GeoMax Zenith60

DTM ČR

Digitální technická mapa ČR a DMVS: aktuálně z konce května 2021

digitalni-technicka-mapa-cr-feat-3

Koordinační rada správců DMVS a DTM na svém posledním jednání přivítala mezi své stálé hosty zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správy železnic (SŽ), kteří hrají ve správě DTM důležitou a nezastupitelnou roli správců dopravní infrastruktury.

Tato jejich role bude mimo jiné povýšena na základě uzavřených trojstranných smluv s kraji, kdy tyto subjekty budou přímo zajišťovat činnost editora údajů DTM ve vymezeném území, tj. stanou se stejně jako kraje editory základní prostorové situace. Obsahem smlouvy je i řešení spolupráce zainteresovaných subjektů na realizaci projektů DTM, protože i ŘSD a SŽ jsou realizátory projektů spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je potřeba zajistit vzájemné vazby realizovaných projektů a předejít tolik diskutovanému problému s případným křížovým financováním v rámci pořizování dat.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Stav řady krajských projektů se dostal do stádia schválení projektových žádostí a do období před vydáním samotného rozhodnutí o přidělení dotace.

Bohužel i v této fázi se ještě objevuje řada problémů a některým krajům jsou ještě dodatečně projekty finančně kráceny nebo je jejich krácení navrhováno ještě v procesu hodnocení. Většinou se jedná o věčné téma způsobilosti či nezpůsobilosti výdajů na pořízení ortofotomapy.

Řada krajů chce tohoto podkladu, v souladu s pravidly Výzvy a Metodikami projektu, využít v procesu konsolidace stávajících dat DTM a uvažujete tak o jeho pořízení v rozsahu a kvalitě dostačující pro jejich datové projekty.

Problémem je mimo jiné zaklínadlo v podobě jedné z dodatečně doplněných podmínek Výzvy, že „Náklady na pořízení ortofotomapy celého území kraje jsou považovány za nezpůsobilé“.

Jádrem sporu je právě ono vymezení potřebného rozsahu pořízení tohoto základního podkladu, kdy z žádný z krajů neuvažuje o pořízení ortoftomapy na celém území kraje, ale jen v prostoru, kde to bude nezbytně nutné.

Toto přesnější vymezení nebylo však možné v době přípravy projektů jednoznačně definovat a je stanoveno v obecnější rovině. Dotační orgán však dochází k názoru, že kraje chtějí pořizovat ortofotomapy na celém svém území. Řešení tohoto sporu se zatím nedaří najít a komplikuje realizaci projektů, jejichž časový harmonogram je již teď velmi napjatý.

Michal Souček, konzultant pro krajské úřady a Ministerstvo pro místní rozvoj

Všechny zprávy o DTM ČR