GeoMax Zenith60

Katastr

DKM na části Újezdu nad Zbečnem aneb ještě jednou Rakovnické události

katastr-nemovitosti-ilu

Nepředpokládám, že by tento příspěvek vzbudil po několika letech u čtenářů časopisu Zeměměřič přehnaný zájem, avšak zatím nikdo pravdivě neaktualizoval dřívější (roky 2014 a 2015) a dodnes
veřejnost matoucí informace.

Využívám proto časopis Zeměměřič – jinou cestu k veřejnosti nemám – a doplňuji své dřívější kritické články o novém mapování velmi malé části katastrálního území Újezd nad Zbečnem pří hranicích s katastrálním území Račice nad Berounkou takto:

DKM vyhlášenou 20. prosince 2011 napadly civilní a správní žaloba. Údajně nebyly jediné, ale ty nejsou předmětem tohoto příspěvku. Obě směřovaly proti postupu při zjišťování průběhu hranic
pozemků v květnu 2011, proti následné opravě tzv. „dodatečným zjišťováním hranic“ (krajští katastrální úředníci s opravou seznámili vlastníky pozemků počítačovou prezentací 7. září 2011 na
úřadě obce Zbečno a vysvětlovali ji vlastníkům ještě téhož dne v terénu) a proti digitálnímu přepracování katastrální mapy měřítka 1:2880 využitím bodů, které žalobci označili za nepůvodní a
tím neidentické.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze rozhodl 22. července 2013 o „zákonnosti“ postupu katastrálního úřadu. Následkem byla DKM několik let popírající hranice pozemků, které jejich
vlastníci označili v terénu a odkázali se na polohopis obnovované katastrální mapy měřítka 1 : 2880 a map předchozích pozemkových evidencí.

Žalobci předložili civilním a správním soudům nejméně 45 nezvratných důkazů o hranicích odpovídajících šesti v terénu dochovaným historickým kamenným mezníkům a parcelám všech
katastrálních map měřítka 1 : 2880. Za významné podpory dvou uznávaných soudních znalců a několika znaleckých posudků byli po několikaletém úsilí úspěšní – u civilního soudu 28. července
2017 a u správního soudu 9. června 2020.

Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Praze pravomocného dnem 9. června 2020 zrušil žalovaný Zeměměřický a katastrálního inspektorát v Praze 7. srpna 2020 své rozhodnutí a po sedmi
letech vrátil věc Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj k novému projednání.

Na návrh obcí Zbečno a Račice a prohlášení dotčených vlastníků pozemků Katastrální pracoviště Rakovník 10. července 2020 oznámilo a provedlo opravu hranic 16ti parcel, z toho 11 parcel v
katastrálním území Újezd nad Zbečnem a 5 parcel v katastrálním území Račice nad Berounkou.

Katastrální pracoviště Rakovník 7. října 2020 vyhlásilo šestnácti vlastníkům (včetně obou obcí) zahájení nového zjišťování průběhu hranic pozemků, avšak vzhledem k epidemickým opatřením zjišťování zatím odložilo.

Hranice pozemků žalobců vymezil civilní odvolací Krajský soud v Praze 28. července 2017 a hranice ostatních pozemků pravomocná oprava katastrálního úřadu z 10. července 2020. Jejich
průběh je tím již předurčen [§ 51 odst. 3 písm. b) katastrální vyhlášky].

Ing. Petr Polák

 

Rozsudky soudů jsou veřejnými listinami a jsou jakýmkoliv zeměměřičem v případě zájmu předložitelné archivem soudu k nahlédnutí.

  • rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku č. j. 4 C 281/2014-207 z 30. 6. 2016 – žaloba na určení vlastnického práva
  • Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 25 Co 430/2016-341 z 28. 6. 2017- potvrzení vlastnického práva Krajským soudem
  • Správní soud – rozhodnutí Krajského soudu v Praze č. j. 46A 118/2013-318, který výrokoval, že úředníci při zjišťování hranic postupovali protiprávně