GeoMax Zenith60

Česká komora zeměměřičů

Certifikát AZI: zůstane zachováno číslování a formát, rozhodnul přípravný výbor komory

ceska-komora-zememericu-f

Přípravný výbor České komory zeměměřičů rozhodl o zachování stávajících čísel úředních oprávnění jako čísel autorizace.

Proto nebude potřeba při dodržení doporučeného formátu údajů o AZI v certifikátu dle webu ČÚZK v budoucnu nové certifikáty předčasně měnit před koncem jejich platnosti.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Doporučený formát údajů o AZI v certifikátu je: Autorizovaný zeměměřický inženýr, rozsah autorizace: <rozsah>, číslo autorizace: <číslo>.

Přípravný výbor České komory zeměměřičů zároveň upozorňuje, že stávající certifikáty, které ÚOZI používají, lze k ověřování používat pouze do 1. července 2024.

Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

Na webu ČÚZK je o ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě uvedeno následující:

Při ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě autorizovanými zeměměřickými inženýry se postupuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“).
Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě se provádí prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, který je doplněný pro potřeby ověřování výsledků zeměměřických činností údaji o autorizovaném zeměměřickém inženýrovi (dále též „AZI“) v rozsahu stanoveném v § 16 odst. 2 písm. a) až c) zákona o zeměměřictví.
Doporučený formát údajů o AZI v certifikátu je: Autorizovaný zeměměřický inženýr, rozsah autorizace: <rozsah>, číslo autorizace: <číslo>. K elektronickému podpisu se připojuje kvalifikované časové razítko. Kvalifikovaný systémový certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.

Šíře možností uplatnění kvalifikovaného podpisu pro potřeby AZI formálně odpovídá užití klasického razítka při ověřování výsledků v listinné podobě. Certifikát musí být vydaný AZI, nelze ověřovat výsledky zeměměřických činností s použitím certifikátu pro právnickou osobu nebo jinou fyzickou osobu.

Geometrický plán se ověřuje tzv. interním elektronický podpisem a časovým razítkem, výsledky zeměměřických činností tvořené více soubory se ověřuje tzv. externím elektronickým podpisem a časovým razítkem postupem podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Při ověřování se použije hashovací algoritmus ze sady SHA-2 (nejméně SHA-256), hashovací algoritmus pro vyhotovení otisků souborů se řídí stanoveným formátem textového souboru.

Do 1. července 2024 je možné k ověření výsledků zeměměřických činností používat dosavadní certifikáty vydané pro ověřování výsledků zeměměřických činností úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.

Formát textového souboru

Textový soubor podle § 18 odst. 4 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tyto řádky:
1. Text „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“.
2. Číslo z evidence ověřovaných výsledků.
3. Datum ověření výsledku.
4. Jméno a příjmení AZI.
5. Oddělovací znak „—-“.
6. a násl. Název souboru (v případě podadresářů včetně úplné cesty); otisk souboru vytvořený pomocí hashovací funkce.Textový soubor má název „Overeni_UOZI“ a příponu *.txt (název textového souboru je dočasně ponechán nezměněný a obsahuje zkratku UOZI přesto, že je vytvářen AZI). Pro vytvoření otisků souborů se použije hashovací funkce SHA-512.

Vzor textového souboru Overeni_UOZI.txt

který obsahuje údaje o ověření a otisky souborů, které obsahují ověřovaný výsledek:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
1/2023
1. 7. 2023
Ing. Kristián Seidl
—-

711845_ZPMZ_00172_nacrt.pdf;48D3161CA58D2A4F68E04CD06A99A129C3DD80540DE0630AB80F862A318583ADA303EB
2A1BFEA9F43909D329D420FC753946D2318F91EFD198F886462C2E1990
711845_ZPMZ_00172_popispole.pdf;26B9C8680B78DA683E5E6F71347987C1C6E0BC71101438EDED49D9066134E05B8CE
97939EDA1DC19E5889C233415570D36B2B08F9C84E9BF0A0B587CE2C1342A
711845_ZPMZ_00172_prot.pdf;4E6897BED8C1FE6B3DD664AB18CC974257D62B0D7462FA1B20DEC105E9BEF115CCE6E4
90E5BD7EE668BC67137E93974A86AB033FE574DE5BB68027B4700721E0
711845_ZPMZ_00172_vfk.vfk;F28118B60AE45D9388075DFEF4B2043794B9E6281A0AD7823575EDAF5F1D6F14B721FEE23
FB5519C86CB4076169A6BE7F235634137CD892087676BD13C1F1DEC

Software k ověření odborné správnosti výsledku v elektronické podobě

K ověření výsledku zeměměřické činnosti je možné využít program KDirSign, který byl vyvinut pro potřeby katastrálních úřadů a odpovídá tak podmínkám užití v resortu ČÚZK. Podpora pro jiné uživatele není poskytována.

software KDirSign – (ZIP) – verze 5.0

Licence k software KDirSign; Požadavky pro běh aplikace – ve formátu PDF

Návod k programu pro ověření výsledku v elektronické podobě – ve formátu PDF

Zobrazení obsahu kvalifikovaného certifikátu

Pokud jsou údaje o AZI v certifikátu uváděny jako údaje OtherName v poli Alternativní název předmětu (Subject alternative name), může být tento údaj ve standardních nástrojích operačních systémů zobrazován jako bajty v šestnáctkové soustavě / hexadecimálním kódu. Následující pomůcka umožňuje dekódovat sekvence bajtů a zobrazit údaje v čitelné podobě.

Pomůcka pro dekódování sekvence bajtů pole OtherName ve formátu HTML

/ zdroj ČKZ, ČÚZK