[pošta]             Katastr nemovitostí po kapkách (pošesté)


    (poprvé)             (podruhé)            (potřetí)            (počtvrté)            (popáté)            (pošesté)


Mezníky v historii katastru nemovitostí
Říká se, že se historie opakuje. V našem případě ji rekapitulujme. V šesté sérii kapek o katastru nemovitostí spouštíme déšť v podobě malého přehledu, ve kterém se dozvíte souhrn informací z předchozích dílů.

Kdy se co v kterém roce stalo ...
1250 – Pozemky a statky byly podrobeny pozemkové dani. Zavedený primitivní daňový systém lze považovat za počátky historie daně pozemkové v Českém království. Soupisy vznikaly na základě písemných přiznání. Dani byla podrobena půda poddaných. l U nás v té době panoval český král Přemysl Otakar II. (1253-1278). Pár let předtím bylo Staré Město pražské obehnáno hradbami (1235) a Morava byla ohrožována Tatary (1241-1242). Ve světě v pořadí sedmá křížová výprava (1248-1251) se snažila získat zpět Jeruzalém l Kormidelnící na lodích používali otočné kormidlo a střelci místo luků sahali častěji po samostřílech. Zvonaři znali odlévání velkých chrámových zvonů a skláři rozvíjeli benátskou sklářskou výrobu. V umění vládla raná gotika.

1653 – Vznikaly jednotně zakládané a vedené katastry v Českých zemích tzv. katastr rustikální. Pozemky poddaných, které zatím jen podléhaly dani, se rozlišovaly na zemědělské a neobdělávané a podle jakosti na půdy dobré, prostřední a špatné. Hovoříme o vzniku berní ruly. l Pár let předtím probíhala třicetiletá válka (1618-1648) a český král Leopold I. (1657-1705) se chystal teprve vládnout. Bylo obnovené zemské zřízení (1627), v Chebu zavraždili Albrechta z Valdštejna (1634) a ve světe Oliver Cromwell prováděl anglickou buržoazní revoluci (1640-1660). V Itálii si pochutnávali na čokoládě (1606), v Anglii jezdili koňské železnice (1602) a dostavníky (1605). Galileo Galilei sestrojil primitivní teploměr (1602). V umění vládlo rané baroko.

1706 – Bylo rozhodnuto založit tzv. katastr dominikální a danit i půdu šlechty. l U nás vládl Josef I. (1705-1711). Pár let předtím Turci obléhali Vídeň (1683) a ve světě se válčilo o dědictví španělské (1701-1744). Ve Francii již na záchodech splachovali (1660), technici znali Cardanovu spojku (1664), při výrobě papíru se začínalo používat mlecí zařízení tzv. holandr (1673) a ve Francii vážili stolními vahami (1670). V umění vládlo vrcholné baroko.

1747 – Katastr dominikální, který umožňoval danit půdu šlechty, byl dokončen.

1749 – Došlo k upřesnění dominikálního katastru k tzv. vyrovnání daně podle výměry půdy.l U nás vládla Marie Terezie (1740-1780). Pár let předtím si lidé v českých zemích prodělali poslední velkou morovou epidemii (1713-1714). Vladař Karel VI. poddaným stanovil desetihodinovou denní robotní směnu. Fyzik Celsius navrhl (1742) stodílnou stupnici teploměru a Švýcar Bernoulli podkovovitý tvar magnetu. V umění vládlo pozdní baroko.

1756 – Upřesnění dominikálního katastru tzv. vyrovnání bylo dokončeno. Katastr rozlišoval zahrady, role, úhory, vinice, chmelnice, pastviny a lesy. Katastr rustikální s katastrem dominikálním vytvořily úplný velký katastr všech pozemků a statků, který nazýváme katastrem tereziánským. Šlo jen o seznamy pozemků bez map. l Začala sedmiletá válka (1756) mezi Pruskem a Rakouskem o Slezsko a Kladsko. Američan Franklin, Čech Diviš a Rus Lomonosov sestrojili bleskosvody. V umění převládalo rokoko.

1785 – Byl 20.4. vydán patent císaře Josefa II., kterým byl zaveden katastr josefský. l U nás vládl Josef II. (1780-1790). Pár let předtím došlo k dělení Polska mezi Prusko, Rusko a Rakousko a ve světě běsnila válka amerických osad za nezávislost (1775-1783). Angličan Cooke vynalezl vrták do dřeva (1770) a Brandt sestrojil celoželezný pluh (1771).

1789 – Vstoupil 1.11. v platnost operát josefského katastru, který byl již založený na výsledcích skutečného velmi hrubého měření. l U nás byl přijat toleranční patent Josefa II. (1781), o zrušení roboty. Ve Francii padla Bastila (1789) a začala francouzská revoluce.

1792 – Byl částečně zrušen josefský katastr a upravený katastr se nazval tereziánsko-josefský. l U nás vládl Leopold II. (1790-92). l V umění převládl klasicismus.

1817 – Vydáním císařského patentu 23. 12. byla stanovena pravidla nového stabilního katastru. l U nás vládl František I. (1792-1835). Byla to doba národního obrození. Pár let předtím proběhla bitva tří císařů u Slavkova (1805) a Napoleon prohrál bitvu u Waterloo (1815). V Anglii se používal rozvod plynu (1803) a anglický dělník Stone si svítí motýlovým hořákem (1805). V umění převládl romantismus.

1818 – Byla 28.3. vyhlášena prozatímní měřická instrukce. Pro každou obec se zhotovila samostatná mapa. Katastr tvořil seznam všech pozemků, jejich velikosti, polohu a čistý výnos. Země byla rozdělena na katastrální obce a zobrazené pozemky – parcely, které byly označeny parcelním číslem.

1824 – Byla 28.2. vydána definitivní měřická instrukce, která stanovila měřítko 1:2880.

1851 – Stabilní katastr nabyl právní účinnosti na Moravě a Slezsku. l U nás vládl František Josef I. (1848-1916). Pár let předtím proběhla ve Francii červencová revoluce (1830) a revoluce v českých zemích (1848). Bylo zrušeno poddanství (1848). Angličan Stephennson zahájil provoz parními vlaky (1825), bratranci Veverkové sestrojili ruchadlo (1827) a Američan Colt patentoval bubínkový revolver (1835). V umění vládla novogotika a novorenesance.

1860 – Stabilní katastr nabyl právní účinnosti v Čechách. V Čechách a na Moravě bylo zaměřeno celkem 12 691 obcí, 79 328 km2, 15 359 518 parcel a vyhotoveno 40 907 mapových listů. l U nás probíhal Bachův absolutismus (1852-1859).

1869 – Vyšel 24.5. Zákon "O revizi katastru daně pozemkové". Úkolem reambulace bylo doplnění měřického i písemného elaborátu katastru všemi změnami nastalými od původního měření. l Došlo k Rakousko-uherskému vyrovnání – dualismu (1867). Rok předtím se uskutečnila pro Rakousko neúspěšná bitva u Hradce Králové (1866). V té době byl znám Morseův systénm telegrafu (1841), Němec Keller věděl, jak vyrábět papír z dřevoviny a Ital Sobrero vynalezl nitroglycerín (1846). V Čechách se konstruovaly psací stroje a Američan Singler zase vymyslel šicí stroj.

1871 – Byl 25. 7. vydán zákon o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách (obecný knihovní zákon), který nabýval účinnosti při zřízení nových pozemkových nebo horních knih podle zemských zákonů.

1874 – Pro Čechy byl 5. 12. vydán zemský zákon O založení nových knih pozemkových pro království české a o jejich vnitřním zařízení, 2.6. byly vydány obdobné zákony pro Moravu a 2.6. pro Slezsko.

1880 – Reambulace stabilního katastru byla dokončena.

1881 – Byla zavedena nová pozemková daň.

1883 – Vyšel 23.5. zákon o udržování evidence katastru daně pozemkové.

1893 – Působnost evidenčních geometrů byla 14. 1. rozšířena, aby mohli vykonávat též měření pro potřebu a na náklad stran.

1907 – Vyšel nový měřický návod pro stolovou metodu.

1918 – Vznikla 18.10. samostatná Československá republika, která evidovaný katastr převzala v nezměněné formě. l Skončila I. světová válka a s ní monarchie Rakouska-Uherska. V umění se prosazoval kubismus.

1927 – Nabyl 16. 12. účinnosti zákon č. 177 o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon). Pozemkový katastr obsahoval součásti podstatné, vedlejší a pomocné. Podstatnými součástmi byl měřický operát (katastrální mapa a příruční kat. mapa), písemný operát (rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík držitelů, a záznam změn), sbírka listin a úhrnné výkazy. l U nás úřadoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk (1918 až 1935). V umění se prosazoval konstruktivismus.

1932 – Vyšla Instrukce A, což byl návod, jak vykonávat katastrální měřické práce pro založení nového katastru původním katastrálním řízením.

1933 – Vyšla Instrukce B, což byl návod, jak vykonávat katastrální měřické práce pro vedení pozemkového katastru.

1945 – Skončila 8. 5. 1998 druhá světová válka. Byly vydány Dekrety presidenta republiky č.12/1945 Sb. a č. 28/1945 Sb., které vyžadovaly rozsáhlé úpravy hranic pozemků. Proběhla pozemková reforma. l U nás úřadoval prezident Edvard Beneš (1935-38, 1945-48).

1947 – Byl 8. 5. vydán zákon č. 90/1947 Sb. o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek.

1948 – Proběhla rozhodující změna politického zřízení 25.2. v Československu, která na dalších 40 let ovlivnila vlastnické vztahy k nemovitostem.

1951 – Vstoupil v platnost nový občanský zákoník č.141/1950 Sb., který výslovně stanovil, že stavby nejsou součástí pozemku a za věci nemovité považoval pozemky a stavby (s vyjímkou staveb dočasných). Vlastníkem stavby mohla být osoba rozdílná od vlastníka pozemku. Vlastnictví se nabývalo již samotnou smlouvou, popř. ze zákona nebo úředním výrokem, a nikoliv až vkladem do pozemkové knihy. l U nás úřadoval prezident Klement Gottwald (1948-1953).

1955 – Pro zemědělskou výrobu je pořizován jednorázový soupis veškeré půdy a její výměry podle druhů kultur a skutečného užívání, bez ohledu na platné právní vztahy. l U nás úřadoval prezident Antonín Zápotocký (1953-1957). Vznikla ústřední správa geodezie a kartografie s působností na území Československa (1954).

1956 – Byla 25. 1. usnesením vlády urychleně na celém území státu založena Jednotná evidence půdy (JEP), u níž se počítalo s pravidelným vedením a udržováním v souladu se skutečným stavem v přírodě.

1964 – Vyšel nový občanský zákoník č. 40/1964 Sb., který 1. 4. nabyl účinnosti. Nově upravil pojem nemovitosti jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, a upravil i nabývání osobního vlastnictví. Ke smlouvě o převodu nemovitosti bylo třeba její registrace státním notářstvím, vlastnictví přecházelo registrací smlouvy. l U nás úřadoval prezident Antonín Novotný (1957-1968).

1964 – Vyšel s účinnosti k 1. 4. zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a prováděcí vyhláška č. 23/1964 Sb. Evidence nemovitostí byla doplňována nově zavedenými právními užívacími vztahy a vlastnictví. Právní vztahy se evidovaly na základě ověřených kopií nebo originálů listin předkládaných k zápisu na jednoduchých listech vlastnictví se strukturou údajů obdobnou bývalé pozemkové knize.

1966 – Vyšla 12. 11. Směrnice pro komplexní zakládání evidence nemovitostí. Za podpory státních notářství komplexní zakládání evidence nemovitostí probíhalo od roku 1967 do 1988.

1971 – Vyšel Zákon č. 46/1971 Sb., o geodezii a kartografii. l Prezidentem byl Ludvík Svoboda (1968-1975). Předtím (1968) proběhla okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a o následných letech se hovoří jako o normalizaci.

1973 – Vyšla vyhláška č. 60/1973 Sb., stanovující zvláštní odbornou způsobilost pro osoby ověřující GP a jiné výsledky geodetických prací.

1993 – S účinností od 1. 1. začaly platit následující předpisy: zákon č. 264/1992 Sb., kterým se změnil občanský zákoník a některé další zákony, dále Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) a zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech. Dále vyhláška č. 126/1993 Sb., prováděcí vyhláška k zákonům č. 265/1992 Sb. a 344/1992 Sb. l Proběhla rozhodující změna v politice státu (1989), která následně umožnila rozsáhlé změny v majetku. Došlo k rozdělení Československa na dvě republiky Českou republiku a Slovenskou republiku. (1993) V úřadě prezidenta Československa a později ČR je Václav Havel (1989-dosud).

1994 – Vyšel zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (zeměměřický zákon). Dále bylo dokončeno vybavení všech katastrálních úřadů sítěmi PC/LAN.

1995 – Katastr nemovitostí začal být doplňován BPEJ.

1996 – Vyšla vyhláška č.190/1996 Sb, provádějící katastrální zákon.

1998 – Je dokončena digitalizace Souboru popisných informací KN.

Literatura:
PEŠL, I.: Katastr nemovitostí po kapkách, Zeměměřič č.1-2/98, 3-4/98, 5-6/98, 7-8/98, 9-10/98.
SEMOTÁNOVÁ, E: České dějiny, Stručný přehled, Kartografie Praha 1998.
KUBA, J.- JÍLEK, Fr.-JÍLKOVÁ, J.: Světové vynálezy v datech, Mladá fronta 1977.

Ing. Petr Skála (1954)
Autor, který dříve působil na ČÚGK, ČZÚK, nyní je pedagogem na lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Katastr nemovitostí]     [Server]