GeoMax Zenith60

ČÚZK

Nová katastrální vyhláška 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb.

nova-katastralni-vyhlaska-301-2019-sb

Dne 20. listopadu 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabyde účinnosti dne 1. ledna 2020.

Stáhněte si celou vyhlášku.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

V § 69 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(6) Nejsou-li v listině vydané za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie (pozn. pod čarou č. 4), která prokazuje univerzální právní nástupnictví, uvedena práva nebo nemovitosti, kterých se právní nástupnictví týká, protože to neumožňuje právní řád státu, ve kterém byla listina vydána, zapíše katastrální úřad změnu vlastnického nebo jiného věcného práva na základě této listiny a prohlášení právního nástupce s náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a) až d) a f).

Pozn. pod čarou (4):

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení. “