Ke kódu kvality výměr
Podle sdělení ČÚZK č.j.: 684/2002-21 a 2848/2002-21 z 15.5.2003
Dokument byl v písemné anonymizované vnitroresortně publikován 16.5.2003 na Intranetu pro ZKI jako IMZKI č. 49. Vnitroresortně je přístupný i na Intranetu ČÚZK.INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 49

UPOZORNĚNÍ: Informativní materiály vydávané v očíslované řadě odborem kontroly a dohledu ČÚZK jsou určeny jako metodická pomůcka pro interní potřebu zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Vycházejí vždy z řešení určitých zcela konkrétních případů a názory v nich obsažené nelze ztotožňovat s obecnými výkladovými stanovisky ČÚZK. Obecná výkladová stanoviska ČÚZK může podle organizačního řádu ČÚZK zpracovávat pouze odbor legislativy a metodiky katastru nemovitostí. Na informativní materiály určené pro ZKI proto nelze ve správní činnosti odkazovat jako na závazná stanoviska resortu ČÚZK.


ANOTACE:

1. V katastrálním operátu obnoveném přepracováním souboru geodetických informací na digitální katastrální mapu (DKM) má být u parcel, na jejichž obvodu je alespoň 1 podrobný bod jehož přesnost a původ je charakterizovaný kódem kvality 8 (tj. např. bod digitalizovaný z grafické mapy v měřítku 1:2880) přiřazen kód kvality výměry 0.

PODROBNĚ:


ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR KONTROLY A DOHLEDU

P. O. Box 21, Pod sídlištěm čp. 1800/9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy
Telefon: 284 041 221, Fax: 284 041 201

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Q.
Qqqqqqqqqq QQ
QQQ QQ QQQQQQQQQ

Katastrální úřad v X.
Xxxxxxxxxx XX
XXX XX XXXXXXXX

Katastrální úřad v Y.
Yyyyyyyyyy YYY
YYY YY YYYYYYYY
Č.j.: 684/2002-21 Váš dopis  80/2002 z 1.2.2002 Vyřizuje:  Ing. Nedvídek V Praze, dne 15.5.2003
2848/2002-21 379/2002 z 28.5.2002
Věc: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním souboru geodetických informací na digitální katastrální mapu (DKM) u parcel, na jejichž obvodu je alespoň 1 podrobný bod jehož přesnost a původ je charakterizovaný kódem kvality 8 (tj. např. bod digitalizovaný z grafické mapy v měřítku 1:2880).
(Nesouhlas Katastrálního úřadu v X. a Katastrálního úřadu v Y. s obsahem kontrolního záznamu Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Q. č. 96/2001 a č. 48/2002.)

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Q. (dále jen "Inspektorát") postoupil v souladu s ustanovením Čl. 15 odst. 8 Jednacího řádu zeměměřického a katastrálního inspektorátu odboru kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "Úřad") nesouhlas Katastrálního úřadu v X. s obsahem kontrolního záznamu Inspektorátu č. 96/2001 a nesouhlas Katastrálního úřadu v Y. s obsahem kontrolního záznamu Inspektorátu č. 48/2002.

Předmětem kontroly Inspektorátu byl v obou případech katastrální operát obnovený přepracováním souboru geodetických informací na digitální mapu (DKM). 

V bodě č. 7 kontrolního záznamu č. 96/2001 Inspektorát uvedl:

"- u výměr parcel, které byly vedeny před obnovou KO přepracováním s kódem kvality 0 (výměra vypočtená graficky nebo v digitalizované mapě), byl tento kód nesprávně změněn na kód kvality 2 (výměra vypočtená ze souřadnic v S-JTSK). V tomto případě se jedná stále jen o grafické souřadnice podrobných bodů s kódem kvality 8 a výměra vypočtená z těchto souřadnic má stejnou přesnost, jako výměra určená v digitalizované mapě - viz. odst. 2.10 a 2.11 Prozatímního návodu pro obnovu přepracováním a příloha č. 5 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění."

K tomu se vyjádřila ředitelka Katastrálního úřadu v X.:

"Výměra parcely vypočtená ze souřadnic podrobných bodů s kódem kvality 8, má dle mého názoru správně uvedenou kvalitu 2, protože v digitální mapě se považuje geometrické a polohové určení bodů s kódem kvality 8 za správné, neprokáže-li se zeměměřickou činností v terénu opak, viz příloha 12.15 "vyhlášky". Jsou-li body v DKM považovány za správné, v DKM to znamená správné v S-JTSK, je správně i kód kvality výměry 2. Tyto body mají pouze jediné omezení, nesmí být použity jako geometrický základ podrobného měření."

V bodě č. 6 kontrolního záznamu č. 48/2002 Inspektorát uvedl:

"- výměry doplněných parcel (zjednodušená evidence) s podrobnými body s kódem kvality 8 jsou chybně vedeny s kvalitou výměry 2. Jedná se o body, které nelze použít jako geometrický základ podrobného měření pro digitální mapu. V digitální mapě se považuje geometrické a polohové určení bodů s kódem charakteristiky 8 za správné, neprokáže-li se zeměměřickou činností v terénu opak, příloha vyhlášky č. 190/1996 Sb., bod 12.15 - uveďte do souladu."

K tomu se vyjádřil ředitel Katastrálního úřadu v Y.:

"Z uvedeného bodu 12.15 vyhlášky č. 190/1996 Sb. nevyplývá, že by parcely ve ZE s podrobnými body s kódem kvality 8 měly mít jinou kvalitu výměry než 2. Vzhledem k tomu, že výměra byla vypočtena ze souřadnic v S-JTSK, byl uveden kód v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 190/1996 Sb."

Výše uvedené lze shrnout tak, že Inspektorát katastrálním úřadům vytknul jako nesprávnost při obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací na digitální katastrální mapu (DKM) uvádění kódu kvality výměry 2 u parcel, na jejichž obvodu se vyskytují podrobné body charakterizované kódem kvality 8, které byly digitalizovány z grafické mapy v měřítku 1:2880. Katastrální úřady s touto výtkou nesouhlasí a považují s odkazem na text ustanovení bodu 5. a bodu 12.15 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., evidování kódu kvality výměry 2 i u takových parcel za správné.

Podávání výkladu právních a technických předpisů vydaných Úřadem a vyřizování vnější dotazů souvisejících s metodikou katastru nemovitostí věcně přísluší podle čl. 18 písm. f) Organizačního řádu Úřadu odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí, který se k věci vyjádřil interním sdělením č.j.: 2560/2002-23 ze dne 10. června 2002, jehož kopie je v Příloze č. 1. Z tohoto vyjádření vyplývá, že odbor legislativy a metodiky katastru nemovitostí považuje názor Inspektorátu jak za odborně správný, tak za odpovídající znění platných předpisů. 

Odbor kontroly a dohledu Úřadu považuje za vhodné dále uvést, že vyznačování kódu kvality výměr parcel bylo zavedeno do operátů evidence nemovitostí na základě přípisu Českého úřadu geodetického a kartografického (dále jen "ČÚGK") č.j.: 705/1974-2 ze dne 4. 2. 1974, jehož obsah je uveden v Příloze č. 2. Dne 20.2.1974 byl pak ČÚGK vydán pod č.j.: 1130/1974-2 v prozatímní verzi i "Technologický postup pro zaměřování změn v mapách evidence nemovitostí" (podle kterého se mělo postupovat od 1.4.1974), v jehož kapitole "6,5 Úprava výměr parcel" je zavedení znaku "kvality výměry" a jeho významu podrobněji rozvedeno (viz Příloha č. 3). Znak "kvality výměry" zavedený do informací o parcele měl především odlišit výměry "číselně určené" (tj. výměry určené z veličin, jejichž velikost byla zjištěna přímým měřením na zemském povrchu) od výměr určených jinými či neznámými způsoby. Smyslem především bylo to, aby se při údržbě a vedení pozemkové evidence již nadále neznehodnocovaly číselně určené výměry jejich dalším "vyrovnáváním" na výměry určené toliko graficky či planimetricky, ale aby se vyrovnávaly jen na výměry rovněž číselně určené. Rozdíl mezi kvalitativním stupněm 1 (plochy určené z přímo měřených hodnot nebo místních souřadnic) a kvalitativním stupněm 2 (plochy určené z vyrovnaných souřadnic S-JTSK) nebyl nijak zvlášť významný (kvalitativně se považovaly tyto metody za rovnocenné, tj. za číselné určení výměry) a rozlišení mělo především informativní význam původu určení výměry.

Protože souřadnice podrobných bodů DKM s charakteristikou kódu kvality 8 nebyly určeny v S-JTSK z veličin přímo měřených na zemském povrchu (tj. číselnou metodou, resp. geodetickou metodou), ale toliko transformací souřadnic zjištěných vektorizací rastrového podkladu pořízeného z grafické mapy, nelze ani výměry vypočtené s použitím takto získaných souřadnic považovat za výměry určené číselně a nelze jim přisuzovat kód kvality výměry 2. V katastrálním operátu obnoveném přepracováním souboru geodetických informací na digitální katastrální mapu (DKM) má být u parcel, na jejichž obvodu je alespoň 1 podrobný bod jehož přesnost a původ je charakterizovaný kódem kvality 8 (tj. např. bod digitalizovaný z grafické mapy v měřítku 1:2880) přiřazen kód kvality výměry 0.

K nejednotnému postupu v resortu a k nejednotnému výkladu předpisů (ať obecně závazných či vnitroresortních) přispívá dle názoru odboru kontroly a dohledu Úřadu i nesystematické a značně promiskuitní používání pojmu souřadnice či určení souřadnic v těchto předpisech. Podle Terminologického slovníku geodézie, kartografie a katastru (vydaného Úradem geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v červnu 1998) se určením souřadnic rozumí vyjádření polohy bodu jeho souřadnicemi v přijaté souřadnicové soustavě některou z geodetických metod. Jako souřadnice S-JTSK jsou však v různých předpisech označovány nejen údaje získané z veličin, jejichž velikost byla zjištěna přímým měřením na zemském povrchu, ale i z veličin získaných odměřením z grafických map (kartometricky), vektorizací rastrových podkladů pořízených z grafických map, nebo dokonce i jen údaje toliko projektované.

Z poznatků odboru kontroly a dohledu Úřadu vyplývá, že postup Katastrálního úřadu v X. a Katastrálního úřadu v Y. není v resortu zdaleka ojedinělý a k nejednotnosti postupů v resortu zřejmě již došlo ve velkém rozsahu. Za tohoto stavu věci odbor kontroly a dohledu Úřadu řeší podle ustanovení Čl. 15 odst. 8 Jednacího řádu zeměměřického a katastrálního inspektorátu nesouhlas Katastrálního úřadu v X. a nesouhlas Katastrálního úřadu v Y. se způsobem odstranění zjištěné závady v kódu kvality výměry parcel navrženým Inspektorátem tak, že tyto katastrální úřady nemusí zjištěnou závadu zpětně "ručně" opravovat. Problematika byla projednána na poradě členů vedení Úřadu dne 12.5.2003 se závěrem, že pro celoresortní zjištění obdobného nesprávného stavu a eventuální zajištění jeho jednorázové nápravy se budou odborné útvary Úřadu zabývat možností vytvoření SW, který by tyto činnosti zautomatizoval (tj. zajistil, aby u parcel parcel, na jejichž obvodu se vyskytuje alespoň 1 bod s kódem charakteristiky kvality 8, byl přiřazen kód kvality výměry 0). 

Při své další činnosti se však budou katastrální úřady výše popsaným názorem již nadále řídit.

Ing. Lumír Nedvídek
ředitel odboru kontroly a dohledu

Přílohy Příloha č. 1 Kopie vyjádření odboru legislativy a metodiky ČÚZK č.j.: 2560/2002-23 ze dne 10.6.2002.
Příloha č. 2: Kopie přípisu ČÚGK č.j.: 705/1974-2 ze dne 4.2.1974
Příloha č. 3: Kopie kapitoly 6,5 z prozatímního znění Technologického postupu pro zaměřování změn v mapách evidence nemovitostí vydaného ČÚGK pod č.j.: 1130/1974-2 dne 20.2.1974.

Příloha č. 1


Příloha č. 1
k č.j.: 684/2002-21 a č.j.: 2848/2002-21

INTERNÍ SDĚLENÍ
od odboru 23 - odbor legislativy a metodiky pro odbor 21 - kontroly a dohledu

Č.j.: 2560/2002-23 Váše č.j.:  80/2002 z 1.2.2002 Vyřizuje:   V Praze dne: 10. 6. 2002
ze dne:  27. 5. 2002

Věc: Vyjádření k 684/2002-21 a 2848/2002-21.

Oddělení metodiky má k problému určení "kvality výměry" parcel v katastrálním operátu obnoveném přepracováním tento názor:

1) Pohled na věc:

Domníváme se, že náš názor na chápání pojmů "číselně a graficky určená výměra" je zřejmý především z posledního odstavce našeho dopisu č. j. 2236/2002-23. Zjednodušeně řečeno, je-Ii na obvodu hranice parcely v mapě DKM bod s kódem charakteristiky kvality bodu 8, nelze tuto výměru považovat za číselně určenou, přestože je jí v SPI (v souladu s bodem 5 přílohy vyhlášky - body na obvodu parcely jsou určeny v souřadnicích S-JTSK) přiřazen kód kvality výměry 2. Kódy kvality výměry tak, jak jsou vyhláškou definovány (přestože mají slovo "kvalita" v názvu), bohužel nejsou údajem, který o kvalitě (přesnosti) určení výměry vypovídá. Zejména jednoduchá definice kódu kvality výměry 2, jako výpočtu ze souřadnic lomových bodů určených v S-JTSK, je nevyhovující. Například u mapy KM-D (digitalizovaná mapa), jenž může být výjimečně vyhotovena také v S-JTSK a která vzniká vektorizací mapy 1:2880 není dostatečně jasné, jaký kód kvality výměry by podle bodu 5 přílohy vyhlášky měl být parcelám přiřazen. Dále se domníváme, že parcely na jejichž obvodu se nalézají body s kódem charakteristiky kvality bodu 6 a 7 (5) rovněž nejsou výměrami, které by byly určeny číselně. Souřadnice bodů s těmito kódy jsou určeny vektorizací. Dokonce lze v některých případech souřadnice těchto bodů vypočítat také z existující měřické dokumentace, která však nebyla použita při obnově KO Jedná se o případy některých bohužel vektorizovaných map DKM, jejichž výchozím podkladem byly mapy vyhotovené podle Instrukce A). V návrhu nového znění vyhlášky budeme usilovat o zjednodušení pravidel pro vyznačení kvality výměry. Údaj o kvalitě výměry nepatří podle našeho názoru mezi "důležité" údaje o parcele ve vztahu k vlastníkům pozemků. Není ani uveden na výpise z listu vlastnictví. Souhlasíme s postojem ZKI, u parcel, které jsou pouze zvektorizovány při obnově, to znamená že nebyly určeny s žádnou novou lepší přesností než v původních grafických mapách, by měla zůstat výměra s kódem "0" To, že je mapa v S-JTSK ještě neznamená, že hranice parcely byly určeny měřením v S-JTSK. Tento názor budeme navrhovat v nové vyhlášce i v novém návodu.

Náš nově navrhovaný text, který by měl platit nejen pro nově tvořené mapy, ale i pro již platné mapy je 

Kód kvality výměry 2 výměra parcely určená z grafického souboru, jsou-Ii všechny lomové body hranice parcely dány souřadnicemi v S-JTSK určenými z výsledků měření s kódem kvality 3 a 4, přičemž hranice parcely jsou v katastrální mapě zobrazeny z výsledků měření. Mezi SGI a SPI nastává shoda.

Kód kvality výměry 0 výměra parcely určená z grafického souboru s využitím nejméně jednoho bodu s kódem kvality 5, 6, 7, 8, kterou nelze určit z výsledků přímého měření.


2) Pohled podle dosavadních předpisů:

V dosavadních předpisech je tento problém nedostatečně ošetřen a umožňuje dvojí výklad, je to ale okrajový problém, který činnost na KU nijak neovlivňuje. 

Příloha 5 vyhlášky 190/1996 Sb. o "kvalitě výměry" říká:
kód 2... výměra vypočtená ze souřadnic v S-JTSK
kód 0 ... výměra vypočtená graficky nebo v digitalizované mapě


ZKI se řídilo při své kontrole textem u kódu 0 ... nové výměry byly určeny v digitalizované mapě, katastrální úřad se řídil textem u kódu 2 ... nová výměra byla vypočtena ze souřadnic v S-JTSK. Oba výklady jsou dle současné právní úpravy správné. U kódu 2 nám chybí sdělení, že musí jít o souřadnice zjištěné měřením nebo určené s danou přesností. Z nedostatečné definice kódů kvality výměry v předpisech plynou nejasnosti při jeho přidělování. ZKI se při své kontrole držel podstaty věci, pro jejíž vyjádření byl tento kód zaveden (způsob přidělení kódu podle kvality určení výměry) a držel se rovněž znění definice kódu kvality výměry 0 podle bodu 5 přílohy vyhlášky. KÚ rovněž nelze obvinit z nesprávného postupu, neboť tento postup umožňuje definice kódu kvality 2 v téže příloze.

3) Závěrem, domníváme se, že v této chvíli není vhodná doba pro prosazování jednoho z uvedených principů uvádění kódů kvality výměry (bližší je nám postup, který by zvolilo ZKI), právě z důvodu nedostatečnosti předpisu a z nutnosti provádět změny přiřazení kódů "ručně". Sjednocení postupu je podle našeho názoru vhodné až v době, kdy bude o principu správného přiřazování kódu kvality výměry rozhodnuto přijetím nové vyhlášky. Paušálním zaváděním kódu výměry 2 u všech parcel v mapách v S-JTSK by evidence tohoto údaje zcela ztratila smysl.


Příloha č. 2


Příloha č. 2
k č.j.: 684/2002-21 a č.j.: 2848/2002-21

Český úřad geodetický a kartografický
-------------------------------------

Č.j. 705/1974-2 V Praze dne 4. února 1974

Krajské geodetické a kartografické správy

Geodézie, np. v krajíchVěc: Vyznačování kvality výměr parcel - zavedení

Referent: ing. Severin


Český úřad geodetický a kartografický zavádí od 1. dubna 1974 zápis znaku pro kvalitu výměry parcely do Výkazu změn /tiskopis Geodézie č. 6.78 a 6.80/.

Zápis znaku pro kvalitu výměry se provádí u změněných parcel do sloupce 19 Výkazu změn znakem:

"1" u parcel, jejichž výměry byly vypočteny z přímo měřených měr nebo místních souřadnic
 
"2" u parcel, jejichž výměry byly vypočteny z vyrovnaných souřadnic v systému "S-JTSK"

Bez označení /kvalita "0"/ zůstávají parcely u nichž výměra byla vypočtena z odsunutých měr /graficky/, zjištěna planimetricky nebo je neznám její původ.¨

Stupně kvality "1" a "2" jsou kvalitativně stejné a mají jen význam pro určení původu výměry.
 

Ředitel technického odboru:

Ing. KILBERGER, v.r.
pověřený řízením

Za správnost:


Příloha č. 3


Příloha č. 3
k č.j.: 684/2002-21 a č.j.: 2848/2002-21

Český úřad geodetický a kartografický
-------------------------------------

V Praze dne 20. února 1974

Č.j. 1130/1974-2

TECHNOLOGICKÝ POSTUP
PRO ZAMĚŘOVÁNÍ ZMĚN V MAPÁCH EVIDENCE NEMOVITOSTÍ
(Prozatímní vydání upraveného technologického postupu č. 1030/1969-6)

P R A H A 1 9 7 4

Dílčí výňatek

6,5 Úprava výměr parcel

6,51 Výpočet výměr parcel ad 6,3 je jen pomocným elaborátem. Výsledky se dále zpracují ručně. Vypočtené výměry se zapíší do tiskopisu "Výpočet výměr změněných parcel a jejich dílů" /Geodézie č. 6,29/ a provede se jednak planimetrická kontrola proti hrubým chybám, jednak výpočet zbývajících výměr parcel nebo dílů a úprava výměr.

6,52 Při úpravě výměr je nutné dodržovat dvě důležité zásady:

- Výměry, určené z originálních měr nebo ze souřadnic místní či geodetické soustavy se nesmí znehodnocovat vyrovnáním na výměry, určené graficky či planimetricky, ale jen na výměry rovněž číselně určené
- Výměry zapsané v operátech EN se mohou měnit, pokud příslušná parcela je předmětem změny nebo bezpečně zjištěné opravy chybného zápisu /§5 odst.2 zák.22/1964/

6,53 Pokyny pro úpravu výměr

6,531 S převodem operátů EN na počítač se zavádí do informací o parcele znak "kvalita výměry". Plochy určené z přímo měřených hodnot, nebo místních souřadnic se označí kvalitativním stupněm "1", plochy určené z vyrovnaných souřadnic v S-JTSK kvalitativním stupněm "2". Rozlišení má zde jen význam původu určení výměry. Kvalitativně se však považují všechny tři způsoby za rovnocenné - číselné určení výměry. Bez označení stupně /tj. kvalitativní stupeň 0/ zůstávají parcely, jejichž výměra byla určena graficky, planimetricky nebo neznámého původu určení.

6,532 Vzniknou-li nové parcely s číselně určenými výměrami, nebo díly, na jedné parcele, zapsané v EN v kvalitě výměry 1 nebo 2, vyrovnají se na výměru původní parcely.

6,533 Vzniknou-li nové parcely nebo díly s číselně určenými výměrami na parcele, zapsané v EN dosud v kvalitě 0, zkontrolují se, avšak ponechají se bez vyrovnání.

6,534 Jestliže byla rozdělena celá dosavadní parcela kvality výměry 0, na nové parcely nebo díly, číselně určené, nebude výměra , získaná součtem výměr parcel a dílů souhlasit s výměrou v EN dosavadního stavu. V tom případě se po zkontrolování vypočtených výměr navrhne změna ÚHDP.

6,535 Vznikne-li nová parcela na částech několika původních parcel, přičemž díly nelze určit z jednotlivých parcel číselně, určí se díly graficky nebo planimetricky a vyrovnají se na výměru nové, číselně určené parcely.

6,536 Pokud vznikají parcely s číselně určenými výměrami na více dosavadních parcelách, aplikují se uvedené úpravy výměr analogicky na celou skupinu změnou dotčených parcel.

6,537 Vyrovnáním se rozumí prosté rozdělení odchylek úměrně velikosti výměr jednotlivých parcel nebo dílů.


L.N., 2006