GeoMax Zenith60

Firmy

Barevná 3D mračna bodů a jejich používání pro dokumentaci – seminář

gefos-hexagon-geospatial-seminar-barevne-3D-mracno-bodu-dokumentace

Firmy Gefos a He­xa­gon Ge­o­spa­tial po­řá­dají ve čtvr­tek 24. října 2019 v pražském kon­fe­renč­ním cen­t­ru Green Point work­shop, za­mě­ře­ný na té­ma 3D mrač­en bodů.

Na work­sho­pu se účast­ní­ci se­zná­mí s tematikou barevných 3D mračen bodů, jejich pořizováním, zpra­co­vá­ním a zejména sdí­le­ním dat a jejich vi­zu­a­li­za­cí pro další využití.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Workshop bude obsahovat živou ukáz­ku po­stu­pu ske­no­vá­ní 3D mra­čen bodů pomocí tech­no­lo­gi­í firmy Leica Ge­o­sys­tems (patřící do koncernu Hexagon). Ukázáno bude zpřístupnění nasnímaných dat pomocí tzv. tenkého klienta.

Velmi často se lze v praxi setkat s tím, že správ­ce ma­jet­ku potřebuje ak­tu­ál­ní do­ku­men­ta­ci ob­jek­tů ve své sprá­vě, která ovšem neexistuje. Může se přitom jednat o his­to­ric­ké bu­do­vy, roz­sáh­lé are­á­ly jako jsou školy nebo nemocnice, ob­chod­ní cen­t­ra, tech­nic­ké bu­do­vy, in­frastruk­tur­ní ob­jek­ty jako jsou mosty nebo že­lez­nič­ní ná­dra­ží a celá řada dalších.

U všech zmíněných objektů je do­ku­men­ta­ce ne­zbyt­ná pro sprá­vu sou­čas­né­ho stavu, plá­no­vá­ní in­ves­tic a údrž­by nebo ově­ře­ní, zda jsou spl­ně­ny bez­peč­nost­ní před­pi­sy. Pro­střed­nic­tvím 3D mrač­na bodů, které je následně zpří­stup­ně­no pomocí jed­no­du­ché apli­ka­ce všem uživatelům, se situace s chybějící dokumentací, dá rychle vyřešit.

Účast na worksho­pu je zdar­ma, přihlásit se můžete přes formulář.