Resort ČÚZK VÚGTK

Výběrové řízení na ředitele VÚGTK

Do 10. června 2019 se mohou zájemci hlásit do výběrového řízení. Rada VÚGTK vyhlásila v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.

Požadavky:
– vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku
– vědeckou hodnost
– znalost angličtiny
– manažerské schopnosti a dovednosti
– vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
– občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
– splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)

Náplň práce související s výkonem funkce:
Organizuje, řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu stanovených úkolů. Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK, v.v.i. – Ústecká 98, 250 66 Zdiby. Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.

Požadované dokumenty:
– strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
– kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti
– osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 1. 12. 1971)
– výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
– čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce
– písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické v rozsahu 1-2 stran.

Předpokládaný termín nástupu do funkce: od 1. listopadu 2019.

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat VZ ředitel“ do 10. 6. 2019 na adresu: Jakub Kostelecký, předseda Rady v.v.i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby nebo elektronicky do datové schránky ID: 7anp8u4 s předmětem zprávy: „VZ ředitel“.

Pro případné dotazy telefon na personální útvar: 226 802 302, mail: ivana.skulinkova@vugtk.cz .