GeoMax Zenith60

ČÚZK

Nejbližší zkoušky ÚOZI budou v druhé polovině listopadu

zkousky-uozi-ze

Nejbližší termín zkoušek odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se koná 20. listopadu 2019 v Praze v budově ČÚZK.

Bližší informace o zkouškách odborné způsobilosti podá personální odbor ČÚZK (Ing. Lucie Chromá),
e-mail: lucie.chroma@cuzk.cz; tel.: 28404 1261.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Podmínky pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen „úřední oprávnění“) a náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění upravuje zákon č. 200/1994 Sb. a vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb.

Postup při vyřizování žádosti o udělení úředního oprávnění k ověřování zeměměřických činností

  • Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě, která splňuje podmínky § 14 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění, na podkladě její písemné žádosti.
  • Úřední oprávnění uděluje ČÚZK po úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Do 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení úředního oprávnění ČÚZK osobě oprávnění vydá. Následně zapíše tuto osobu do seznamu fyzických osob s úředním oprávněním.
  • Na řízení o udělení úředního oprávnění se vztahují obecné předpisy o správním řízení dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
  • Pokud proti rozhodnutí o neudělení úředního oprávnění podá žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí rozklad, rozhoduje o něm předseda ČÚZK na návrh jím ustavené zvláštní komise.

Podání žádosti

Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění doplněnou náležitostmi podle § 15 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, je nutné podat územně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, tzn. inspektorátu v jehož územní působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu. Jestliže fyzická osoba nemá místo trvalého pobytu v České republice, podává žádost u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze.

Formuláře

Žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona číslo 200/1994 Sb. je k dispozici na stránkách resortních formulářů.

Správní poplatek

Vydání úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností je v souladu se Sazebníkem správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněno správním poplatkem (kolkovou známkou) v částce 500 Kč. Tento správní poplatek je žadatelem o úřední oprávnění uhrazen po vykonání zkoušky odborné způsobilosti.

Další informace

  • Základní zkušební otázky – přehled (aktualizace 1. 2. 2019) PDF, RTF
  • Seznam předpisů a doporučené literatury ke zkouškám (aktualizace 12. 01. 2016) PDF, RTF

Zkušební řád

Zkušební řád ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č.j. 6264/2001-12 ze dne 4. prosince 2001.

Zkušební řád (úplné znění – pracovní pomůcka) – PDF, DOC