GeoMax Zenith60

Česká komora zeměměřičů

Česká komora zeměměřičů – časté dotazy

ceska-komora-zememericu-f

Asociace podnikatelů v geomatice vytvořila web České komory zeměměřičů, na kterém uveřejnila časté dotazy ke vznikající komoře.

Doporučujeme: Pokud byste se chtěli dozvědět, jak vznik komory vidí samotní ÚOZI, doporučujeme poslechnout si záznam webináře Ing. Jana Pěčonky, který veškeré materiály včetně důvodových dokumentů nastudoval, podíval se také na ostatní profesní spolky a doplnil ke všemu svůj komentář.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Proč byla Česká komora zeměměřičů uzákoněna?

V souvislosti s uzákoněním ověřování zeměměřických prací jako vybrané činnosti ve výstavbě bylo nezbytné určit, jaký subjekt bude garantovat kvalitu této vybrané činnosti. Obdobně jako u ostatních vybraných činností bylo rozhodnuto, že tuto garanci převezme stavovská samospráva zeměměřičů. Uzákonění komory s povinným členstvím je vyústěním třicetiletých snah zeměměřičů o zřízení zákonné stavovské samosprávy.

Musí se stávající ÚOZI do 30. 6. 2023 (před nabytím účinnosti novely zákona o zeměměřictví) rozhodnout, zda se stane AZI a členem komory?

Ne. Doporučujeme vyčkat. ÚOZI (AZI) budou mít dostatečný časový prostor pro své rozhodnutí kdykoliv v budoucnu. Na ustavujícím sněmu budou schváleny vnitřní předpisy a budou známy podmínky členství, na základě kterých je možné se rozhodnout.

Jak bude probíhat registrace do České komory zeměměřičů? Jak se stávající ÚOZI s platným oprávněním stanou autorizovaným zeměměřickým inženýrem?

Všichni stávající ÚOZI se stanou automaticky a bez jakékoliv žádosti autorizovanými zeměměřickými inženýry od 1. července 2023. Zároveň se tím stanou členy České komory zeměměřičů.

Jakou formou je možné podávat návrhy na kandidáty do přípravného výboru?

Kandidáty do přípravného výboru může navrhnout ČÚZK pouze ÚOZI a musí tak učinit prostřednictvím datové schránky nebo přes podatelnu (elektronicky nebo osobně), a to v období od 1. do 14. července 2023. ČÚZK do 60 dnů od nabytí účinnosti novely zeměměřického zákona přípravný výbor jmenuje. Bližší informace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz).

Jaká je předpokládaná výše členského příspěvku?

Výše členského příspěvku bude stanovena obdobně jako u ostatních komor a bude vycházet především z počtu aktivních členů komory. Způsob výpočtu členského příspěvku a jeho navrhovanou výši spolu s rozpočtem předloží přípravný výbor ustavujícímu sněmu komory.

Budou vybírány členské příspěvky za rok 2023?

O výši a způsobu výběru členského příspěvku rozhodne ustavující sněm na základě podkladů přípravného výboru. Domníváme se, že členské příspěvky by měly být vybírány až od roku 2024.

Bude výše členského příspěvku pro všechny stejná?

Výši členského příspěvku schválí ustavující sněm podle návrhu přípravného výboru jako součást vnitřních předpisů komory. Na základě zkušeností ostatních partnerských komor a shromážděných návrhů potenciálních členů komory bude předložen přípravnému výboru návrh na určité rozvrstvení podle předem stanovených kritérií (např. snížený členský příspěvek po dobu rodičovské, pro členy samospráv, státní zaměstnance apod.). Dále navrhneme tzv. emeritní členství pro osoby důchodového věku, které svou činnost již komerčně nerealizují, ale s ohledem na stavovskou čest zůstanou členy komory a nebudou mít povinnost platit členský příspěvek.

Jak bude vypadat nová podoba razítka? Zůstane stávající číslo oprávnění? Do kdy se vymění razítka?

Komora bude vést rejstřík autorizovaných inženýrů, po ustavujícím sněmu organy komory stanoví pravidla pro výměnu razítek, jejich podobu a časový rámec. Razítka podle § 16 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za autorizační razítka podle § 16 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, a lze je používat k ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry do jejich výměny, nejdéle do 1. července 2024.

Bude možné nadále používat stávající razítka?

Razítka podle § 16 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za autorizační razítka podle § 16 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, a lze je používat k ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry do jejich výměny, nejdéle do 1. července 2024. Při výměně certifikátů ÚOZI pro elektronické podpisy za certifikáty AZI pro elektronické podpisy je nutné přejít na kvalifikované podpisy (viz § 16 odst. 3 ZemZ + bod 18 přechodných ustanovení, tj. do výměny mohou AZI používat „nekvalifikované“ uznávané podpisy“). Bližší informace ke kvalifikovaném certifikátu: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/certifikacni-autorita-postsignum/kvalifikovane-certifikaty

Bude komora hlídat to, že ověřování zeměměřické činnosti vykonává pouze AZI?

Komora může uplatňovat svou působnost pouze dovnitř směrem k jejím členům. Řízení o takovémto přestupku může zahájit pouze ZKI, nicméně Komora na něj může upozornit.

Bude Česká komora zeměměřičů organizovat ceník? (jako mají právníci, notáři apod.)

Působnost komory je pouze v oblasti ověřování zeměměřických činností. Případný ceník výkonů může být pouze na úrovni doporučení.

Kdy bude možné se přihlásit na zkoušky AZI?

S účinností novely spadá udělování oprávnění do působnosti komory. Vzhledem k tomu, že ustavující sněm proběhne v prosinci letošního roku, dá se předpokládat, že první zkoušky proběhnou v prvním kvartále roku 2024.

zdroj: ckz.info