Nezařazené

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. (původním názvem Česká komora zeměměřičů, z.s.) svolává na den 12. února 2018 od 10.00 hodin valnou hromadu APG...

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. (původním názvem
Česká komora zeměměřičů, z.s.), se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré
Město, 110 00 Praha, IČ 61385751, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, ve vložce 1359 (dále jen
„APG“) v návaznosti na změny stanov schválené dne 8. ledna 2018 tímto
svolává na den
12. února 2018 od 10.00 hodin valnou hromadu APG,
která proběhne na adrese
Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, sál 418.

Program jednání valné hromady je následující:

1. Zahájení valné hromady – ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a skrutátorů

2. Představení cílů APG a jejich odsouhlasení

3. Schválení volebního řádu

4. Volby členů představenstva a volby členů dozorčí rady

5. Vyhlášení výsledků voleb

6. Všeobecná diskuse

7. Ukončení valné hromady

Ke svolané valné hromadě doplňuje představenstvo následující informace:

Dle článku 6.3.6 a 7.2.6 platných stanov APG musí kandidát na člena představenstva nebo
dozorčí rady své rozhodnutí kandidovat do představenstva či dozorčí rady doručit v písemné
formě do sídla APG nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady, jinak se k jeho
kandidatuře nepřihlíží. Jména přihlášených kandidátů zveřejní představenstvo nejpozději 5
dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách www.apgeo.cz.

Právo hlasovat na valné hromadě náleží dle článku 5.3.2 platných stanov pouze těm
kmenovým členům APG, kteří nejsou v době konání valné hromady v prodlení s úhradou
členského příspěvku.

Členský příspěvek za rok 2018 je třeba uhradit do 31. ledna 2018, a to na účet APG vedený u
ČSOB a.s., číslo účtu 476755863/0300. Kmenoví členové jsou pak povinni ve stejné lhůtě
předložit představenstvu svou poslední schválenou účetní závěrku či další potřebné doklady
vyjmenované v odst. 2.1. platných stanov potřebné pro ověření výše členského příspěvku a
zařazení do příslušné volební skupiny.

V Praze, dne 12. ledna 2018

Odkaz: www.kgk.cz

ID článku (původní web): 5038

Autor textu: Ing. Jan Fafejta, předseda představenstva (a redakce)