[pošta]             Obor ve filatelii


    [O jeden dál] [Na konec]


    V následujících číslech Zeměměřiče bude ilustrován vývoj zeměměřictví, zachycený ve známkové tvorbě řady zemí světa. Známky budou stručně komentovány. Seriál bude mít asi 24 díly a je vydáván za podpory firmy Geoline, s.r.o.

1. – Definice zeměměřictví

Pod pojmem zeměměřictví se rozumí souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností, včetně technických činností v katastru nemovitostí. Geodezie je vědní obor, pojednávající o měření Země a jeho znázorňování. Název je odvozen z řeckých slov geo – země a daiomai – dělím. Vznikala jako větev matematiky, hlavně u národů zabývajících se obděláváním půdy, architekturou a vojenstvím. Kartografie je vědní obor, který zpracovává výsledky geodetických a jiných měření do map nejrůznějších druhů, měřítek a účelů. Fotogrammetrie je vědní obor zabývající se určováním rozměrů, polohy předmětů a jevů zobrazených na fotografických snímcích, pořízených buď pozemní nebo leteckou kamerou.

Příští díl bude věnován školství. (joh)


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [Víme-víte]  [Školství]     [Na úvodní stránku]