GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

Výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany v pozemkových úpravách

software-atlas-dmt-modul-eroze-ze

Na stavební fakultě ČVUT v Praze se ve čtvrtek 28. 11. 2019 uskutečnil seminář s názvem „Moderní nástroje pro výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany v rámci pozemkových úprav“.

Zlepšení hospodaření s vodou v krajině, stejně jako ochrana kvality zemědělské půdy a vody jsou aktuálními tématy nejen na území České republiky. Adaptace na probíhající klimatickou změnu v podobě zlepšení hospodaření s vodou v krajině je nezbytná. Nástrojem, který umožňuje realizaci praktických opaření pro zlepšení stavu krajiny, jsou komplexní pozemkové úpravy.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Hlavní částí semináře bylo představení modulu Atlas HYDROLOGIE, jehož vývoj byl podpořen projektem TAČR (TJ01000270), v rámci kterého spolupracuje firma Atlas spol. s r. o. s katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Modul navazuje na předchozí modul Atlas EROZE a doplňuje tak nástroje pro navrhování technických prvků pro zlepšení hospodaření s vodou v krajině a protierozní ochranu zemědělských pozemků.

Během semináře byly představeny principy řešení hydrologického modelování a získávání vstupních dat, jak pro prostředí Atlas, tak i pro další modely. Na semináři byly prezentovány praktické aplikace využití modelů pro navrhování TPEO (technických protierozních opatření).

Program semináře

9:00 – 9:30 Registrace
9:30 Úvodní slovo, otevření semináře, představení projektu – doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT v Praze)
9:40 Navrhování TPEO v rámci KPÚ z pohledu SPÚ – Ing. František Pavlík, Ph.D. (Státní pozemkový úřad)
10:00 Koncepce retence a jakosti vody na zemědělské půdě – prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. (Povodí Vltavy, s. p.)
10:20 Význam technických opatření, data a nové metody hodnocení stavu krajiny – doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT v Praze)
10:40 Problematika větrné eroze v podmínkách ČR – Ing. Josef Kučera (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.)
11:00 – 11:30 přestávka na kávu
11:30 Projektování KPÚ z pohledu praxe – Ing. Filip Urban (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.)
11:50 Atlas jako inovativní nástroj pro navrhování TPEO – Ing. Petr Křížek (Atlas spol. s r. o.)
12:10 Představení nově vznikajícího nástroje Atlas HYDROLOGIE – Ing. Petr Křížek (Atlas spol. s r. o.)
12:30 Problematika návrhových srážek – Ing. Petr Kavka, Ph.D. (ČVUT v Praze)
13:00 – 14:00 společný oběd
14:00 Geoprocessingové služby – moderní způsob vzdáleného zpracování prostorových dat – Ing. Martin Landa (ČVUT v Praze)
14:20 Fyzikální modelování jako nástroj pro stanovení návrhových parametrů TPEO – Ing. Jakub Jeřábek (ČVUT v Praze)
14:40 Prezentace navazujících aktivit spol. Atlas, pozvání ke společné diskusi – Ing. Miroslav Šoul (Atlas spol. s r. o.)
15:00 – 15:30 přestávka na kávu
15:30 – 16:30 diskuse