Přihlásit se zdarma Program březnového setkání Přihlásit se zdarma na březnové setkání

Pozemkové úpravy

Státní pozemkový úřad zveřejnil finance a plán pozemkových úprav pro rok 2022

Státní pozemkový úřad představil plán svých veřejných zakázek na rok 2022, které se týkají především pozemkových úprav a realizací plánů společných zařízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 3,404 mld. Kč bez DPH.

Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad rozhodl představit plán nejvýznamnějších veřejných zakázek na kalendářní rok 2022. Jedná se o veřejné zakázky z oblasti pozemkových úprav a realizace plánu společných zařízení.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

„Za rok 2022 plánujeme celkem 481 veřejných zakázek, které se týkají zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav nebo jednoduchých pozemkových úprav a následných realizací společných zařízení. Tyto realizace SZ jsou nesporně jedny z nejhmatatelnějších výsledků pozemkových úprav. Jedná se o 186 veřejných zakázek jen na samotné stavební práce (stavby polních cest, vodohospodářských, protierozních a protipovodňových opatření) v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,666 mld. Kč bez DPH,“ upřesnil Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Dále SPÚ plánuje 34 veřejných zakázek týkajících se výsadby zeleně za 158,5 milionů Kč bez DPH, 178 veřejných zakázek na služby za 525,5 milionů Kč bez DPH a 83 veřejných zakázek na projektové dokumentace za 54,5 milionů Kč bez DPH.

Cílem tohoto kroku je kromě maximální transparentnosti vůči dodavatelům i snaha zadavatele, aby mohli dodavatelé lépe na základě získaných informací alokovat své kapacity a Státní pozemkový úřad měl větší šanci obdržet ty nejlepší nabídky.

Plnění ročního plánu zadávání veřejných zakázek je v zájmu Státního pozemkového úřadu, ale plán je dokumentem, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není právně vymahatelná.

Plán společných zařízení obsahuje zejména cestní síť, protierozní a vodohospodářské opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Je posuzován sborem zástupců vlastníků a schvalován zastupitelstvem obce. Před návrhem nového uspořádání nových pozemků se zpracovává PSZ, což je soubor: opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh polních a lesních cest, propustky, brody aj; opatření k ochraně půdního fondu – návrh protierozních opatření jako jsou meze, příkopy, průlehy, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění aj.; vodohospodářských opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry aj.; opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvyšující ekologickou stabilitu území (prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – biocentra, biokoridory, interakční prvky), zajišťující propustnost krajiny a navrácení zeleně do krajiny např. ve formě liniových prvků podél vodotečí a polních cest apod. (zákon 139/2002 Sb.).

Plán VZ na PÚ 2022_stavební práce

soubor xlsxNové okno( XLSX, 9.78 MB)
18.5.2022
Plán VZ na PÚ 2022_služby KoPÚ

soubor xlsxNové okno( XLSX, 50.85 KB)
18.5.2022
Plán VZ na PÚ 2022_služby výsadba zeleně

soubor xlsxNové okno( XLSX, 27.31 KB)
18.5.2022
Plán VZ na PÚ 2022_projektová dokumentace

soubor xlsxNové okno( XLSX, 97.17 KB)
18.5.2022