[pošta]             Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra

    Pětijazyčný výkladový "Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra".
    Zpracoval kolektiv autorů.
Slovník obsahuje 5 650 termínů z geodezie, geodetické astronomie, kosmické geodesie, matematické a fyzikální geodezie, geodynamiky, gravimetrie, mapování, fotogrammetrie, kartografie, dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, automatizace zeměměřických prací a geografických informačních systémů.
Vyšlo v Bratislavě roku 1998. Cena slovníku je 340.- Kč (+ balné a poštovné - v případě zaslání na dobírku).
Slovník je v prodeji ve VÚGTK, Zdiby 98, PSČ 250 66 a také v sídle Českého svazu geodetů a kartografů a Komory geodetů a kartografů v Praze 1, Novotného lávka 5.

    Základy tohoto díla spadají ještě do období před sametovou revolucí a tak dobrý a jistě velmi záslužný úmysl slovenských a českých geodetů musel překonat jak úskalí změny režimu, tak zejména rozdělení československého státu. Dílo tedy je a zůstane dokladem o dobrých vztazích nejen mezi českými a slovenskými geodety, ale i mezi našimi národy. Dílo navazuje na slovníky geodetického a kartografického názvosloví z let 1973 až 1986, které zpracovávaly terminologické komise obou úřadů. Význam původního záměru obou vydavatelů byl znásoben návratem našich národů mezi svobodné státy Evropy, znamenající možnosti mnohem většího přístupu k moderní technice, vědě a jejich praktickým aplikacím. Slovník však poskytuje i velmi bohaté informace z historie, které jsou hodnotné nejen z hlediska kulturního dokumentování vysoké technické úrovně v našich zemích a chápání kontinuity vývoje, ale i při praktickém využívání historických geodetických prací v dnešní době.

    Vlastní publikace je rozdělena do těchto základních částí: po předmluvě, úvodu a návodu na používání slovníku následuje seznam zkratek použitých ve slovníku a seznam zkratek některých institucí a pojmů používaných v zeměměřictví. Pak je na stránkách 19 až 381 hlavní část slovníku, kde je uveden v abecedním pořádku příslušný termín s jeho výkladem - obojí ve slovenštině a následují termíny v češtině, angličtině (bez přepisu výslovnosti), němčině (také bez přepisu výslovnosti) a v ruštině (ty jsou psané azbukou).

    Od strany 383 do strany 536 jsou postupně uvedeny samostatné abecední registry termínů v jednotlivých jazycích (slovenském, českém, anglickém, německém a ruském) s odkazem na příslušnou stranu jeho výkladové části. V samém závěru je uvedena použitá literatura.
    Uspořádání slovníku umožňuje vyhledání požadovaného termínu v registru podle příslušného jazyku, kde podle shora zmíněného odkazu lze najít tento termín ve výkladové části kde je jeho význam popsaný ve slovenštině a současně (jak už bylo shora popsáno) i znění tohoto termínu ve zbývajících čtyřech jazycích. Ve slovníku je sice uveřejněno též několik reklam, ale ty jsou rozmístěny tak, že neruší a ani nepřekážejí při užívání slovníku.

    Celkově je nutno slovník hodnotit velmi kladně. Je to pomůcka pro každého zeměměřiče velmi cenná a v praxi i velmi často využitelná. Slovník je zpracován na velmi dobré profesionální úrovni a jak svým obsahem, tak i grafickou úpravou, tiskem i vazbou patří do technické knihovny zeměměřiče. Slovník představuje možnost dosáhnout pokroku ve vyjadřování technické problematiky v textové formě a hlavně by měl znamenat přínos ve sjednocení používaných termínů s ohledem na jejich správný význam. Může být dobrou pomůckou nejen při psaní odborných textů, ale i při psaní technických zpráv, kdy častá nechuť zeměměřiče k těmto činnostem pramení právě z nejistoty v používání odborných termínů. Celkově malá aktivita v písemných projevech zeměměřičů, zejména vůči partnerským profesím, ve svých důsledcích znamená mnohdy i nezasloužené snížení efektu a kvality výsledku a významu práce zeměměřiče s negativním dopadem na jeho interdisciplinární prestiž. Tento slovník umožňuje zeměměřičům používat přesné termíny a dává jim též možnost je přesně vykládat svým partnerům v příbuzných profesích a pak i od nich žádat používání této terminologie.
    Slovník má též příležitost uplatnit se i ve školství a to nejen zeměměřickém, ale i stavebním, lesnickém či zemědělském.

    Protože je vždy co zlepšovat, tak na závěr jedna inspirace. Ve výkladové části slovníku by byl dobrý i popis významu termínu v angličtině (bylo by třeba tedy dosavadní slovenský výklad samozřejmě ponechat, ale přeložit jej ještě do angličtiny). Při našich stále četnějších kontaktech s cizinou a při naší snaze o vstup do EU jistě bylo velmi užitečné, neboť by to přispělo ke zlepšení znalosti a používání angličtiny v odborné praxi.

    Dík za tento podařený slovník patří autorům, vydavatelům a všem, kteří se podíleli na jeho vzniku a lze si jen přát, aby se dařilo i shora uvedeným prodejcům.

14.1.1999 ,Ing. Jan Fafejta


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [obor]     [Na úvodní stránku]