GeoMax Zenith60

Technika Software

Patnácté verze softwarů MISYS včetně pasportů, KOKEŠ, PROLAND a Geoportál GEPRO přinášejí i nadále nové funkce

gepro-misys-15-screenshot

Firma GEPRO v posledních letech uvádí nové verze svých softwarů vždy na podzim, u příležitosti setkání zákazníků. Tentokrát se setkání z očividných důvodů (covid-19) nekonalo, proto se uvedení nových verzí konalo bez podrobnějšího představení.

S verzemi 15 přichází nový způsob kontroly licence. Na přehledu změn v nových verzích MISYS, KOKEŠ, PROLAND i Geoportálu Gepro je vidět, že je neustále možné software posouvat dopředu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

MISYS včetně pasportů 15.10 – přehled změn

 • Katastr on-line
  • Nadstavba modulu KATASTR využívající on-line vyhledávací služby WSDP ČÚZK.
  • Vyhledávání a stahování aktuálních XML výpisů o parcele, stavbě, bytové jednotce a vlastnictví OS.
  • Výpis parcely identifikací parcelního čísla WFS parcelní mapy.
 • Rozšíření práce s řízením – doplnění možnosti stažení doskenované listiny.
 • Úprava modulu KATASTR pro práci bez lokálních dat SPI KN.
 • Mapové služby: doplněny vrstvy z tématu „Rozšířené parcely“ (poskytovatel ČÚZK).
 • Čtení formátu KML, KMZ včetně multimediálních příloh (zatím pro bodové vrstvy) s možností zapojení do standardního REF.
 • TOP pasporty
  • Zvýraznění položek s údaji o vyřazení objektu z evidence či zrušení objektu na podrobném výpise objektu. Text se u těchto položek zvýrazní červenou barvou, aby nezanikal mezi ostatními položkami.
  • Doplněno nabízení posledního inv. čísla při založení nového objektu či elementu pasportu. Při ukládání do databáze se kontroluje, že zadané inv. číslo je jedinečné. Tuto kontrolu lze na desktopu vypnout v Nastavení pasportu.
  • Pro desktop přidána možnost nechat automaticky zapnout režim editace a administrace pasportu.
  • Prohlížení dokumentů je možné i když je dokument přiřazen k objektu pasportu vyřazenému z evidence.
  • Do filtrů pro seznamy objektů a elementů pasportu a pro sestavy je přidána možnost vyhledávat podle poznámky k objektu či elementu pasportu.
  • Do číselníků přidána možnost rušit nepoužité položky. Rušení nepoužitých položek v číselníkách je možné jen při zatržení pro to určené volby ve funkci Nastavení.
  • Výpis parcely a editace parcely se dělá, jen když je zapnutý pro to určený skin.
  • Doplnění prokliků do sestav pasportů.
  • Vylepšeno odesílání filtrů. Nyní se hlídá, že byly do filtru zadány správné hodnoty.
  • Přidána možnost předepsat klíčem v REF třídění číselníků pasportu abecedně podle názvu položek v číselníku.
  • Přidána možnost klíčem v refu volit, jakou implicitní volbu nabízejí číselníky v editačních formulářích při založení nového objektu pasportu. Změna se netýká číselníků s našeptáváním, tam zůstává combobx s číselníkem vždy implictně prázdný.
 • Pasport dopravního značení
  • Do funkce pro nastavení vztažného měřítka kresby tabulí na stojanech byla přidána možnost ovlivnit i rozestup mezi tabulemi na stojanu (desktop).
 • Pasport dřevin
  • Do seznamu objektů pasportu přidána možnost zobrazit i datum, od kdy je objekt pasportu evidován, a datum jeho poslední editace. Podle obou položek je možné i třídit a tak např. zjistit, který objekt byl vložen nebo evidován naposled.
  • Přidání souřadnic Y a X do csv výstupu objektů pasportu.
 • Pasport hřbitova
  • Zavedeno znázorňování volných hrobů.
  • Přidána možnost popisovat hroby i plátcem poslední platby na hrobě (je možné skinem určit, jaké údaje se mají u plátce vypsat – příjmení,jméno, obch. jméno, identifikátor plátce).
  • Při zadávání fyzické osoby nového plátce či vlastníka se u tohoto plátce (vlastníka) může vyplnit datum narození podle zadaného rodného čísla (pokud je platné) stiskem tlačítka ‚Převzít datum narození z rodného čísla‘.
  • Editační formulář plátce a vlastníka – vylepšeno přepínání fyzické a právnické osoby (ve formuláři se objeví vždy jen položky, které se týkají aktuálně zvoleného typu plátce/vlastníka (včetně názvů položek).
  • Přidána možnost zadat k šabloně pro tisk platby a pro tisk hřbitovní knihy název souboru.
  • Do filtru pro vyhledání hrobu a pro sestavu smluv a plateb přidána položka ‚datum platby od – do‘.
  • Do tisku hřbitovní knihy přidána možnost omezit tisk podle data umrtí.
  • Vyvolání tisku hřbitovní knihy přidáno i do sestavy hrobů a pohřbených.
  • Do šablony pro tisk plateb doplněno klíčové slovo pro datum uzavření smlouvy.
  • Přidána možnost automatického zobrazení končících smluv.
  • Ke hrobu přidány položky ‚opuštěný‘ a ‚opuštěný od‘. V automatick0mu seznamu smluv s končícími smlouvami se zobrazují jen smlouvy na hrobech, které nejosu opuštěné.
 • Pasport mobiliáře
  • Přidána možnost třídit součásti předmětu na podrobném výpise předmětu.
  • Zlepšeno rozlišení položek týkajících se předmětu a položek týkajících se součástí předmětu ve filtrech a v seznamu součástí.
  • Přidán číselník stavů.
  • K součásti předmětu přidány položky ‚stav‘,’vlastník‘,’správce‘,’záruka‘ a ‚instalace‘.
  • Na desktopu byla přidána funkce pro zobrazení legendy pasportu.
 • Pasport nájmů 2
  • Na desktopu přidána legenda pasportu.
  • Na podrobný výpis nájemní smlouvy přidána možnost zobrazovat součet nájemného a služeb i v klasickém režimu pasportu (kdy pasport pracuje bez položek nájemného).
  • K parcele přidána položka „pronajatá plocha“. Ke smlouvě přidána položka „pronajatá plocha“, která je součtem pronajatých ploch u jednotlivých parcel přiřazených ke smlouvě.
  • Do editačního formuláře parcely přidána kontrola odesílaných hodnot.
  • Přidána možnost rozšířeného zadávání parcel z modulu ‚Katastr‘.
  • Možnost automatického zobrazení končících smluv přidána i při běhu pasportu na Geoportálu.
 • Pasport pokosu
  • Zavedení dalších symbolů pro znázornění objektů pasportu v grafice.
 • Pasport rozvaděčů 2
  • Přidána možnost třídit elementy pasportu na podrobném výpise objektu.
  • Do seznamu hlavních rozvaděčů byl přidán výstup poznámky k hlavnímu rozvaděči.
 • Pasport svozu
  • Přidání možnosti hromadného přiřazování dokumentů k objektům pasportu.
 • Pasport komunikací
  • Na desktopu přidána legenda pasportu.
  • Do seznamu useků komunikací přidána možnost hromadně editovat část obce, pokud jsou všechny úseky v seznamu z jedné obce.
 • Pasport veřejného osvětlení 2
  • Přidána možnost třídit součásti lampy na podrobném výpisu lampy.
  • Zlepšeno rozlišení položek týkajících se lamp a položek týkajících se součásti lamp ve filtrech a v seznamu součástí lamp.

KOKEŠ 15.10 – přehled změn

 • Mapové služby: doplněny vrstvy z tématu „Rozšířené parcely“ (poskytovatel ČÚZK).
 • Čtení formátu KML, KMZ včetně multimediálních příloh (zatím pro bodové vrstvy) s možností zapojení do standardního REF.
 • Oprava bodů podle SS: doplněna možnost omezit opravy oblastí.
 • Geometrické plány. Geplan – vytvoření z grafiky: doplněna varianta pro jednoho nabyvatele.
 • Geometrické plány. Zpřesnění polohy bodu – nová funkce na zpřesnění polohy bodu vč. popisu a tvorby záznamu výpočtu.
 • Geometrické plány. Doplnění polohy k bodu – nová funkce na přiřazení polohy k bodu obrazu za předpokladu, že bod polohy má jiné číslo než bod obrazu, včetně popisu a tvorby záznamu výpočtu.

PROLAND 15.10 – přehled změn

 • Podpora VFP verze 4.4.
 • Kontroly dat – PÚ-podklady II: doplněny nepovinné kontroly výkresu zaměření výškopisu.
 • Export PÚ do VFK: doplněna podpora exportu více k.ú. najednou.
 • Oprava navržené parcely: doplněna možnost přidávat nebo rušit vnitřní plochy parcely.

Geoportál GEPRO 15.10 – přehled změn

 • Katastr on-line v Geoportále GEPRO.
 • Nastavení výpisu pasportů.
 • Odznačení všech položek a inverzní výběr v seznamu vybraných objektů pasportů a v modulu pro práci s územními plány.
 • vyhledávání adresních míst z RÚIAN rozšířeno o omezené vyhledání podle kódu obce.
 • Plugin pro otevření externí aplikace na zadané souřadnici.
 • Možnost zvětšit panel témat na dvojnásobnou šířku.
 • Přesunutí tlačítek pracujících s grafikou do grafické plochy.
 • Proklik do Nahlížení do KN a do Google Street View v tooltipech.
 • Možnost nastavení barevného filtru u vrstvy v treeview.
 • Zasílání zpráv uživatelům.
 • Možnost maximalizace tooltipu.
 • Propojení s portálem IoT společnosti České Radiokomunikace.
 • Plugin pro výpočet výměr parcel.
 • Možnost identifikovat prvky TOP pasportů v grafice i přes výkres s plochami.
 • Komplexní přepracování práce s atributy, jejich hledání, třídění, zobrazení v grafice a export do CSV.
 • Grafické omezení linií s obalovou zónou v práci s atributy.
 • Rozšířený grafický vstup bodu (chytání na body výkresu, zaměřovač, souřadnice, GPS).
 • Měření vzdáleností a ploch doplněno o zobrazení naměřených úseků do přehledné tabulky a export úseků do CSV.
 • Modul pro práci s územními plány (hledání ploch, výpis regulativů).
 • Odkazy s redukovanými JSON daty.
 • Možnost nastavení poduzlů v treeview jako radiobuttony.
 • Měření výměr klikem do parcely, klikem do dílčí plochy parcely, klikem do plochy.