[Home Page]

Významný počin ve vydávání geodetické literatury
Významný počin ve vydávání geodetické literatury si připsalo renomované nakladatelství H. Wichmann v Heidelbergu, součást společnosti Hüthig GmbH. V letošním roce započalo s vydáváním osmidílné Příručky inženýrské geodezie (Handbuch Ingenieurgeodäsie), vycházející ze staršího východoněmeckého vydání z 80. let. Nově přepracované a značně rozšířené dílo je současným vrcholem německojazyčné odborné literatury. Překlady názvů jednotlivých svazků (v závorce rok vydání) svědčí o velmi širokém obsahu: Základy (2000, nové vydání 2003) - Grafické zpracování dat a prostorové informační systémy (2001) - Kontrolní měření a měření posunů (2000) - Pozemní a podzemní stavitelství (2002) - Dopravní stavby: Železniční stavby (vyšlo 2000) - Dopravní stavby: Silniční stavby (2001) - Řízení jakosti a management (2001) - Inženýrská fotogrammetrie (vyšlo 2000). Cena jednotlivých svazků průměrně o 300 stranách je zhruba 150 DEM, náklad 700 - 1 500 výtisků.

První díl Základy (Grundlagen), napsaný autorským kolektivem pod vedením profesora Technické univerzity v Drážďanech M. Mösera, byl recenzován v Geodetickém a kartografickém obzoru (ročník 46/88, 2000, č. 7, s. 152 + 3. s. obálky). Na tomto místě jen uvádím, že obsah se téměř kryje s tradičním obsahem dosavadních českých učebnic inženýrské geodezie, s výjimkou důlního měřictví. Zahrnuje tedy i poměrně podrobné pasáže z dílčích problematik, jimž budou věnovány specializované svazky. Ty potom popisují nejen ryze měřickou problematiku, ale i širší inženýrské souvislosti, sjednocené právě na bázi analytické inženýrské geodezie. (Určitým příkladem může být řešení tzv. ztracené kilometráže v díle Železniční stavby, vyvolané přemostěním starší údolní trasy.) Je logické, že příručka bude proto sloužit také specialistům spolupracujících profesí, což tedy i dokládá význam, který je inženýrské geodezii v zemi našich sousedů přikládán.

Dosud vydané svazky mají velmi dobrou grafickou úroveň, jsou psány na úrovni současných poznatků čtivým jazykem s uvedením všech podstatných skutečností, ale bez zabíhání do nepodstatných detailů.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
katedra speciální geodezie ČVUT Fsv

    Vyvěšeno: 12.6.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [Přečtete si] [Pošta]