GeoMax Zenith60

Firmy

Dotace mohou čerpat i geodetické firmy. Podívejte se na přehled aktuálních možností.

dotace-pro-geodety

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost podnikatelům umožňuje čerpat dotace na investice a provozní náklady už od roku 2015. Novinkou jsou výzvy, ve kterých mohou dotace získat i geodetické a stavební firmy.

Ještě loni byl Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zaměřený převážně na firmy v oboru zpracovatelského průmyslu. „Aktuální výzvy v některých programech nyní dotace umožňují čerpat i například geodetickým a stavebním firmám. Jedná se o dotace jak na pořízení dlouhodobého majetku – například technologie, hardware, software, stavební práce, související s hlavní činností těchto firem, tak na provozní výdaje – mzdy, materiál, odpisy a podobně, související s výzkumně vývojovými aktivitami či vzděláváním,“ uvádí projektový manažer Michal Pácal z dotační agentury enovation.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Na úvod je nezbytné uvést 3 základní podmínky, za jakých je možné se o dotace v OP PIK ucházet:

 • Místo realizace musí být umístěno mimo hlavní město Prahu. Sídlo společnost v Praze mít však může.
 • Žadatelé musí splňovat základní finanční rating, který se vypočítává na základě ekonomických výsledků předchozích dvou uzavřených účetních období.
 • V některých dotačních programech rozhoduje také velikost podniku. Rozlišují se 3 kategorie: malé, střední (MSP) a velké podniky. Velké podniky mohou čerpat z nejmenšího množství programů, mají nejmenší podíl dotace z vynaložených nákladů a mnohdy mají čerpání ztížené dalšími podmínkami, jako je například nutnost prokazatelného pozitivního vlivu projektu na životní prostředí či spolupráce s MSP. Rozlišovací kritérium je u velikosti podniků ve většině případů především počet zaměstnanců, do kterého se započítávají také zaměstnanci propojených firem, což vyžaduje individuální posouzení. Obecně platí, že malé firmy mají do 50 zaměstnanců, střední firmy od 50 do 250 a velké firmy nad 250.

Pro malé a střední podniky jsou nyní otevřeny speciální výzvy v programech Nemovitosti a Technologie. Podniky všech velikostí mohou čerpat dotaci v programech Úspory energie a Aplikace. Mimo rámec OP PIK mohou také podniky všech velikostí žádat v programech náležících pod Technologickou agenturu ČR, která se zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje, či Úřad práce (POVEZ II).

Program NEMOVITOSTI: Dotace na rekonstrukce nemovitostí

V programu Nemovitosti je možné dotace čerpat na kompletní rekonstrukce budov pro podnikatelské aktivity. Může se jednat o výrobní prostory či sklady, ale i administrativní budovy. Klíčovou podmínkou pro úspěch žádosti o dotaci je špatný stávající stav nemovitosti, pro kterou je rekonstrukce skutečně nezbytná. Musí být splněna podmínka, kdy náklady na rekonstrukci budovy musí být vyšší než její stávající odhadovaná cena. Aktuálně je vyhlášena výzva, ve které se mohou účastnit projekty s místem realizace pouze v takzvaných uhelných regionech (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj), nicméně je možné, že pro celou ČR (kromě Prahy) bude další výzva vyhlášena v příštím roce.

 • Maximální dotace: 70 milionů Kč
 • Míra dotace 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé
 • Příjem žádostí do výzvy V: od 16. 10. 2019 do 16. 3. 2020
 • Systém hodnocení průběžný: záleží na pořadí podání žádosti

Program ÚSPORY ENERGIE: Dotace na investice šetřící energie

Úspory energie je program s vysokou alokací, kde mohou dotace žádat firmy všech velikostí na jakékoliv investice, které přinesou úsporu energie v budovách oproti stávajícímu stavu. Běžné je zde žádat o podporu na zateplení budov, výměnu oken a dveří, výměnu osvětlení, rekonstrukce rozvodů elektřiny a tepla a podobně. Je zde také možné žádat o dotace na výměnu technologií ve firmě za nové úspornější s podmínkou vyřazení původních strojů. Pro žádost je klíčové zpracování energetického posudku, na který je možné podporu také čerpat.

Maximální dotace: 380 milionů Kč

Míra dotace 30 % pro velké podniky, 40 % pro střední, 50 % pro malé

Příjem žádostí do výzvy V: od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020

Systém hodnocení průběžný: záleží na pořadí podání žádosti

Program TECHNOLOGIE: Dotace na stroje

Program Technologie je určený výhradně pro MSP a umožňuje financovat pořízení různých typů technologií, jako jsou například stroje, hardware, software a sítě. V programu jsou vyhlašovány dvě výzvy. Ta aktuálně běžící je zaměřena na zvyšování míry automatizace a každá dotovaná technologie musí být propojena s informačním systémem firmy (například typu ERP).

Začátkem roku 2020 bude vyhlášena výzva podporující začínající podniky, které budou pravděpodobně definovány jako firmy vzniklé v letech 2015 až 2018. V této výzvě nebude podmínka zvýšení automatizace, ale bude zde také výrazně menší výše dotace – maximálně 1 milion korun.

 • Maximální dotace na zvýšení automatizace: 40 milionů Kč
 • Maximální dotace pro začínající podniky: 1 milion Kč
 • Míra dotace 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé
 • Příjem žádostí do výzvy na zvýšení automatizace: od 23. 9. 2019 do 16. 12. 2019
 • Příjem žádostí do výzvy pro začínající podniky: od 24. 2. 2020 do 25. 5. 2020
 • Systém hodnocení průběžný: záleží na pořadí podání žádosti

Program APLIKACE: Dotace na výzkum a vývoj

Aplikace dotují výzkumné a vývojové činnosti ve firmách, které jsou ukončeny například prototypem, funkčním vzorkem, softwarem či patentem. Program dotuje, na rozdíl od výše uvedených, provozní náklady, tedy zejména mzdové náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů, náklady na smluvní výzkum nebo dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál. V projektu je vždy nutné odůvodnit novost produktu či služby a její potenciální tržní uplatnění.

 • Maximální dotace: 80 milionů Kč
 • Míra dotace maximálně 65 % pro velké podniky, 75 % pro střední, 80 % pro malé
 • Příjem žádostí do výzvy VII: od 16. 10. 2019 do 15. 1. 2020
 • Systém hodnocení kolový: záleží na počtu dosažených bodů v hodnocení, nerozhoduje pořadí podání žádosti

Program POVEZ II: Dotace na vzdělávání

Dlouhodobou stálicí na dotačním poli je projekt POVEZ II, který spadá pod Úřad práce. Firmy z různých oborů mohou čerpat dotaci na odborné vzdělávání zaměstnanců. Dotace je poskytována jak na cenu kurzu, tak na lektory a čas zaměstnanců. Alokace aktuální výzvy je 1,5 miliard korun, a přestože výzva k předkládání projektů běží od listopadu 2017, je z alokace vyčerpáno necelých 60 %.

 • Maximální dotace:  6 mil. Kč
 • Míra dotace maximálně 85 %
 • Příjem žádostí do výzvy III: do června 2020
 • Systém hodnocení průběžný: záleží na pořadí podání žádosti

Kontakt

V případě zájmu o dotace kontaktujte Ing. Michala Pácala, projektového manažera ve společnosti enovation s.r.o. Kontakt na něj je +420 725 053 069, michal.pacal@enovation.cz

/ úvodní ilu ikona vexels.com redakčně upravena