GeoMax Zenith60

BIM

Kulatý stůl o BIM ve veřejných zakázkách

Odborná rada pro BIM (czBIM) uspořádala počátkem června 2019 kulatý stůl na téma „BIM a veřejné zakázky“.

Na následujících řádcích je zápis z diskuze, který czBIM uveřejnila na svém webu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Rok 2022 přinese mnoho zásadních změn v zadávání veřejných zakázek, jednou z přelomových je, že BIM bude povinný u nadlimitních zakázek. Ač Evropská unie zakotvila možnost použití BIM při zadávání veřejných zakázek už v roce 2014 ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek; obdobně se tak stalo v ČR přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Nyní se připravují další metodiky, jak BIM do veřejných zakázek implementovat. Je to natolik důležitá a zásadní problematika, že se czBIM rozhodl uspořádat Kulatý stůl a otevřít diskuzi, jak se k této výzvě postavit. Cílem je propojit soukromý a veřejný sektor, prodiskutovat palčivé otázky, které okolo BIM a VZ aktuálně vznikají.

Rok 2022 se týká pouze nadlimitních VZ, czBIM usiluje o to, aby vše bylo připravené také pro soukromou sféru mimo systém VZ. V rámci akce přišlo diskutovat na 30 odborníků, kteří se veřejnými zakázkami zabývají.

czBIM reprezentoval Petr Matyáš, předseda Spolku, Michal Jirát a Roman Voráč, členové představenstva Spolku. Za Odbor koncepce BIM ČAS (dále jen Odbor BIM) diskutoval Jaroslav Nechyba, ředitel odboru a zástupci PS02 (https://www.koncepcebim.cz/101-ps02-zadavani-projektove-rizeni-a-smlouvy) v čele s Lukášem Klee.

Státní správu např. zastupovali mimo jiné Petr Serafin, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Žanet Hadžič, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ivo Vykydal, SFDI, dále zástupci Ministerstva práce asociálních věcí a další.. Diskuze se zúčastnili také zástupci soukromého sektoru a neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají.

V rámci diskuze padlo mnoho zajímavých podnětů a připomínek, např. Ivo Vykydal zdůraznil, že je potřeba zvýšení produktivity českého stavebnictví, abychom dokázali pokrýt stávající potřeby. Pokud by se navyšoval státní rozpočet, je nutné, aby se navýšila i produktivita práce, jinak je situace nevyvážená a nemohlo by dojít k naplnění plánů. Státní fond dopravní infrastruktury podporuje BIM a kvituje, že se do tohoto procesu může zapojit.

Na položení dotazu, zda metodiky, které se nyní připravují, mají být závazné, reagoval Lukáš Klee, který se domnívá, že metodiky nemusí být povinné, musí být však konsensus, aby se praktikovaly. Z jeho pohledu je standardizace stavebnictví evoluční záležitostí. Vede se plodná diskuze, co bude normou, co metodikou, které výstupy budou platné a které jen doporučením. Otázkou také je, zda se bude jednat o normu či zákonné nařízení. Inspirací pro nás je Rakousko, kde je to normou.

Toto téma na straně zástupců dodavatelů vyvolává velké obavy, domnívají se, že v tuto chvíli nejsou dostatečně zapojeni do příprav. Jaroslav Nechyba zdůraznil, že nejpoužitelnější normou je selský rozum, v tuto chvíli se metodiky a jejich podoba zkouší na pilotních projektech.

Petr Serafín doplnil, že obecně je povinnost definovaná zákonem, avšak MMR nevítá, aby se do ZVZ dávala povinnost uplatňování BIM v rámci VZ u nadlimitních zakázek a financovaných z veřejných rozpočtů.

Žanet Hadžič zastupující MMR konstatovala, že se Ministerstvo pro místní rozvoj nebrání zavedení povinností dle koncepce BIM do ZVZ, ale musí být MPO stanoveny přesné požadavky, nikoliv jen obecné plány. Změna ZVZ musí být současně spojena se změnou prováděcí vyhlášky ZVZ. Aby změny byly platné v časech stanovených usnesením vlády ke koncepci BIM, tj. od 1. 1. 2022, musí být legislativní proces zahájen do 6/2020. Přípravy jsou na začátku a není zcela jasné, jak budou směřovat.

Lukáš Klee podotknul, že je nyní mnoho investorů, kteří používají vzory od SFDI, např. FIDIC, které jsou ozkoušené, nejsme tedy na začátku. Zástupci zhotovitelů kvitují, že ke standardizaci na SFDI došlo. Je to efektivní, všichni očekávají stejné výsledky (nabídky, smlouvy). Avšak Petr Serafin odmítá připustit, aby se pro pozemní stavby převzal FIDIC ze SFDI.

Roman Voráč: „Jaké podmínky budou vyžadovány v 2022? Na projektech je nutné pracovat, v praxi nemůžeme zkoušet alternativy. Musíme být na to připravení. Není možné dělat standardizace bez diskuze. Pojďme si říkat konkrétně, co je nutné dělat v praxi teď. Je zhotovitel dneska informovaný, co se po něm bude požadovat? V praxi musíme mít čas se na 2022 připravit, vyrobit si nové nástroje, investovat velké prostředky. Musíme dělat procesní BIM a design BIM najednou. Praxe není na 2022 připravená. Je nutné mít pilotní projekty pro různé části BIM. Zadavatel musí vypsat pilotní projekt, umí definovat co chce? Pro praxi jsou zásadní informace o jednotlivých krůčcích progresu.“ Zástupci Odboru BIM ČAS dodávají, že na ČAS existují pilotní projekty i na jednotlivé části BIM (zadání VZ, předávání digidat).

Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: „Pokud zavážeme investory, musíme zavázat i soukromý sektor. Pokud ukládáme povinnost se k něčemu zavazovat, měl by být soukromý sektor i u tvorby a měl by mít možnost se připojit do příprav stejně jako státní sektor. Je potřeba připravit i dodavatele, měl by být např. manuál, a k tomuto tématu by se mělo více diskutovat.“

Kdo zastupuje soukromý sektor při přípravě metodik? Jaroslav Nechyba upřesňuje, že se jedná o czBIM a ČKAIT. Dále zástupci PS02 podotknuli, že v tuto chvíli se koná nepřeberné množství informačních seminářů a eventů, kterých je možné se zúčastnit. Spolu s tím je také potřeba sledovat web, kde jsou potřebné informace uveřejňovány. Z pléna zazněl také názor, že se musí budovat osvěta na zadavatelské straně, aby se nenastavovaly např. nesmyslné podmínky a nevznikaly excesy v rámci smluvních a zadávacích podmínek. Diskuze byla velmi plodná a přinesla mnoho poznatků jak pro Odbor BIM ČAS, tak i pro pořádající czBIM.

Závěry a doporučení

Proto z diskuze vyplynuly následující závěry a doporučení:

1. Vytvořit definici požadavků na veřejné zadavatele, určit (navrhnout), které materiály připravené ČAS budou závazné, které doporučené. Připravit harmonogram legislativního procesu s jasně definovanými výstupy;

2. Přesně definovat kterých zadavatelů se povinnost bude týkat – připravit seznam, obce, kraje, ministerstva, příspěvkové organizace, privátní subjekty čerpající dotace? Na schůzce zaznělo, že v současnosti je zadavatelů nadlimitních zakázek cca 197. Nicméně nadlimitní zakázku může vypsat, kterákoliv z 6 tis obcí;

3. Stanovit konkrétní požadavky na dodavatele, co budou muset plnit za dva roky. Příprava pro ně nebude ani jednoduchá, ani levná a potřebují čas na přípravu;

4. Měla by být zahájena série školících akcí ve výrazně větším měřítku, než je nyní -> zapojit SPS, czBIM, soukromý sektor, dodavatele, zadavatele. Zvýšit tak osvětu a informovanost. Z diskuze vyplynulo, že v toto chvíli je poměrně malá.

5. V rámci pilotních i před pilotních projektů připravit best practice posvěcenou státem a jasné vzory dokumentů, nikoliv pouze metodiky pro tvorbu. Ze strany zadavatelů a opozice by mělo dojít k většímu zapojení se do příprav, aktivnímu vyhledávání informací na webu Odboru BIM a PS02. Posledním doporučením pro další Kulaté stoly pořádané czBIM je zaměřit se pouze na jedno téma a udržet diskuzi v této tematické rovině.

Přehled diskutujících

Aleš Tomek, ČVUT Praha
Darja Kosmáková, MT legal, s.r.o.
David Dvořák, ČAS
Eva Chvalkovská, MPSV ČR
Hana Nevřalová, Metrostav, a.s.
Ilona Velichová, Vces, a.s.
Ivo Vykydal, SŽDC
Jan Lašmanský, Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Jan Pechman, Kruták Partners – advokátní kancelář
Jaroslav Nechyba, ČAS
Jiří Nouza, Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Jiří Plos, Česká komora Architektů
Jiří Skuhrovec
Kateřina Nováková, ČAS
Leona Gergelová Šteigrová, MPSV ČR
Lukáš Klee, ČAS a Klee consulting
Žanet Hadžič, Ministerstvo pro místní rozvoj
Miroslav Knob, Otidea, a.s.
Natálie Polášková, Asociace zadavatelů veřejných zakázek
Petr Serafín, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Radka Knottová, PRAGOPROJEKT, a.s.
Roman Novotný, ČAS
Roman Turek
Tomáš Janeba, Asociace pro rozvoj dopravní infrastruktury
Tomáš Kruták, Kruták Partners – advokátní kancelář
Václav Větrovský, Proconom
Michal Jirát, czBIM
Petr Matyáš, czBIM
Roman Voráč, czBIM