[Zeměměřič]

Seznam používaných zkratek - Zkratkovník

Redakce v rámci svého programu AntiBabylon žádá autory článků, aby ve svých příspěvcích používali následující vysvětlené zkratky, které pro nás vypracoval doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. (jirisima77@gmail.com) ze Západočeské univerzity v Plzni.
První verze vznikla již v dubnu 2005. Zkratkovník je však průběžně doplňován, poslední aktualizace je ke dni 27. 2. 2019.

ZKRATKAČESKÝ VÝKLAD CIZOJAZYČNÝ VÝKLAD
AATanalytická aerotriangulace, též automatická aerotriangulace  
AISagendový informační systém  
AK ČRAsociace krajů České republiky  
AOPKAgentura ochrany přírody a krajiny ČR  
AV ČRAkademie věd České republiky  
AČRArmáda České republiky  
AGSastronomicko-geodetická síť  
APGAsociace podnikatelů v geomatice  
APOSrakouská státní síť permanentních stanic GNSS Austrian Positioning Service
APVaplikační programové vybavení  
ASG-EUPOS   Polská státní síť permanentních stanic GNSS Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS
ASPIautomatizovaný systém právních informací  
BAATbloková analytická aerotriangulace  
BERNESEkomplex programů pro zpracování výsledků měření GPS vyhotovený Astronomickým ústavem Univerzity v Bernu  
BEVSpolkový úřad pro cejchování a zeměměřictví, Vídeň Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
BIHMezinárodní časová služba Bureau International de l´ Heure
BIMInformační modelování staveb Building Information Modelling
BKGSpolkový úřad pro kartografii a geodezii, Frankfurt a.M. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
BPEJbonitovaná půdně ekologická jednotka (též plurál)  
Bpvvýškový systém baltský – po vyrovnání  
CADpočítačem podporované projektování Computer Aided Design
CD-ROMkompaktní disk, paměť pouze pro čtení  
CAGIČeská asociace pro geoinformace  
CCDnábojově vázaný prvek, CCD obrazový senzor charged couple device
CENEvropský výbor pro normalizaci Comité Européen de Normalisation
CENIAČeská informační agentura životního prostředí  
CERCOEvropský výbor představitelů národních zeměměřických služeb (býv.)Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle
CETstředoevropský časCentral European Time
CLGERada evropských zeměměřičůComité de Liaison des Géomètres Européens
CORINEkoordinace informací o životním prostředíCoordination of Information on Environment
CPDceloživotní profesní rozvoj       Continuing Professional Development
CzechPOINT Český podací a ověřovací informační národní terminál  
CZEPOSČeská síť permanentních stanic pro určování polohy 
č.ev.(v ISKN a RÚIAN) číslo evidenční, jinak též  č.e. 
ČHMÚČeský hydrometeorologický úřad 
ČKAITČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
ČKSČeská kartografická společnost 
ČNIČeský normalizační institut (býv.) 
č.or. číslo orientační (v RÚIAN), jinak též  č.o. 
č.p. (v ISKN a RÚIAN) číslo popisné, jinak  též  čp.  (dle Ústavu pro jazyk český)  
ČRČeská republika 
ČSGKČeský svaz geodetů a kartografů 
ČSNčeská technická norma 
ČSTSČeská státní trigonometrická síť 
ČSÚČeský statistický úřad 
ČSNSČeská státní nivelační síť 
ČÚGKČeský úřad geodetický a kartografický (býv.) 
ČÚZKČeský úřad zeměměřický a katastrální 
ČVUTČeské vysoké učení technické v Praze 
ČZUČeská zemědělská univerzita v Praze 
DATAZDatabáze trigonometrických a zhušťovacích bodů 
DBPDatabáze bodových polí 
DEMDigitální výškový modelDigital Elevation Model
DGŘeditelství Evropské komiseDirectorate general
DGMDigitální model reliéfu (DMR) Digital Ground Model
DGPSdiferenční GPS – pozemní systém pro zpřesnění signálu standardní polohové služby GPS  
DIČdaňové identifikační číslo  
DIGESTnorma pro výměnu digitální geografické informace Digital Geographic Information Exchange Standard
DKMdigitální katastrální mapa 
DMAObranná mapovací agentura armády USA (nyní NIMA)Defence Mapping Agency
DMPdigitální model povrchu (včetně staveb a rostlinného krytu)Digital Surface Model (DSM)
DMRdigitální model reliéfu digital terrain model
DMTdigitální model terénu digital terrain model
DMSsystém pro správu dokumentůDocument Management System
DMÚdigitální model území  
DMVSDigitální mapa veřejné správy 
DOPNULdoplnění nultého řádu, síť zhušťující nadřazenou síť NULRAD technologií GPS 
DOSdiskový operační systémDisk Operating System
DPdálkový přístup (k datům ISKN) 
dpi(počet) bodů na palecdot per inch
DPZdálkový průzkum Země 
DTM ČR Digitální technická mapa ČR
DVDdigitální výškopisná data (voj.) 
DVISÚdigitální vojenský informační systém o území 
EARSeLEvropské sdružení pracovišť dálkového průzkumu Země European Association of Remote Sensing Laboratories
EBMbezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí EuroBoundaryMap (dříve SABE)
EGMbezešvá vektorová kartografická databáze Evropy v úrovni podrobnosti mapy 1 : 1 000 000 EuroGlobalMap
EGNEvropská databáze geografických jmen EuroGeoNames
e-Government elektronizace výkonu veřejné správy 
EGU Evropská unie geověd European Geosciences Union
EKEvropská komise 
ELFEvropský rámec pro data a informace o polozeEuropean Location Framework
ENevidence nemovitostí, též evropská norma  
ERMbezešvá vektorová kartografická databáze Evropy v úrovni podrobnosti mapy 1 : 250 000EuroRegionalMap
ESAEvropská kosmická agentura European Space Agency
ESDINSíť pro Spolupráci na Evropské infrastruktuře pro prostorová data European Spatial Data Infrastructure Network
ETRFEvropský terestrický referenční rámec European Terrestrial Reference Frame
ETRS89Evropský terestrický referenční systém 89 European Terrestrial Reference System 89
EULISEvropská pozemková informační služba European Land Information Service
EUPOSEvropský systém pro určování polohy (Evropská síť permanentních stanic GNSS) European Position Determination System
EUREFEvropský referenční rámecEuropean Reference Frame
EuroGeographicssdružení evropských zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infrastrukturu 
EUROGIEvropská zastřešující organizace pro geografické informaceEuropean Umbrella Organisation for Geographic Information
EuroSDREvropský výzkum prostorových datEuropean Spatial Data Research
EUROSTATStatistický úřad EU 
EUVNEvropská jednotná výšková síť budovaná kombinací technologie GPS a nivelaceEuropean United Vertical GPS Network
EVRSEvropský výškový referenční systém 
FIGMezinárodní federace zeměměřičů Fedération Internationale des Geometres
FNMFond národního majetku  
FÖMIZeměměřický ústav, Budapešť Földméresi Intézet
FSvfakulta stavební (ČVUT v Praze)  
finanční úřad  
FÚOfotogrammetrická údržba a obnova  
GaKOGeodetický a kartografický obzor  
Galileoglobální systém navigačních družic budovaný Evropskou unií 
GEODYNgeodynamická síť (České republiky) 
GEONAMESdatabáze geografických jmen uvedených na Základní mapě ČR 1: 10 000 
GeoSl AČRGeografická služba Armády České republiky 
GIgeografická informace, geoinformace 
GISgeografický informační systém 
GITgeoinformační technologiegeoinformation technology
G+Kgeodézie a kartografie 
GKPGeodetický a kartografický podnik, Praha (býv.) 
GKÚGeodetický a kartografický ústav, Bratislava 
GLONASSGlobální navigační družicový systémGlobalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema
GMES (nově Copernicus)Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnostGlobal Monitoring for Environment and Security
GMLznačkovací jazyk geografie Geography Markup Language
GNSSglobální navigační družicový systém Global Navigation Satellite System
GOgeodetická observatoř  
GOPEGeodetická observatoř Pecný, Ondřejov  
GPgeometrický plán  
GPSglobální systém určování polohy Global Positioning System
GRS80Geodetický referenční systém 1980 přijatý IAG Geodetic Reference System 1980
GTKglobální transformační klíč  
Geodetický ústav, Praha (býv.)  
HWhardware, technické vybavení počítače  
HTMLhypertextový značkovací jazyk HyperText Markup Language
httpprotokol pro komunikaci mezi servery a klienty při výměně HTML dokumentů prostřednictvím Internetu HyperText Transfer Protocol
httpsprotokol k bezpečné výměně HTML dokumentů prostřednictvím Internetu HyperText Transfer Protocol (Secure)
CHKOchráněná krajinná oblast 
IACSIntegrovaný administrativní kontrolní systémIntegrated Administration and Control System
IAGMezinárodní geodetická asociaceInternational Association of Geodesy
ICAMezinárodní kartografická asociaceInternational Cartographic Association
ICAOMezinárodní organizace pro civilní letectvíInternational Civil Aviation Organization
identifikační číslo (dříve IČO) 
IDMSintegrovaný systém vedení báze datIntegrated Database Management System
IGUMezinárodní geografická unieInternational Geographical Union
IMIPInstitut městské informatiky hl. m. Prahy (býv.) 
IMUinerciální měřicí jednotka, např. k určení prvků vnější orientace leteckých měřických snímkůIntertial Measurement Unit
IMWMezinárodní mapa světaInternational Map of the World
INSintegrovaný navigační systémintegrated navigation system
INSPIREInfrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenstvíINfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe
IPIinfrastruktura pro prostorové informace  
ISKNInformační systém katastru nemovitostí  
ISOMezinárodní organizace pro normalizaci International Standard Organization
ISPRSMezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
ISÚinformační systém o území  
ISÚIInformační systém územní identifikace 
ISVSinformační systémy veřejné správy 
ISZRInformační systém základních registrů 
ITinformační technologie  
ITRFMezinárodní terestrický referenční rámec International Terrestrial Reference Frame
ITRSMezinárodní terestrický referenční systém International Terrestrial Reference System
IUGG Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální International Union of Geodesy and Geophysics
IZGARDinternetový zobrazovač geografických armádních dat  
IZSintegrovaný záchranný systém  
JAGSJednotná astronomicko-geodetická síť (býv. soc. států) 
JEPJednotná evidence půdy 
JGSJednotná gravimetrická síť 
JOGmapa společných operací (NATO)Joint Operational Graphics
JPÚjednoduchá pozemková úprava (též plurál) 
JRCSpojené výzkumné centrum (EU), IspraJoint Research Centre
JTSKjednotná trigonometrická síť katastrální 
JŽMjednotná železniční mapa 
KGKKomora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) 
KI ISVSkomunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy 
KMkatastrální mapa 
KM-D katastrální mapa obnovená digitalizací v souřadnicových systémech stabilního katastru  
KMD katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému JTSK  
KN katastr nemovitostí  
KO katastrální operát  
KoPÚ

(od roku 2013)  komplexní pozemková úprava (též plurál)

 
KP katastrální pracoviště  
KPÚ (do roku 2013) komplexní pozemková úprava (též plurál)  
KPÚ (od roku 2013) Krajský pozemkový úřad  
krizové řízení  
katastrální úřad 
k. ú.katastrální území 
KZENkomplexní zakládání evidence nemovitostí 
LANlokální (počítačová) síťLocal Area Network
Landsat TMdružice pro výzkum přírodních zdrojů Země a tematické mapování 
LAUmístní samosprávní jednotkyLocal Administrative Units
LIDARdetekce a určování vzdálenosti pomocí laseru Light Detection and Ranging
LISpozemkový informační systém Land Information System
LMSletecké měřické snímky (snímkování)  
LPISIdentifikační systém parcel (v ČR viz RPB) Land Parcel Identification System
LVlist vlastnictví  
MATKARTkomplex SW řešení orientovaný na potřeby digitální kartografie a geografických informačních systémů  
MIDASmetainformační systém prostorových dat pro potřeby veřejné správy České republiky (býv.)  
MF ČRMinisterstvo financí ČR  
MI ČRMinisterstvo informatiky ČR (býv.)  
MISměstský informační systém  
MJměrná jednotka  
MLmapový list  
MMR ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČR  
MMSmobilní mapovací systém Mobile Mapping System
MLSmobilní laserové skenování Mobile Laser Scanning
MNČmetoda nejmenších čtverců  
MO ČRMinisterstvo obrany ČR  
MO/MČměstský obvod/městská část 
MS ČRMinisterstvo spravedlnosti ČR 
MV ČRMinisterstvo vnitra ČR 
MZe ČRMinisterstvo zemědělství ČR 
MZLUMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
MUMasarykova univerzita v Brně 
MŽP ČRMinisterstvo životního prostředí ČR 
NaSaPONárodní sada prostorových objektů 
NAVSTARnavigační systém pomocí určování času a vzdálenostíNavigation System with Time and Ranging
NMCANárodní mapovací a katastrální služby National Mapping and Cadastral Agencies
NEMOFORUMúčelové sdružení některých ústředních orgánů státní správy, profesních sdružení, asociací a vysokých škol, zaměřené na problematiku nemovitostí  
NGIInárodní geoinformační infrastruktura  
NGPI Národní geoportál INSPIRE 
NIMANárodní agentura pro získávání obrazových dat a mapování (USA)National Imagery and Mapping Agency
NIPInárodní infrastruktura pro prostorové informace 
NMAnárodní mapovací služba National Mapping Agency
NPnárodní park  
NSDInárodní infrastruktura prostorových dat National Spatial Data Infrastructure
NULRADreferenční síť nultého řádu v ČR a SR zaměřená technologií GPS  
NVFnový výměnný formát (ISKN)  
OBorientační bod  
ObPÚobvod pozemkových úprav 
ODIS Odvětvové informační středisko VÚGTK, v. v. i. (Zdiby)  
OEEPEEvropská organizace experimentálních fotogrammetrických studií (býv.) Organisation Européenne d´Etudes en Photogrammétrie Expérimentale
OGCOtevřené geoprostorové konsorcium Open Geospatial Consortium
OMPorientační mapa parcel 
OMP-Vorientační mapa parcel - vektorová 
OPUobec s pověřeným obecním úřadem  
ORPobec s rozšířenou působností  
OSoperační systém  
OSŘobčanský soudní řád  
PBpodrobný bod  
PBP podrobné bodové pole 
PBPPpevný bod podrobného (polohového bodového) pole 
PCCStálý výbor pro katastr v Evropské unii
Permanent Committee on Cadastre in the European Union
p.č. řídčeji  . parcelní číslo (v sestavách ISKN a RÚIAN se zkratka nepoužívá)  
PČBpřehled čísel bodů 
PETpolyetyléntereftalát 
PF ČRPozemkový fond ČR (býv.) 
PKpozemkový katastr, též pozemková kniha 
PNpřesná nivelace 
PNSplošná nivelační síť 
POSOPIpolitika státu v oblasti prostorových informací 
PPBPpodrobné polohové bodové pole  
ppm1 milióntina par per milion
PPPmetoda přesného určování polohy, též partnerství veřejných a soukromých subjektůprecise point positioning, Public Private Partnership
pozemkový úřad (do r. 2008 ZAaPÚ, viz níže)  
púppozemkové úpravy  
PVBPpodrobné výškové bodové pole  
PVSportál veřejné správy  
RDProzšířený dálkový přístup (ISKN) 
RESregistr souřadnic 
RETMrastrové ekvivalenty (vojenských) topografických map 
RINEXformát pro předávání výsledků měření různými aparaturami GPS Receiver Independent Exchange Format
RIVRejstřík informací o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací 
ROBRegistr obyvatel 
RMSEstřední kvadratická chyba root-mean-square error
ROSRegistr osob 
RPAdálkově řízené letadlo remotely piloted aircraft
RPASsystém dálkově řízeného letadla remotely piloted aircraft system
RPBregistr produkčních/půdních bloků (IACS)  
RPPRegistr práv a povinností 
RTKměření GPS v reálném časeReal Time Kinematic
RÚIANregistr územní identifikace, adres a nemovitostí 
RZMrastrová forma základní mapy 
S-42souřadnicový systém 1942 
S-42/83souřadnicový systém 1942/83 
S – SK GSkatastrální souřadnicový systém gusterbergský 
S – SK SŠkatastrální souřadnicový systém svatoštěpánský 
SABEbezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí (nyní EBM)Seamless Administrative Boundaries Europe (nyní EBM)
SAPOS Německá státní síť permanentních stanic GNSS Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung
SDIinfrastruktura prostorových dat Spatial Data Infrastructure
SEČstředoevropský čas  
SFDPSpolečnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (v ČR)  
SGIsoubor geodetických informací (katastru nemovitostí)  
S-Gr95tíhový systém 1995  
SIMezinárodní soustava jednotek Systeme International d´Unités
SINEX Výměnný formát pro předávání výsledků zpracování GNSS měření Solution (Software/technique) INdependent EXchange Format
SISstátní informační systém 
SJMspolečné jmění manželů 
S-JTSKsouřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
S-JTSK/95zpřesněný souřadnicový systém S-JTSK v modifikovaném Křovákově zobrazení 
S-JTSK/05zpřesněná realizace S-JTSK, jejíž rozměry a orientace jsou odvozeny z realizace ETRF2000 systému ETRS89 pro Českou republiku 
SLOVGERENET Slovenská geodynamická referenční síť  
SLRměření vzdáleností Země – družice pulsním laserovým dálkoměrem Satellite Laser Ranging
SM 5Státní mapa 1: 5 000  
SM 5 RStátní mapa 1: 5 000 - rastrová  
SMDstátní mapové dílo (též plurál)  
SMOSvaz měst a obcí  
SMO 5Státní mapa 1: 5 000 - odvozená 
SPIsoubor popisných informací (katastru nemovitostí) 
SPOTzkušební družice pro pozorování ZeměSatellite Probatoire pour l´Observation de la Terre
SPÚ Státní pozemkový úřad  
SQLstrukturovaný dotazovací jazyk Structured Query Language
SRSlovenská republika  
S-SKsouřadnicový systém stabilního katastru (též plurál)  
STANAGstandardizační dohoda NATO Standardization Agreement
STUSlovenská technická univerzita, Bratislava  
SWsoftware, programové vybavení  
SWOTanalýza silných a slabých stránek zkoumaného předmětu  
TBtrigonometrický bod 
TC 211/ISOTechnická komise 211 Mezinárodní organizace pro normalizaci 
THMtechnickohospodářská mapa, též technickohospodářské mapování 
TItechnologická infrastruktura 
TINnepravidelná trojúhelníková síťTriangular Irregular Network
TLtriangulační list 
TLSterestrické (pozemní) laserové skenováníTerrestrial Laser Scanning
TMtopografická mapa 
TMMtechnická mapa města 
TMOtechnická mapa obce  
TNtechnická nivelace  
TStopografická služba (býv.)  
UA bezpilotní letadlo unmanned aircraft
ÚAPúzemně analytické podklady 
UAS systém bezpilotního letadla unmanned aerial system
UAVlétající prostředek bez posádky (zastaralé) unmanned aerial vehicle (zastaralé)
ÚAZKÚstřední archiv zeměměřictví a katastru  
UDZumělá družice Země  
UEGNJednotná evropská gravimetrická síť Unified European Gravity Network
UELNJednotná evropská nivelační síť United European Levelling Network
ÚGKK SRÚrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  
ÚHDPúhrnné hodnoty druhů pozemků  
UJEPUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  
UKUniverzita Karlova v Praze  
ÚKMÚčelová katastrální mapa  
ÚKM-VÚčelová katastrální mapa - vektorová  
UNIGRACESjednocení gravimetrických sítí ve střední EvropěUnification of Gravimetric Networks in Central Europe
ÚOZIúředně oprávněný zeměměřický inženýr (-ka) 
UPUniverzita Palackého v Olomouci 
ÚPDúzemně plánovací dokumentace 
ÚPOúzemní plán obce 
ÚPPúzemně plánovací podklady 
ÚPÚÚstřední pozemkový úřad MZe ČR (býv.) 
ÚP VÚCúzemní plán velkého územního celku 
ÚSESúzemní systém ekologické stability 
URLjednotný lokátor zdrojů (např. publikací) Uniform Resource Locator
UTsvětový čas Universal Time
UTMuniverzální transverzální Mercatorovo zobrazení Universal Transversal Mercator
ÚVISÚřad pro veřejné informační systémy (býv.)  
V a V výzkum a vývoj 
V a V a Ivýzkum, vývoj a inovace 
VDP veřejný dálkový přístup (k RÚIAN) 
VGGFISVojenský geodetický a geofyzikální informační systém 
VGHMÚřVojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška 
VGISVojenský geografický informační systém 
VISÚVojenský informační systém o území 
VKMvektorová katastrální mapa 
VKÚVojenský kartografický ústav, Harmanec 
VLBIinterferometrie s velmi dlouhými základnamiVery Long Base Interferometry
VMap1vektorová databáze geografických informací NATOVector Smart Map Level 1
VPNvelmi přesná nivelace 
VŠB – TUVysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava 
VTOPÚVojenský topografický ústav, Dobruška (býv.) 
VÚGTKVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby 
VÚMOPVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha 
VÚSCvyšší územní samosprávný celek 
VUTVysoké učení technické v Brně 
VÚV TGMVýzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha 
v.v.i.veřejná výzkumná instituce 
VZÚVojenský zeměpisný ústav, Praha (býv.)  
W3Ccelosvětové webové konsorcium World Wide Web Consortium
WANrozsáhlá počítačová síť (vzdáleného přístupu) 
WCSwebová služba pokrytí, webový server pokrytíWeb Coverage Service též Web Coverage Server
WFSwebová služba vzhledů / webová služba prvkůWeb Feature Service
WGpracovní skupinaWorking Group
WGS 84Světový geodetický referenční systém 1984World Geodetic System 1984
WMSwebová mapová služba, webový mapový serverWeb Map Service též Web map Server
WMTSwebová mapová služba s obrazovými daty rozdělenými do dlaždicWeb Map Service též Web Map Tile Service
WPLAPracovní skupina pro pozemkové evidence (dříve MOLA)Working Party on Land Administration
WWWcelosvětová (počítačová) síťWorld Wide Web
XMLrozšiřitelný značkovací jazykExtensible Markup Language
ZAaPÚzemědělská agentura a pozemkový úřad MZe (býv., od roku 2008 jsou pozemkové úřady opět samostatnými orgány) 
ZABAGED®Základní báze geografických dat®  (České republiky) 
ZB GISZákladná báza geografického informačného systému (SR) 
ZBP základní bodové pole 
ZČUZápadočeská univerzita v Plzni  
ZEzjednodušená evidence  
ZhBzhušťovací bod  
ZKIzeměměřický a katastrální inspektorát  
ZM ČRzákladní mapa České republiky  
ZMVMzákladní mapa velkého měřítka  
ZNBzákladní nivelační bod  
ZNS zvláštní nivelační síť 
ZPBPzákladní polohové bodové pole 
ZPFzemědělský půdní fond 
ZPMZzáznam podrobného měření změn 
ZSJzákladní sídelní jednotka 
ZTBPzákladní tíhové bodové pole  
ZTL základní triangulační list  
Zeměměřický úřad (před rokem 1994 Zeměměřický ústav)  
ZVBPzákladní výškové bodové pole