GeoMax Zenith60

Geomatika

Valná hromada APG se koná již v září. Doplní ji konference Geomatika 2023

apgeo-cz-z

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice svolává na čtvrtek 21. září 2023 od 10:00 valnou hromadu, která se bude konat v hotelu Panorama, Milevská 1695/7, Praha 4.

‍Program valné hromady:

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
 1. Zahájení(ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího VH, zapisovatele a skrutátorů)
 2. Úvodní slovo výkonného ředitele
 3. Úvodní slovo předsedy představenstva
 4. Zpráva představenstva
 5. Zpráva dozorčí rady
 6. Předání plakety čestnému členovi
 7. Zpráva vedoucích pracovních skupin
 8. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 9. Rozhodnutí o nové výši ročního členského příspěvku pro další období
 10. Diskuze
 11. Ukončení valné hromady

Po ukončení valné hromady se uskuteční konference Geomatika 2023.

Ke svolané valné hromadě doplňuje představenstvo následující informace:

Právo hlasovat na valné hromadě náleží dle článku 5.3.2 platných stanov pouze těm kmenovým členům APG, kteří nejsou v době konání valné hromady v prodlení s úhradou členského příspěvku.

Účetní závěrka spolku za rok 2022 a návrh usnesení týkající se bodu 9 byly doručeny členům spolku spolu s pozvánkou e-mailem.

/ zdroj web Asociace podnikatelů v geomatice