Software

GaKO: Polo-automatizovaná segmentace rovin

V časopisu Geodetický a kartografický obzor 4/2019 vyšel článek s názvem Polo-automatizovaná segmentácia rovin.

V abstraktu článku autor Ing. Richard Honti (Katedra geodézie, Stavebná fakulta, STU v Bratislave) píše: “Automatizácia zberu dát a automatizácia procesov spracovania získaných údajov je aktuálnou problematikou. Výsledkom merania pomocou technológie terestrického laserového skenovania je mračno bodov, z ktorého sa vo väčšine prípadov tvorí 3D model, a práve preto je zefektívnenie procesov spracovania žiaduce. Pod spracovanie spadá aj segmentácia, čo môžeme chápať, ako ekvivalent identifikácie geometrických útvarov v mračne bodov. Predkladaný príspevok obsahuje stručný popis jednotlivých metód na segmentáciu a návrh algoritmu na polo-automatizovanú segmentáciu rovín z mračien bodov. Navrhnutý algoritmus je založený na metóde RANSAC.”

Článek si můžete přečíst v GaKO 4/2019.