GeoMax Zenith60

ČÚZK Resort ČÚZK

166 388 geometrických plánů v roce 2019, uvádí výroční zpráva ČÚZK

vyrocni-zprava-cuzk-2019-feat

Dne 19. února 2020 uveřejnil Český úřad zeměměřický a katastrální výroční zprávu za rok 2019, obsahující údaje, které by mohly (a měly) zajímat čtenáře Zeměměřiče. Údaje můžeme rozdělit do tří částí – výkony v oboru katastru nemovitostí, výkony v oboru zeměměřictví, personální a ekonomické údaje.

Výkony v oboru katastru nemovitostí

Katastrální pracoviště přijala 925 373 návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí a 95 % jich povolilo za průměrnou dobu 22 dnů, přičemž 20 dnů je nutno čekat, aby byla podle zákona zvýšena bezpečnost realitních obchodů.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Ve stejném období bylo potvrzeno 166 388 geometrických plánů, vyhotovených subjekty podnikatelské sféry. Dále bylo přijato a vyřízeno 15 998 214 žádostí o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí. Služba Nahlížení do katastru nemovitostí zaznamenala v roce 2019 40,5 milionu návštěv, čímže náleží mezi nejpoužívanější služby veřejné správy ČR.

Digitalizace katastrálních map vykázala na konci roku 2019 pokrytí 99,4 % katastrálních území. Ve zbývajících 82 k. ú. jsou rozpracovány komplexní pozemkové úpravy nebo grafické katastrální mapy v sáhovém měřítku jsou v tak špatném stavu, že je zde nutno přednostně provést nové katastrální mapování.

Ve značném objemu se uskutečnily revize katastrálního operátu v terénu a nové katastrální mapování v k.ú. se zcela nevyhovujícímí katastrálními mapami, i když ještě nebylo zcela dosaženo plánovaných počtů.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, vedený Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, obsahoval na konci roku 2019 29 863 254 prvků (údajů o obcích, jejich částech, katastrálních územích, stavebních objektech, o adresních místech, parcelách a ulicích).

Výkony v oboru zeměměřictví

Realizátorem byl převážně Zeměměřický úřad s celostátní působností.

Spravoval a poskytoval údaje Sítě permanentních stanic GNSS (CZEPOS) 1857 uživatelům.

V roce 2019 vytvořil ve spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem produkt Ortofoto ČR s rozlišením 20 cm na zemi v západní části ČR na ploše 42 452 km2.

Na 45 procentech území ČR byla dokončena tvorba nového vrstevnicového modelu se základním intervalem jeden metr z dat Digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G).

Polohopisná složka Základní báze geografických dat (ZABAGED) byla v roce 2019 zpřesněna, zejména řada liniových prvků, například pat budov v úrovni terénu budov převzetím z digitálních katastrálních map.

Byly dokončeny první mapové listy nové Základní mapy 1 : 5 000 topografického charakteru, která má do roku 2023 pokrýt celé území České republiky.

Několik údajů ze statistik prohlížecích služeb na Geoportálu ČÚZK:  Ortofoto ČR žádalo 70 % účastníků, polohopis ZABAGED 13 %, výškopis ZABAGED ve formě digitálních modelů reliéfu a povrchu 3 %, státní mapová díla v rastrové formě 7 % a ostatní služby také 7 %.

Personální a ekonomické údaje

V roce 2019 pracovalo v resortu ČÚZK 5031 zaměstnanců, z toho 92,4 % na služebních místech a 7,6 % na pracovních místech.

Podíl žen tvořil 75,8 %, ve vedoucích pozicích pracovalo 57,6 % žen. Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci tvoří 38,3 %, pracovníci s úplným středoškolským vzděláním 49,6 %.

V evidenci úředně oprávněných zeměměřických inženýrů je 2554 osob, z nich 20 složilo zkoušky v roce 2019.

ČÚZK má vlastní kapitolu 346 státního rozpočtu. Plánované výdaje činily původně 3 524,6 mil. Kč a čerpání dosáhlo po několika úpravách částky 3 540,3 mil. Kč, když plánované příjmy 844,5 mil. Kč dosáhly ve skutečnosti 880,856 mil. Kč.