GeoMax Zenith60

Geomatika Česká komora zeměměřičů

Česká komora zeměměřičů – jaká je její působnost, sněm, představenstvo a další orgány

ceska-komora-zememericu-f

Prezident Petr Pavel ve středu 22. března 2023 podepsal novelu zákona 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Podpis prezidenta následuje čtrnáct dní po schválení novely senátem dne 8. března 2023.

Novelou se tak mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Nově vznikající Česká komora zeměměřičů má za cíl garantovat odbornou úroveň a kvalitu zeměměřických činností, které jsou pro výstavbu nezbytné. Pomůže k větší transparentnosti trhu i posílení pozice autorizovaných zeměměřických inženýrů, kterých je v ČR více jak 2500.

„Kvalitní výkon zeměměřické činnosti je v dnešní době naprostou nutností. Výsledek činnosti zeměměřičů ovlivňuje ochranu veřejných zájmů jako třeba kvalitu veřejného prostoru. Proto bude komora zeměměřičů nad činností jednotlivých autorizovaných zeměměřických inženýrů s odbornou expertízou dohlížet,“ vysvětluje Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice.

Na konci roku 2023 se uskuteční ustavující sněm nově vznikající komory, na který budou pozváni všichni čeští autorizovaní zeměměřičtí inženýři. V rámci sněmu si sami zvolí členy jednotlivých orgánů.

Po 30 letech samostatného českého zeměměřictví tak vzniká samostatný stavovský orgán, podobně jako jej mají autorizovaní inženýři a technice ve výstavbě anebo autorizovaní architekti, krajinářští architekti a urbanisté.

Komora vznikne a bude fungovat obdobným způsobem jako další samosprávy s vlastním představenstvem, dozorčí radou a stavovským soudem. Mezi ně patří třeba Česká komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, které navíc ustanovení České komory zeměměřičů vítají.

Česká komora zeměměřičů

Přinášíme výňatek ze sněmovního tisku, který se týká České komory zeměměřičů.

  • Novela zákona se stává účinnou 1. července 2023.
  • Poté vznikne z ÚOZI přípravný výbor, který komoru připraví pro první ustavující sněm.
  • Novela počítá s přechodným obdobím, než bude komora založena.
  • ÚOZI se od účinnosti zákona považují za AZI – autorizované zeměměřické inženýry.
  • Novela nebude mít vliv na oprávnění ÚOZI, získaná podle aktuálně platných a účinných předpisů.
  • Stávající oprávnění ÚOZI se nově stanou autorizacemi.
  • Ve sněmovním tisku je popsáno přechodné období, než vznikne komora.
  • Po ustavení komory začne komora vydávat autorizace a nahrazovat jimi současná úřední oprávnění.

§ 16j Působnost Komory

(1) Zřizuje se Komora jako samosprávná stavovská organizace autorizovaných zeměměřických inženýrů se sídlem v Praze. Komora je právnickou osobou.

(2) Komora sdružuje všechny autorizované zeměměřické inženýry.

(3) Do působnosti Komory náleží zejména
a) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci,
b) vést rejstřík autorizovaných zeměměřických inženýrů a tento rejstřík včetně jeho změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c) organizovat autorizační zkoušky,
d) vést disciplinární řízení,
e) vydávat vnitřní předpisy Komory,
f) vydávat standardy výkonů a dokumentace,
g) zajišťovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,
h) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,
i) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu zeměměřickýchčinností,
j) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru,
k) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi,
l) hájit stavovské zájmy autorizovaných zeměměřických inženýrů a
m) podporovat sociální zájmy autorizovaných zeměměřických inženýrů.

(4) Podrobnosti o organizaci Komory, o jejích orgánech, o působnosti a pravomoci těchto orgánů a o počtech jejich členů stanoví organizační řád Komory. Podrobnosti o volbách a disciplinárním řízení stanoví volební a disciplinární řády. Podrobnosti o podmínkách autorizace stanoví autorizační řád. Podrobnosti o právech a povinnostech autorizovaných zeměměřických inženýrů stanoví profesní a etický řád.

§ 16k Orgány Komory

(1) Komora má tyto orgány:
a) sněm,
b) představenstvo,
c) předsedu Komory,
d) dozorčí radu,
e) stavovský soud a
f) autorizační radu.

(2) Funkce v orgánech Komory jsou čestné; za jejich výkon přísluší jen náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času.

(3) K zajištění administrativních a odborných činností Komory slouží kancelář Komory, popřípadě též její regionální pobočky.

§ 16l Sněm

(1) Sněm je nejvyšším orgánem Komory. Představenstvo je povinno svolat sněm nejméně jednou za tři roky. Požádá-li o to dozorčí rada nebo jedna třetina členů, je představenstvo povinno svolat sněm nejpozději do 3 měsíců. Podmínky schopnosti se usnášet, výkon hlasovacího práva a další organizační záležitosti sněmu určují vnitřní předpisy Komory.

(2) Sněm
a) schvaluje řády Komory, zejména etický, organizační, volební, disciplinární a jednací,
b) schvaluje standardy výkonů a dokumentace,
c) schvaluje výši příspěvků členů Komory,
d) schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory,
e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory,
f) může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva,
g) může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti,
h) usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování a
i) schvaluje rozpočet.

(3) Sněm volí přímou a tajnou volbou z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu 3 let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává.

§ 16m Představenstvo

(1) Představenstvo je statutárním orgánem Komory. V rozsahu své působnosti zejména
a) svolává řádný nebo mimořádný sněm a připravuje podklady pro jeho jednání,
b) spravuje majetek Komory a prostřednictvím kanceláře Komory zabezpečuje veškeré administrativní činnosti Komory,
c) chrání a prosazuje zájmy členů Komory,
d) navrhuje členy autorizační rady,
e) odpovídá za řádné vedení rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů, informuje členy o činnosti Komory a vykonává publikační, dokumentační a ediční činnost a
f) rozhoduje ve všech věcech v působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány.

(2) Představenstvo Komory volí a odvolává ze svého středu předsedu a alespoň 2 místopředsedy Komory. Předseda zastupuje Komoru navenek. Předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu představenstvem určený místopředseda.

§ 16n Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. V rámci své působnosti zejména
a) kontroluje veškerou činnost Komory, především plnění usnesení sněmu, dodržování povinností stanovených tímto zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy  vydanými Komorou,
b) má právo nahlížet do veškerých dokladů Komory, vyžadovat stanoviska a další podklady
a
c) dohlíží nad řádným výkonem činnosti autorizovaných zeměměřických inženýrů.

(2) Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Předseda zastupuje tento orgán navenek a řídí jeho činnost, jménem dozorčí rady podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení. Předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu dozorčí radou určený místopředseda.

(3) Dozorčí rada může rozhodnout o ustavení dozorčích komisí a přenést na ně část své pravomoci. Jejich předsedy volí dozorčí rada.

§ 16o Autorizační rada

(1) Autorizační rada je orgán Komory oprávněný rozhodovat na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace.

(2) Autorizační rada v rozsahu své působnosti
a) jmenuje zkušební komise a
b) navrhuje autorizační řád a stanoví obsah a způsob provádění autorizačních zkoušek.

(3) Členy autorizační rady Komory jmenuje na dobu tří let předseda Úřadu v tomto složení:
a) 1 zástupce Úřadu,
b) 1 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj a
c) 3 zástupci představenstva Komory.

(4) V případě, že člen autorizační rady závažným způsobem poruší autorizační řád Komory, může předseda Úřadu na návrh řádného člena Komory nebo z vlastního podnětu člena autorizační rady odvolat. O odvolání členů autorizační rady informuje předseda Úřadu bez zbytečného odkladu subjekty, které odvolané členy autorizační rady nominovaly, a vyzve je, aby mu nejpozději do 30 dnů sdělily návrhy na obsazení autorizační rady.

§ 16p Stavovský soud

(1) Stavovský soud rozhoduje o uložení disciplinárního opatření v disciplinárním řízení, které se zahajuje na návrh dozorčí rady.
(2) Stavovský soud volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje tento orgán navenek, řídí jeho činnost a podepisuje jeho rozhodnutí. Místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu.
(3) Stavovský soud může rozhodnout o ustavení dílčích, nejméně tříčlenných disciplinárních senátů a přenést na ně svoji rozhodovací pravomoc. Jejich předsedu volí stavovský soud.

§ 16q Disciplinární provinění a disciplinární řízení

(1) Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizovaného zeměměřického inženýra stanovené tímto zákonem nebo vnitřním předpisem Komory, které není přestupkem podle oddílu osmého ani trestným činem (dále jen „disciplinární provinění“), Komora autorizovanému zeměměřickému inženýrovi uloží některé z těchto disciplinárních opatření:
a) písemnou důtku,
b) pokutu až do výše 50 000 Kč,
c) pozastavení autorizace na dobu nejvýše 3 let, nebo
d) odejmutí autorizace.

(2) Výnos pokut připadá Komoře.

(3) Návrh na zahájení disciplinárního řízení podává dozorčí rada nebo předseda Úřadu. Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do šesti měsíců ode dne, kdy se Komora nebo Úřad o disciplinárním provinění dozvěděly, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo. Návrh musí mít písemnou formu a musí být skutkově vymezen. Důvody uvedené v návrhu na zahájení disciplinárního řízení nesmí být po zahájení řízení měněny.

(4) Stavovský soud, popřípadě pověřené disciplinární senáty, jsou oprávněny vyžadovat předložení dokladů, jejichž obsah budou považovat za významný pro rozhodnutí.

(5) Nestanoví-li tento zákon nebo vnitřní předpisy Komory něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, použijí se v disciplinárním řízení ustanovení správního řádu.

(6) Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření může autorizovaný zeměměřický inženýr, kterému bylo disciplinární opatření uloženo, popřípadě dozorčí rada Komory, podat písemné odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím stavovského soudu. Řádně a včas podané odvolání má odkladný účinek.

(7) O odvolání proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření rozhoduje s konečnou platností představenstvo Komory, které přezkoumávané rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší. Zruší-li představenstvo Komory napadené rozhodnutí, je stavovský soud vázán právním názorem odvolacího orgánu.

(8) Rozhodnutí o odvolání, jímž bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace, přezkoumává podle zvláštních předpisů na návrh provinivšího se autorizovaného  zeměměřického inženýra věcně a místně příslušný soud ve správním soudnictví; návrh se podává ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy.