GeoMax Zenith60

Geomatika

APG začátkem října pořádá svoji valnou hromadu a konferenci Geomatika 21

apgeo-cz-z

Asociace podnikatelů v geomatice oznámila, že začátkem října uspořádá svoji valnou hromadu. V případě, že byste se rozhodli kandidovat do představenstva nebo dozorčí rady APG, můžete tak učinit písemně nejpozději 14 dní před konáním valné hromady.

Valná hromada APG se uskuteční 5. října 2021 od 9:00 ve velkém sále Kongresového centra Floret v Průhonicích.

Program jednání valné hromady APG

 1. Zahájení (ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího VH, zapisovatele a skrutátorů)
 2. Úvodní slovo výkonného ředitele
 3. Úvodní slovo předsedy představenstva
 4. Zpráva představenstva
 5. Zpráva dozorčí rady
 6. Zpráva vedoucích pracovních skupin
 7. Předání plakety čestnému členovi
 8. Schválení volebního řádu
 9. Schválení účetní závěrky za rok 2020
 10. Schválení změny stanov APG
 11. Volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady
 12. Diskuze
 13. Vyhlášení výsledků voleb
 14. Ukončení valné hromady

‍Konference Geomatika 21

Po ukončení valné hromady následuje přestávka na oběd a poté od 14:00 proběhne odborná konference Geomatika 21.

via Asociace podnikatelů v geomatice