Nezařazené

Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

Pro širokou odbornou veřejnost byl 21. září 2017 v zasedací místnosti ČÚZK Zeměměřickým úřadem (ZÚ) v Praze uspořádán seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ). Pracovníky Zeměměřického úřadu v Praze prezentován pokrok a další rozvojové záměry správy státních mapových děl (SMD), úspěchy spolupráce se správci dat při aktualizaci ZABAGED®, kvalita a způsob aktualizace nového výškopisu leteckého laserového skenování (LLS) včetně publikace výškopisu a aplikací založených nad těmito datovými sadami...

Václav Čada z Kartografické společnosti k akci nepsal text na webu České kartografické společnosti, ze kterého vybíráme následující dva odstavce, ale doporučujeme si přečíst celý text u zdroje (viz odkaz).


Pro širokou odbornou veřejnost byl 21. září 2017 v zasedací místnosti ČÚZK Zeměměřickým úřadem (ZÚ) v Praze uspořádán seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ). V dopoledním bloku přednášek byl pracovníky Zeměměřického úřadu v Praze prezentován pokrok a další rozvojové záměry správy státních mapových děl (SMD), úspěchy spolupráce se správci dat při aktualizaci ZABAGED®, kvalita a způsob aktualizace nového výškopisu leteckého laserového skenování (LLS) včetně publikace výškopisu a aplikací založených nad těmito datovými sadami. Dále byl prezentován společný projekt ZÚ s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHÚř) Národní archiv leteckých měřických snímků a pozornost byla věnována též problematice tvorby ortofot pořizovaných státní správou. S tématem novinek na poli poskytování dat katastru nemovitostí nejen pro aktualizaci SMD vystoupil Ing. Petr Souček Ph.D., který neopomněl pozornost posluchačů vyburcovat oblíbeným houbařským kvízem na konci své přednášky.

Odpolední blok přednášek byl věnován zkušenostem uživatelů, kteří ISZ využívají pro své potřeby a další činnosti. Veškeré publikované ohlasy Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ministerstva vnitra Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR), Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) vyzněly velmi kladně a pozitivně. Velice významná byla proklamace plk.gšt. Ing. Jana Marši, Ph.D. (VGHÚř), který ve svém vystoupení podtrhl význam ZABAGED® jako základního datového zdroje pro tvorbu a aktualizaci dat pro Vojenský informační systém o území (VISÚ) a SMD v kompetenci armády. Úzká spolupráce a propojení činnosti armády ČR a aktivit ZÚ byla zřejmá i z řady dalších vystoupení…

Odkaz: www.czechmaps.cz/seminar-informacni-system-zememerictvi-isz/

ID článku (původní web): 5033

Autor textu: (a redakce)