GeoMax Zenith60

ČÚZK

Nejbližší zkoušky ÚOZI se konají koncem června

zkousky-uozi

Český úřad zeměměřický a katastrální vyhlásil další termín zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

Zkoušky se budou konat ve dnech 28. a 30. června 2021.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Podmínky pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen „úřední oprávnění“) a náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění upravuje zákon č. 200/1994 Sb. a vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb.

Postup při vyřizování žádosti o udělení úředního oprávnění k ověřování zeměměřických činností

 • Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě, která splňuje podmínky § 14 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění, na podkladě její písemné žádosti.
 • Úřední oprávnění uděluje ČÚZK po úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Do 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení úředního oprávnění ČÚZK osobě oprávnění vydá. Následně zapíše tuto osobu do seznamu fyzických osob s úředním oprávněním.
 • Na řízení o udělení úředního oprávnění se vztahují obecné předpisy o správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • Pokud proti rozhodnutí o neudělení úředního oprávnění podá žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí rozklad, rozhoduje o něm předseda ČÚZK na návrh jím ustavené zvláštní komise.

Podání žádosti

Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění doplněnou náležitostmi podle § 15 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, je nutné podat územně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, tzn. inspektorátu v jehož územní působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu. Jestliže fyzická osoba nemá místo trvalého pobytu v České republice, podává žádost u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze.

Formuláře

Žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb. je k dispozici na stránkách resortních formulářů.

Správní poplatek

Vydání úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností je v souladu se Sazebníkem správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněno správním poplatkem (kolkovou známkou) v částce 500 Kč. Tento správní poplatek je žadatelem o úřední oprávnění uhrazen po vykonání zkoušky odborné způsobilosti.

Zkušební otázky

Seznam předpisů a doporučené literatury ke zkouškám (aktualizace 12. 01. 2016)
(Seznam předpisů a doporučené literatury ke zkouškám ve formátu PDF)
(Seznam předpisů a doporučené literatury ke zkouškám ve formátu RTF)

Příprava na zkoušky

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický pro uchazeče připravil konzultační semináře. Lektory jsou Ing. Milan Kocáb, MBA, Ing. Jiří Lechner, CSc., Ing. Květa Olivová, Ing. Petr Polák a Ing. Pavel Taraba.

Seminář se koná ve dnech 22. – 24. června 2021 přímo ve VÚGTK ve Zdibech.

Program konzultačního semináře

22. června 2021

Lektoři: Ing. Petr Polák; JUDr. Eva Barešová; Ing. Květa Olivová

 • Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • Právní úprava zeměměřictví
 • Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
 • Pozemkový katastr ČR
 • Jednotná evidence půdy
 • Evidence nemovitostí
 • Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
 • Obsah a členění KN
 • Vedení KN
 • Jednotná evidence půdy
 • Evidence nemovitostí
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Geometrické plány

23. června 2021

Lektoři: Ing. Milan Kocáb, MBA; Ing. Pavel Taraba

 • Technickohospodářské mapování
 • Základní mapa ČR velkého měřítka
 • Obnova katastrálního operátu •Pozemkové úpravy
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Státní mapové dílo velkých měřítek
 • Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
 • Geografické informační systémy
 • Geodetické referenční systémy
 • Geodetické základy
 • Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS

24. června 2021

Lektoři: Ing. Petr Polák; Ing. Jiří Lechner, CSc.

 • Terminologie
 • Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření
 • Geometrická přesnost ve výstavbě
 • Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti
 • Měření posunů stavebních objektů
 • Další technické předpisy
 • Podrobné měření polohopisu
 • Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
 • Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady
 • Postupy při vytyčení prostorové polohy staveb
 • Podrobné vytyčení
 • Postupy kontrolního měření
 • Vyhotovení geodetických podkladů pro projekt
 • Polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení

Přihláška na konzultační seminář

Přihlášky na seminář přijímá Ing. Jiří Drozda, e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz, telefon: 226 802 349