GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

Jaké bylo financování pozemkových úprav v roce 2020

pozemkove-upravy-feat

Státní pozemkový úřad vyčerpal v roce 2020 na pozemkové úpravy finanční prostředky ve výši 700 milionů korun ze Všeobecné pokladní správy, 610 milionů korun z rozpočtu MZe, 48 milionů korun z rozpočtu úřadu, přibližně 134 milionů korun na předfinancování projektů z Programu rozvoje venkova a 3,5 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

„Celkový objem finančních prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil v roce 2020 téměř 1,5 miliardy korun, což je o půl miliardy méně než v roce 2019, kdy celkový objem finančních prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil bezmála dvě miliardy korun,“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

V roce 2020 bylo v rámci pozemkových úprav celkem realizováno 271 stavebních objektů za 1,1 miliardy korun. Skladbu všech stavebních objektů lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to ekologická opatření (zeleň) v počtu 33 stavebních objektů za 21 milionů korun, vodohospodářská opatření skládající se z 62 stavebních objektů z toho 16 nádrží a 10 poldrů za 151,7 milionů korun, 18 stavebních objektů protierozních opatření za 24,8 milionů korun a nejvíce byly zastoupeny polní cesty počtem 158 stavebních objektů za více jak 870 milionů korun. V celkovém součtu ještě chybí 35,5 milionů korun za provozní a technické činnosti obsahující též ostatní doprovodné stavby jako jsou sjezdy, přeložky apod.

V neposlední řadě do rozpočtu pozemkových úprav patří i 446,6 milionů korun za neinvestiční činnost, která zaštiťuje komplexní pozemkové úpravy, inženýrsko geologické průzkumy, studie odtokových poměrů či znalecké posudky

Novodobé pozemkové úpravy probíhají na území České republiky již téměř třicet let. Za tuto dobu byla pozemkovými úpravami vyřešena zhruba třetina výměry zemědělského půdního fondu a v krajině následně vybudováno více než 3,5 tisíce kilometrů víceúčelových cest, stovky dalších liniových opatření sloužící zejména ke zvýšení protierozní a protipovodňové ochrany jako jsou například protierozní meze, průlehy a protipovodňové příkopy a hráze, zrealizováno bylo také velké množství vodních nádrží, rybníků a mokřadů i rozsáhlé plochy opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny zejména v podobě ÚSES.

zdroj: tisková zpráva SPÚ