GeoMax Zenith60

Geodézie

Jaký bude program 27. slovenských geodetických dní v Žilině?

27-slovenske-geodeticke-dny-2019-zilina

Komora geodetov a kartografov ve spolupráci s dalšími slovenskými profesními organizacemi ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 pořádá v Žilině 27. slovenské geodetické dny.

Slovenské geodetické dny jsou na Slovensku největší výstavou současné měřické techniky a softwaru pro obory geodézie, kartografie a katastru. Součástí akce jsou také odborné přednášky zástupců veřejné správy, podnikatelské sféry a akademického sektoru.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Informácie z odboru geodézia a kartografia (1. blok)

Odborným garantem prvního přednáškového bloku je Ing. Vladimír Stromček (Komora geodetov a kartografov).

 • HARDOŠ, J. (Komora geodetov a kartografov): Z činnosti Komory geodetov a kartografov
 • FRINDRICHOVÁ, M. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Informácie o činnosti ÚGKK SR (2. blok)

Odborný garantem je Ing. Ľubomír Suchý (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR).

 • LEITMAN, M., HANUS, D. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Elektronizácia geometrického plánu – e-GP
 • LEITMANNOVÁ, K. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Stav projektu leteckého laserového skenovania SR
 • ŠOLTYSOVÁ, Ľ. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Nová legislatíva v odbore geodézia a kartografia

Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii (3. blok)

Odborný garantem přednáškového bloku je Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov)

 • LAUFÍK, D. (Geotronics Slovakia, s.r.o.): Trimble prináša rýchle a efektívne riešenia
 • BLAŠKO, M. (GEOTECH Bratislava, s. r. o.): Nové technológie od firmy Leica Geosystems
 • TOMÁNEK, R. (SURVEYE, s.r.o.): TOPCON technológie
 • SEDLÁČEK, M. (VILLA, s. r. o.): Výpočet súradníc na vytýčenie priamo v teréne
 • PAŠKO, M. (Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.): 15 rokov skúseností: od pozemnej fotogrametrie po komplexné mobilné a letecké mapovacie systémy
 • DROŠČÁK, B. a kol. (Geodetický a kartografický ústav Bratislava): Výpočet a výhody nového výškového systému Slovenska

Diaľkový prieskum Zeme (4. blok)

Odborným garantem je doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. (Stavebná fakulta STU v Bratislave).

 • FRAŠTIA, M.–PAPČO, J. (SvF STU v Bratislave): Technológie DPZ – prehľad a aplikácie
 • LIŠČÁK, P. a kol. (ŠGÚDŠ Bratislava): Využitie produktov leteckého laserového skenovania pri mapovaní a registrácii svahových deformácií v Bielych Karpatoch
 • LIESKOVSKÝ, T. (SvF STU v Bratislave): Využitie leteckého laserového skenovania v doméne kultúrneho dedičstva
 • FERANEC, J. a kol. (Geografický ústav SAV): Ukážky využitia satelitných údajov pri výskume urbanizovanej a poľnohospodárskej krajiny

Metrológia v geodézii v SR (5. blok)

Odborným garantem bloku je Ing. Vladimír Raškovič (Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave)

 • MALIŠ, M. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Vývoj metrológie v geodézii na Slovensku
 • PAPČOVÁ, M. (Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave): Koncept novej základnice pre elektronické diaľkomery v SR
 • DROŠČÁK, B. (Geodetický a kartografický ústav Bratislava): Vertikálna gravimetrická základnica Gánovce – Lomnický štít (stav v roku 2019)
 • KAJÁNEK, P.-KOPÁČIK,A.-JEŽKO,J.-KYRINOVIČ,P.-ERDÉLYI,J. (SvF STU v Bratislave): Vývoj komparátorov na kalibráciu krátkych dĺžkových meradiel na Katedre geodézie STU v Bratislave

Přihlášky na 27. SGD

Na webu Komory geodetov a kartografov je sekce Přihláška, ve které se můžete informovat o registraci na akci.