavba ve stálím střídání skal a poněkud volnější zeminou, odříznuta od všeho lidského okolí, útulná noclehárna byla díky penězům a trpělivosti pouze pro řídící personál, který měl dostatečné prostředky, dělnická třída žila nomádským životem. Za těchto nemilých podmínek dorazil tento velký podnik po 1.904 sázích (3,611 km) ke Koňskému potoku (Roßbach) bohatému na vodu, který díky svým účinkům a vlivům po mnohá staletí otevřel daleko se rozšiřující se údolí. Vedením trasy kanálu po přirozeném povrchu terénu by vznikla dlouhá obchůzka ve tvaru kružnice. Rosenauer dal přednost vybudování vodotěsného dřevěného koryta přes potok a soutěsku s podporou ze zdiva na sucho a tak postavil spojení protilehlých stěn, aniž bylo narušeno přirozené koryto potoka. Tato zkracující a náklady šetřící pomoc byla dobře myšlena, vyžadovala však četné opravy; a konečně došlo k úplnému rozpadu v této uzavřené lesní krajině. V roce 1805 vystavěl přes potok autor tohoto pojednání most ze zdiva na mokro 4 sáhy vysoký (7,59 m) a o 2 sázích (3,79 m) světlé šířky, spojení stran údolí bylo provedeno nasypáním zemního valu dlouhého 45 sáhů (85,34 m), na jehož koruně byl zaříznut kanál o běžné hloubce a šířce. Tato stavba stála sice 16.000 zlatých tehdejší měny, ale je na věčnost.
            Za Koňským potokem (Roßbach) kanál dosáhne po vzdálenosti 103 sáhů (0,195 km) lapák písku, velmi účelné zařízení, které se nedá v žádném případě přejít. V okolí kanálu je zde množství sypkého písku, který je při dešti zanášen ze strmých svahů do kanálu. Aby Rosenauer jen s malou námahou odstranil nánosy písku, které brzdí pohyb dřeva, nechal vykopat ve dně jímku 3’ (stopy, tzn. 0,95 cm) a všechny čtyři stěny této jímky vyzdít; přes to je položen dřevěný rošt, kterým připlavený písek i s malými kaménky o průměru do 2’’ (palců, tzn. 5,3 cm) musí propadnout, a přes který plavená polena mohou bez omezení dále pokračovat. Levostranný násyp kanálu je prokopán a uzavřen vodotěsnými stavidly. Vždy když je lapák písku naplněn a má být vyprázdněn, jsou stavidla otevřena a během 3 minut je pouze proudem vody v kanálu úplně vyčištěn a připraven na další přísun písku. Plavba dřeva je sice na krátkou dobu přerušena, ale pouhým uzavřením stavidel je vše uvedeno do původního stavu.
            Odtud dosáhne kanál Jezerní potok (Seebach) po dalších 1.978 sázích (3,751 km); nejsilnější pramen na celé trase Starého kanálu. Žulový pamětní sloup (dnes nazývaný Rosenauerova kaple) nechal Rosenauer vystavět ze zbožné vděčnosti za zdar tohoto velkého a díla dovedeného tomuto bodu, kde přítok vody je natolik dostatečný, aby odpovídajícím způsobem naplnil koryto kanálu a dopravil dolů ty nejvýše položené zásoby dřeva. Když Rosenauer pokračoval se stavbou až k potoku Hučice (Mitterbachl) vzdálenému 274 sáhů (0,520 km) a k Jelenímu potoku (Hirschbach) dalších 937 sáhů (1,777 km), tak měl pouze zvětšený přívod vody, žádný z obou potoků a také oba po spojení nebyly s to, nést polena. Dvě léta 1788 a 1789 stačila k plnému dokončení tohoto velkého podniku a na jaře 1790 se objevila první polena na břehu Dunaje za obdivu a veselosti těch obyvatel, kterým byl dopraven nepostradatelný materiál k topení ve velkém množství a za snížené ceny.
            Popsal jsem nyní průběh Starého kanálu až k jeho ústí do řeky Große Mühl. Musím si teď dovolit několik všeobecných poznámek, abych došel k významnějším úsudkům. Čtenáři budou těžkosti, se kterými byl tak velký podnik spojený stejně tak málo srozumitelné, stejně jako upozornění, jaké peněžní náklady byly potřebné, protože se jednalo o rychlost provedení, a v souvislosti s nasazením tolika dělníků a řemeslníků došlo k nevyhnutelnému zdražení a toto muselo vzhledem k hlubšímu proniknutí do neprostupných prastarých hor pro vzdálenost od osad a potravin ještě stoupnout. Mimo to byly se s řádnými stavebními výdaji spojeny ještě mnohé další k zajištění soukromých práv a pozemkových řešení, která v souvisejících případech a ve styku s poddanými cizí provincie. Kanál odříznul všechny cesty a pěšiny, dále všechny prameny, které vycházejí na horském hřbetu, a po té s jejich vyústění do volnosti ke zkulturnění pozemků, k domácí potřebě, nebo sloužící k pohonu různých vodních děl. K uvedení komunikací do odpovídajícího stavu pro cestující a hospodářství byly třeba mosty a lávky; požadavky na vodu byly uspokojovány malými vyzděnými otvory z koryta kanálu tělesem hráze podle podmínek jejich starých objemových odběrů. Stav vody v kanálu byl snižován nebo zvyšován četnými stavidly tak, jak podmínky dovolovaly. V té                      souvislosti bylo s povinností trvalé péče zřízeno:
                    mosty přes kanál 87
                    propusty z koryta 80
                    koryta (vantroky) přes kanál 78
                    stavidla 22
                    kamenné jezy na Světlé (Zwettlbach) k odvedení vody pro mlynáře a majitele luk 20

            Velká potřeba stavebního kamene na stavidla, jezy a především na ohrázování Světlé (potoka Zwettlbach) dala do ruky příjemnou možnost, nejprve k odstranění nahromaděných kopic kamení nebo kusů skal. Tím se zvýšil výnos mnohých pozemků na dvojnásobek, tak by měl být nárok na vděčnost, avšak člověk musí mít bolestivý pocit, že tento nežádoucí kámen mohl být používán pouze za poplatek. Dále se uvolnily další požadavky zcela zvláštního druhu, které je možné rozumět jako nepřístojnosti, na překonání překážek, které mohou působit na naléhavé a nebezpečné plavební obchody často velmi nepříznivě, a řešení rozepří, jejichž vyšetřování stále zneklidňovalo místní úřady. Stačí mít pouze základní znalosti o zemědělství, aby bylo zřejmé, kalná voda zvláště podporuje růst trávy; pouze jako záminka, že z chodu polen pochází výskyt malých dřevěných třísek, které se zavlažovacími příkopy dostanou na louky a při krmení senem vznikají škody, aby musela plavební režie platit náhrady za každé jitro (5.754,6m3) luk zavlažovaných vodou ze Světlé (Zwettlbach) 4 fl.C.M. a za každé jitro zavlažované z řeky Große Mühl 3 fl.C.M. Když tito nejspíš zvýhodnění vlastníci, kteří tím získají daň za všechny své pozemky, ale stále ještě se necítí dostatečně uspokojeni. A to ještě pořád není všechno! Také za několik málo kroků, které za sebou zanechal plavební personál podél plavebních břehů Světlé (potoka Zwettlbach) a řeky Große Mühl, a po kterých nebyla po plně ukončené plavbě viditelná téměř ani stopa, se musela platit náhrada za sáh louky 1 kr.C.M. (krejcar) a 1 sáh pastviny 1/4 kr.C.M. Když se vezme, že by se těmito kroky sešlapala všechna tráva v šíři 2’ (stop) (0,63 m), což není v plavební době v měsíci dubnu vůbec možné, zejména když vegetace je živá teprve v teplejším měsíci květnu, tak musel být pouhý výnos sena z 1 jitra (nehledě na otavu) dosáhnout 80 fl.C.M., a zároveň se získalo tato náhrada. Odškodnění na pastvinách musí ještě více udivovat, když se vezme, že každému druhu dobytka, každému vandrovníkovi, ať již pěšky nebo na koni, je to dovoleno. A následně je za 17.025 sáhů luk a 3.726 sáhů pastvin vynakládat naznačená odškodnění.
            Dále muselo být strpěno, aby u 10 stávajících odbočení vody ze Světlé (potoka Zwettlbach) byli rozestavěni v době plavby hlídači, jejichž povinnost byla zachytit v případě potřeby proniknuté štěpiny z polen a odklidit je ke straně. Světelskému mlynáři (Zwettelmüller) musela být náhrada poskytována, protože musel vodu pro dobytek jímat ze studně, místo aby ji bral ze Světlé (Zwettlbach).
            Dále dostávalo náhradu 13 majitelům mlýnů na řece Mühl vzhledem k možnému opotřebení jezů chodem polen, každému po 14 fl.C.M. bez ohledu na snížené ceny dřeva, jakkoli již správce plavby dával pozor, aby každý jez měl zřízený na jeho náklady zářez pro chod polen v případě nízkého stavu vody. Konečně je také nutno dodat, že také držitelům rybářských práv na řece Mühl musela být vyplácena náhrada škod za nezřetelné snížení rybářských požitků.Konečně přejdu náhrady, na které je právní nárok při elementárních náhodách.
            Všechno toto však není uváděno, aby bylo vrženo šikmé světlo na více či méně oprávněné účastníky, nýbrž pouze připomenout těm, kteří dřiví kupují, že rozdíl mezi domácími lokálními cenami a cenami ve vzdálených místech není čistým ziskem, a že mimo pekuniární (peněžní) náklady jsou spojeny s tak velkolepým podnikem také ještě nesčetná nebezpečí a materiálové ztráty, které velmi snižují čistou rentu.
            Po řece Mühl mají polena cestu dlouhou 4 míle (30,3 km), aby dosáhla břehy Dunaje u Neuhausu vlastně Untermühel, (dnes Untermühl), kde jsou vytažena a naskládána k různorodému prodeji. Neuhaus je malá obec s 8 domy v řadě a ještě dalšími rozesetými v ústí řeky Mühl do Dunaje, poddaná taxisskému panství Neuhaus. Místo této malé osady je zúženo sedmi proti sobě se sbíhajícími kopci. Na jednom z nich leží zámek Neuhaus s dalekou a krásnou vyhlídkou směrem k tržní obci Aschach.
Skládky každoročně splaveného dříví a prodej, který odsud musí probíhat do všech směrů, vyžadují nutnost zaměstnat pokladníka, kontrolora, pracovníka zajišťujícího měření dřeva a lodního písaře, pro jejichž ubytování byly akvírovány (získány) domy č. 1 a 2, později ale též rozpadlý dům loďmistra s číslem 5 včetně na něj navázaného lodního práva. Úrodné zahrady těchto domů slouží jako skládky dříví, jsou na nich baráky pro ubytování dělníků a sklady pro lodní nářadí.
            Přecházím nyní, po třiceti letech používání “Starého kanálu”, k pokračování tohoto započatého industriálního zařízení, nebo-li ke stavbě “Nového kanálu”, který byl přikázán rozšířeným nejvyšším privilegiem na dalších 30 let. Dříve projektované a mapované pokračování trasy navržené tím pozoruhodným mužem Rosenauerem činí 10.000 sáhů (18,966 km) až k nejvydatnější a poslední vodě na teritoriu, k potoku Světlá voda (Lichtwasser). Připomněl jsem již dříve nejistou otázku, zda významný okruh v délce 10.000 sáhů (18,896 km) tímto a několika málo potoky s daleko nižším významem by mohl být napojen podle potřeb. Zkušenosti vyvozené z mnohých přítoků “Starého kanálu” posouvají pokračování stavby značně na vážky; ty vedly knížecí inženýry k provádění měsíčních měření dostatečnosti stávajících pramenů během celého léta, a varovali před nezabezpečeným započetím stavebních prací. Autor této stati jako představený panství Český Krumlov, který ke svému již velmi velkému okruhu působnosti v knížecím domě převzal po smrti Rosenauerově také řízení plavby, věřil, že mínění knížecích inženýrů, mužů s duchem a důstojností, kteří vše nezvažovali bez znalosti věcné a místní, je třeba rozmluvit z více důvodů, vzhledem k tomu, že vyčíslený stavební kapitál 50.000 fl.C.M. měl tak velký význam, takže jej lze považovat za jazýček vah. Mezitím se čas posunul, kdy stavba musela být zahájena, protože obnovené privilegium určilo nepřekročitelný termín plného dokončení, jehož dodržení záviselo na onom rozhodnutí.
            Od Jeleního potoka (Hirschbach) obchází nivelovaná pokračující linie horský hřbet a blíží se velkým obloukem dlouhým 10.000 sáhů (18,965 km) ke “Starému kanálu” na diagonálu 382 sáhů (0,724 km), jejž protilehlé přibližující se body jsou odděleny horským sedlem. Autor navrhnul proto spojení obou bodů podzemním prokopáním hřebene. Zvedly se sice mnohé hlasy proti ojedinělé smělé myšlence, sám majitel zvyklý na velké pohledy. Okruh, který se nachází mezi oběma nejbližšími body, dlouhý 10.000 sáhů (18,896 km), zůstává tímto nedotčen a nivelování nedoznalo změn, takže je možné provést později jednu nebo jinou myšlenku.
            Stavba šla rychle dopředu, díky 200 silným mužům rozděleným do 20 kompanií, každá z kompanií pracovala podle stejných výdělkových podílů, pouze při použití vlastního nářadí. Trasa kanálu byla vyznačena každých 20 sáhů (38 m) očíslovanými kolíky, kompanie nastoupily do oddělení podle pořadí čísel, a nesměly postoupit na další číslo dříve, než byla práce plně bez závad dokončena. Všechny druhy maličkostí byly paušálně zajištěny, bylo na vedoucím kompanie, který byl zvolen ze středu, ponecháno, k čemu bude použit ten nebo onen člen jejich společnosti. Akordní mzdy se sestávaly z následujícího:
                    za vykopání, seřezání a odstranění silného stromu,
                    vše vždy počítáno v kovových mincích ........................ -- fl. 24 kr.
                    za dtto slabého pod 5’’ (palců)
                    (15,8 cm) ................................................................... -- fl. -- kr.
                    za vykopání koryta kanálu za 1 sáh
                    (1,90 m) .................................................................... 1 fl. 14 kr.
                    za navrtání nepohyblivých kamenů za 1 palec .............. -- fl. 2/3 kr.
                    na nabití střelného prachu do hloubky 6 palců .............. 1 lot

            V neposlední řadě prochází pracoviště čtyřikrát za den komisař, měří hloubky navrtaných děr, nechává je za své přítomnosti nabíjet a odpalovat, neodpálené rány nesmí být uhrazeny, aby se při nabíjení dával pozor. Poté koncem týdne byly všechny vrty spočítány podle kompanií, tak připadla mzda a kvalita prachu, který byl in natura odepsán z režijního skladu. Ostatní pracovní výkony byly, když bylo číslo oddělení čistě dokončeno, proplaceny teprve později na pokyn příslušného inženýra přítomným pokladníkem. Ve zvláštních případech, jmenovitě při práci v tekuté zemině, při vykopávkách s hloubkou větší než normální atd. byly povoleny odpovídající příplatky, protože dělníci nemohli rozumět kubickým výpočtům. Při tomto systematickém běhu věcí byl třeba zkušený inženýr, který vyznačoval dále linii kanálu, druhý inženýr, který přezkušoval práce a vydával pracovní příkazy, praktikant, který zajišťoval měření vrtů a používání střelného prachu, potom pokladník a vedoucí účetní. Autor této stati za své stále přítomnosti to všechno řídil.
            Žádná nevole nerušila podnik, který byl tak dobře proveden, že v den odchodu poslední kompanie na místo zkušební plavby až k počátečnímu bodu, bylo možno vše spustit. A přece stavba musela těžce bojovat také s elementárními nehodami. Léto provozního roku 1821 bylo doprovázeno nepřestávajícím deštivým počasím, inu dokonce i nezřídka sněžilo; zima byla proto velká v těchto nevlídných horách. Daleko od všech obydlených sídel se mohli lidé ukrýt pouze v noční době v malých chatrčích, které si postavila každá kompanie z podpor z ležícího dřeva, zakrytých kůrou stromů nedaleko svých pracovních čísel, a které musela stavět při každém stěhování znova. Ne zřídka protekla dešťová voda dovnitř a vyhnala vysílené obyvatele z jejich dřímoty ven, kde mohli najít trochu ochrany pod větvemi hustých stromů. Nanejvýš strašný a plný nebezpečí byl stav lidí během nočních bouřek a je provázejících smrštích. Sprchy orkánu, vrávorající vršky, praskot a tisícinásobné hučení padajících stromů je lekaly před jejich táborem, který neposkytoval ochranu.
            Neunavuji čtenáře bezdůvodně, když také zde pojednám o postupu prací podle jednotlivých objektů. Jen, abych zůstal konsekventní se starou stavbou, a mohl uvést rozložení vodních prostředků, věřím, že oč více budu pokračovat po započaté cestě, o to více bude toto pojednání sloužit jako ukazatel pro mladé ekonomy panství Český Krumlov a poskytovat orientaci u plavebních děl.
            K prvnímu prameni se dojde na potoku Hučina (Hutschenbach), vzdáleném 934 sáhů (1,741 km) od počátečního bodu, nebo od ústí do podzemního kanálu (tunelu).
            Odtud k dalšímu malému prameni známého pod jménem Zadní Hučina (hintere Hutschenbach) po 252 sázích (0,477 km).
Dále dojdeme po 1080 sázích (2,048 km) k osamocené skále téměř překrývající kanál, která měla být sice odstřelena, ale byla ponechána jako malebný klidný bod lahodný pro oko. Personál jí dal žertem jméno Gabrielův kámen (Gabrielstein) na památku jednoho nemotorného nositele tohoto jména, který svým flegmatismem a těžkopádností tomuto přirovnání odpovídal.
Jelení potok (Schneidbach) ústí do kanálu po dalších 430 sázích (0,815 km).
            Odtud po 214 sázích (0,405 km) se dosáhne bažina Oslinec (Eselau). Zde obcházelo Rosenauerovo měření úzký lesnatý jazyk, který v rámci rozsahu kanálu svou výměrou ne více než 106 katastrálních jiter nebyl tak významný, obcházkou dlouhou 2000 sáhů (3,792 km).
            Přestože bylo žádoucí postihnout pokud možno co největší lesní areál pro zajištění přísunu dřeva, rozhodlo se stavební ředitelství, že tento lesní jazyk je nutné vyloučit z následujících důvodů:
            a) aby byla dosažena zásoba zhruba 1900 sáhů dřeva (6480 prm) za rok, musely by výnosy za dřevo vysoce překročit úroky z vloženého kapitálu, protože podle systematického těžebního pořádku musí být dosaženo obmýtí 130 let, než může následovat další těžba.
            b) tato dlouhá obcházka bez pramenů by přispěla značně ke ztrátám vody vsakováním a výparem.
            c) k umožnění každoroční plavby by po 130-tiletou periodu muselo alespoň šest osob zajišťovat bez užitku údržbu. Protože tato změna dávala příčinu mnohých diskusí, nechtěl jsem tuto záležitost přejít.
            Mezi tím jsem nechal tak zvaný Oslinec (Eselau) diagonálně proříznout v délce 140 sáhů (0,265 km) a vložit smyk o 20 sázích (0,038 km), kterým se vyrovnal spád 3 sáhů a 4 stop z uspořené obcházky, a zároveň se umožnilo následovníkům v budoucnosti tento vynechaný úsek postavit.
            Od Oslince (Eselau) k potoku u Vzpomenuté chaty (Denkhüttebach) je 1024 sáhů (1,941 km), odsud k Pánevnímu potoku (Pfannenbach) 713 sáhů (1,352 km), od Pánevního potoka k Stockému (Ježovému) potoku (Igelbach) 101 sáhů (0,191 km).
            Tento potok je mimořádně divoký horský tok, který si vyhloubil 4 sáhy (7,6 m) hluboké koryto a okolí zaplnil vyplaveným kamenitým materiálem. Zřízení vysokého zahrazení tohoto potoka, které umožnilo napájení kanálu potokem a splavení dříví z porostů na jeho březích, si vyžádalo velmi vysoké náklady.
            Přijdeme nyní po 1052 sázích (1,995 km) k potoku Světlá voda (Lichtwasserbach), který je prvním zdrojem oživení kanálu. V době tání sněhu nebo po déle trvajícím dešti by samotný postačoval k napájení Nového kanálu; protože jeho pramen je vzdálen jen 2500 sáhů (4,740 km) od ústí do kanálu, jeho mocnost neměla velkého trvání. Aby bylo zabráněno zhoubným následkům při velkých přívalech, byla nutná určitá zařízení. Navíc byl, stejně jako Stocký (Ježový) potok (Igelbach), používán k plavbě polen.

Z historie kanálu nedávno minulé v revíru Svatý Tomáš
            Doposud jsem popisoval slovy Ernsta Mayera kanál od ústí do řeky Große Mühl až po bavorskou hranici, ke Světlé vodě. Dále bych se chtěl věnovat pouze úseku v bývalém revíru Svatý Tomáš a zejména změnám oproti stavu před deseti lety. V současné době jsou správcem úseku mezi posledním opuštěním českého území u hraničního znaku II/14 (km 3,338), rozvodím na Růžovém Vrchu (na Korandě) a potokem Ježová (Iglbach) o celkové délce 6,027 km Lesy České republiky - Oblastní správa toků Benešov jako správce toku. Pozemkově patří parcela Schwarzenberského kanálu dlouhá 6,027 km Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.
            V úseku mezi km 3,338 a 6,822, tedy mezi přítokem Otovského potoka a místem, kde kanál opouští české státní území u hraničního znaku II/14, vede kanál trvale vodu.
            Kanál, neboli kanalizovaný potok Světlá (Zwettlbach) především v úseku mezi hraničním znakem II/14 a historickým hraničním kamenem z roku 1788 postupně nabýval opět charakter přírodního toku svázaného do zbytků opevnění stěn. Do koryta napadly v posledních letech časté překážky - padlé stromy, voda si často nalezla cestu mimo původní koryto. Tak tomu bylo m.j. i zhruba 90 m nad hraničním znakem II/14, kde veškerá voda protékala po rakouském území, což se nelíbilo majitelům dotčeného pozemku. Proto byla řadu let připravována akce oprava Světlé u HZ II/14, která byla dokončena před několika dny. Oprava Světlé ovšem nezůstala pouze ve spodní části toku, ale pokračovala proti toku.
Nedaleko od hraničního znaku II/11 se do Světlé vlévá Otovský potok (Ottenschlager Bach), kterým je dále veden Schwarzenberský plavební kanál. Zde začíná spáditý úsek kanálu pod rakouskou osadou Morau. Ve třech úsecích vznikly ve dně nátrže, nejhlubší z nich byla hluboká více než metr. Dlouho bylo odstranění těchto nátrží odkládáno, protože se nedařilo získat finanční prostředky na opravu.
            Hlavní změny stavu probíhaly v posledních deseti letech v úseku mezi Růžovým Vrchem (Korandou) a hraničním potokem Ježová (Iglbach). Právě tento úsek byl vlastně zkušebním úsekem při stavbě kanálu, skutečně prvním úsekem, který se v květnu 1789 začal stavět. Snad právě proto byla ze soukromé iniciativy zahájena oprava kanálu v blízkosti státní hranice. V korytě kanálu byly tehdy nánosy ve dně o tloušťce 20 až 70 cm, rostly zde stromy o průměru až 70 cm. V roce 1991 byly zahájeny práce na čištění koryta, na čištění stěn i dna. Na dně zde byly nalezeny zbytky fošen, kterými bylo opevněno dno kanálu při přechodu mělkého údolíčka. V následujícím roce byly obnoveny přívodní příkop od potoka Ježová (Iglbach) a propust od stavidel na Ježové nákladem Jihočeských státních lesů. Opravné práce pokračovaly až do roku 1993, kdy bylo opraveno asi 50 m od státní hranice k přívodnímu příkopu.
            V roce 1995 byl zrekonstruován na náklady Lesů České republiky, Oblastní správy toků Benešov propust na Ježové, nazývaný též dvojitý most (Doppelbrücke), přímo na státní hranici. Tak oprava kanálu v blízkosti Ježové překročila, sice jen o jeden metr, ale přece, česko-rakouské hranice.
            V roce 1996 převzal iniciativu na opravě Schwarzenberského plavebního kanálu v blízkosti Ježové na obou stranách státní hranice Rotary-Club Rohrbach. Práce prováděli zdarma studenti Lesnické fakulty České zemědělské fakulty v Praze v rámci svojí praxe po prvním ročníku. Rotary-Club Rohrbach uhradil náklady na materiál, na ubytování a stravování studentů, vlastní práce byly prováděny za spolupráce s Tourismusvebändegemeinschaft Böhmerwald Aigen-Schlägl a Oblastní správou toků Benešov Lesů České republiky. Tehdy bylo opraveno cca 200 m na rakouském území a cca 50 na území České republiky. Byly postaveny dva mosty, jeden v Čechách a jeden v Rakousku, dvoje stavidla, která umožnila ovladatelné vzdutí vody v kanále v celé délce opraveného kanálu, byla provedena obnova opevnění dna mezi propustem na Ježové a přítokem napájecího příkopu. Na závěr pobytu studentů proplula pokusně první polena přes státní hranice. Z české i rakouské strany byla směrem k potoku Ježová (Iglbach) obtížně i schůdná.
            Na podzim roku 1994 zadalo Ministerstvo životního prostředí českobudějovické firmě PROGES s.r.o. České Budějovice vypracování studie rekonstrukce Schwarzenberského plavebního kanálu. Potřebné opravné práce byly rozděleny do čtyřech stupňů naléhavosti. Do prvního stupně naléhavosti, mezi úseky, kde provedení prací je nutné vzhledem k havarijnímu stavu, byl zařazen spáditý úsek pod rakouskou osadou Morau. Do čtvrté naléhavosti, kde je třeba provést rekonstrukci uceleného úseku byl navržen úsek mezi potokem Ježová a hlavním evropským rozvodím u Růžového Vrchu - u Korandy.
            V roce 1997 inicioval Tourismusvebändegemeinschaft Böhmerwald Aigen-Schlägl opravu přístupových cest z obou stran státních hranic. Po dokončení cesty v Čechách byl na jeden den otevřen mimořádně celní přechod na potoce Ježová - Iglbach. Ke druhému jednodennímu otevření došlo o několik dní později po dokončení cesty k Ježové z rakouské strany. Při každém otevření hranic byla provedena ukázková plavba dřeva, celkem ji vidělo již několik stovek turistů. Všichni si pamatujeme, že v červenci 1997 způsobila velká voda mimořádně velké povodňové škody, především na Moravě. Velká voda v červenci se nevyhnula ani nevelkému povodí Světlé. Obrovský proud vody 17. července 1997 způsobil nemalé škody na spáditém úseku Schwarzenberského plavebního kanálu pod rakouskou osadou Morau. Že té vody protékalo opravdu mimořádně hodně dokazuje i to, že byl zničen Lichtenauský most v Rakousku, který existoval až do roku 1997 zhruba 200 let. A právě povodeň z července 1997 most nepřežil, klenba byla podemleta a z mostu zbyla pouze železobetonová deska, která měla klenbu chránit. Koncem srpna 1997 přijeli již po druhé studenti Lesnické fakulty České zemědělské univerzity z Prahy, aby se podíleli na opravě kanálu v oblasti křížení s potokem Ježová. Pracovali na obou stranách státní hranice. Jejich pobyt zajišťoval Tourismusvebändegemeinschaft Böhmerwald Aigen-Schlägl, odborné vedení Lesy České republiky, Oblastní správa toků Benešov. Během 15-ti denní praxe bylo pročištěno cca 200 m kanálu na českém území a cca 500 m na území Rakouska, včetně opevnění stěn kanálu z kulatiny v délce cca 70 m. Byl postaven jeden most (hospodářský sjezd), čtvera vzdouvací stavidla. A znovu na závěr byla ve vyčištěném úseku kanálu v délce cca 300 m provedena pokusná plavba. Na podzim 1997 byly zahájeny práce na odstranění povodňových škod pod soutokem Světlé s Otovským potokem k historickému hraničnímu kameni. Práce v dobré kvalitě provedla českokrumlovská firma Milan Pokrývka.
            Rok 1998 byl mimořádně významný - 15. června byly slavnostně otevřeny dva hraniční přechody pro pěší a turisty v souvislosti se Schwarzenberským kanálem - Ježová / Iglbach a Koranda / St.Oswald bei Haslach. Samozřejmě se při této příležitosti plavila polena. Postupně se vytvořil kolektiv plavců - plavebního personálu, kteří přicházejí oblečeni v historickém oděvu, někteří obuti do dřeváků. Koncem srpna již po třetí přijeli na Šumavu studenti LF ČZU Praha, aby se podíleli na opravě Schwarzenberského kanálu v oblasti Ježové. I v tomto roce jejich pobyt zajišťoval Tourismusvebändegemeinschaft Böhmerwald Aigen-Schlägl, odborné vedení LČR-OST BN. I v tomto roce praxe studentů trvala 15 dnů, během kterých pročistili cca 700 m na českém území, postavili další most a další stavidla. Na konci jejich pobytu byla provedena pokusná plavba dřeva v úseku dlouhém cca 1100 až 1200 m, většinou na českém území. Ve stejné době byly provedeny opravné práce na Schwarzenberském kanále v jeho spáditém úseku pod rakouskou osadou Morau a poté bylo pokračováno v opravných pracích na opravě kanálu - upraveném úseku potoka Světlá. Obojí prováděli pracovníci firmy Milan Pokrývka.
Na začátek turistické sezóny 1999 byla spolu s Českým rozhlasem České Budějovice Správou NP a CHOK Šumava, LČR-OST Benešov a Tourismusvebändegemeinschaft Böhmerwald Aigen-Schlägl připravena cyklo-turistická akce Slavnost Schwarzenberského kanálu. V přímém přenosu Českého rozhlasu se vydali cykloturisté z Jeleních Vrchů podél kanálu do rakouského Sonnenwaldu a dále k potoku Ježová, kde proběhla ukázka plavení dřeva. Poté cyklisté pokračovali do Přední Výtoně, odkud byla přímým přenosem vysílána beseda o plavebním kanálu a jeho okolí. Byla to první letošní akce na kanálu. V srpnu přijeli již po čtvrté studenti Lesnické fakulty z Prahy a během patnácti dnů postoupili o dalších 500 m směrem k Růžovému Vrchu, takže k místu, kde kanál překonává hlavní evropské rozvodí zbývá zhruba 300 m. Na závěr pobytu studentů byla vpuštěna voda do úseku kanálu od potoka Ježová v délce cca 1500 m. Ve stejné době pokračovaly práce firmy Milan Pokrývka na pročištění kanálu mezi historickým hraničním kamenem a hraničním znakem II/14 včetně obnovy zdí z kamenné rovnaniny.

Popis současného stavu
            V současné době je tedy pročištěn úsek od bodu, kde Schwarzenberský plavební kanál opouští naposledy území České republiky u hraničního znaku II/14, okolo historického hraničního kamene nedaleko hraničního znaku II/12 spáditým úsekem pod Morau až hraničnímu znaku II/10, u kterého kanál přichází do blízkosti česko-rakouské hranice. V tomto úseku jsou v současné době opraveny i zdi kanálu. Celková délka tohoto úseku je 1,787 km. Mezi hraničními znaky II/12 a II/10 kanál prochází po českém území v těsné blízkosti státní hranice v délce cca 0,745 km. Turisté se k tomuto nejvíce romantickému úseku plavebního kanálu mohou z České republiky dostat nejlépe od hraničního přechodu Koranda / St.Oswald po české modré turistické značce vedené i po rakouském území.
            Navazující úsek mezi hraničním znakem II/10 a rozvodím na Růžovém Vrchu u Haslašské silnice, tzn. v km 3,694 až 4,379 je bez podstatných změn oproti stavu v roce 1989. I když jedna podstatná změna nastala. Neexistují již “dráty”, které kanál v bývalém revíru Svatý Tomáš dvakrát křižovaly, jen se o nich před deseti lety nesmělo mluvit. I nadále tedy zůstávají v mnohých místech vrůstající stromy a keře, na několika místech jsou břehové nátrže. V místech, kde kanál vede vodu, nad bývalými dráty patří koryto kanálu k nejkrásnějším na celé trase kanálu. Dlouhou dobu o tento úsek pečovalo Bratrstvo Schwarzenberského plavebního kanálu vedené panem Josefem Rolínkem, vzniklé v roce 1989 při České vědecko-technické společnosti - společnosti lesnické při tehdejším LZ Vyšší Brod, kterému patří velký dík. V trase nad přítokem Otovského potoka v km 6,822 k Haslašské silnici v km 7,566 je kanál silně zanesený a zarostlý (asi ze 2/3 až 3/4), takže pod Růžovým Vrchem je jen obtížně zřetelný.
            Za Haslašskou silnicí je koryto zachovalé. V těsné blízkosti silnice je koryto na několik desítek metrů zasypáno v místech, kde procházely “dráty”. Po dalších cca 200 m odbočuje, přes kanál cesta na bývalou osadu Horní Hraničná, díky které je kanál opět zasypán v délce více než 20 m.
            Od Růžového Vrchu k Ježové a dále podél kanálu na rakouském území do Sonnenwaldu a přes hraniční přechod Schöneben / Zvonková do Zadní Zvonkové a dál opět podél kanálu na českém území vede modrá turistická značka. Hraniční přechody Koranda / St.Oswald a Ježová / Iglbach jsou otevřeny od 1. dubna do 31. října od 8,00 do 20,00 hodin.
Stavidlo pod Růžovým Vrchem je zaniklé, místo klenuté propusti pod cestou je zde trubní propust o světlosti 80 cm. K němu jsou postavena dřevěná stavidla, u kterých dochází ke vzdutí vody. Od toho místa teče v kanále voda již od potoka Ježová v délce cca 1500 m. Stav zde není takový, jako na Jeleních Vrších. Vždyť v oblasti Růžového Vrchu se plavilo naposledy v roce 1916, kdežto v oblasti Jeleních Vrchů v roce 1961. Na březích kanálu rostly již téměř stoleté stromy, po nichž zůstávají stále na březích pařezy. Ale stav kanálu je v současné době takový, že plavba dřeva bude opět možná.
            Na úsek u Ježové navazuje zrekonstruovaný kanál v délce cca 700 na rakouském území.

Závěr
            Během příštího roku by mohla rekonstrukce kanálu překročit hlavní evropské rozvodí na Růžovém Vrchu. V nejbližší době by měla rakouská strana osadit lavičky na křižovatce na Růžovém Vrchu. V příštím roce by měla být v tomto místě osazena plastika symbolizující hlavní evropské rozvodí a snad i informační tabule. Tak se naplní i myšlenka na převedení vody od Ježové přes rozvodí.
            Rekonstrukce kanálu by pak měla postupně pokračovat, aby se propojily spáditý úsek pod Morau s úsekem mezi Růžovým Vrchem a Ježovou. Ale o tom snad budeme referovat za dalších 10 let při našem následujícím setkání.


Ing. Hynek Hladík
správce toků LČR-OST Benešov


Aktualizace: 23.10.1999