GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Strategie SPÚ na roky 2021 – 2025

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Státní pozemkový úřad vypsal přes vánoce veřejnou zakázku.

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování nové Strategie rozvoje Státního pozemkového úřadu 2021 až 2025, jejímž výsledkem je vytvoření koncepčního dokumentu a navazujících implementačních krátkodobých plánů, zaměřených na rozvoj služebního úřadu, zkvalitnění a zefektivnění činností, mající dopad do vnitřní organizace a řízení služebního úřadu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Strategie úřadu by se tedy měla týkat pouze a výhradně struktury, řízení a fungování služebního úřadu v delším časovém horizontu.

Strategie bude zpracována do roku 2025 s návrhem aktualizací do roku 2030.

Součástí strategie úřadu bude i návrh na vymezení základních strategických jednotek v organizaci, koncepční návrh možností aplikace horizontálních a vertikálních strategii, vytvoření a aktualizace stávajících akčních plánů a systému řízení výkonnosti včetně aktualizace návrhu KPI (dle návrhu z procesního řízení) a návrh systému na evaluaci strategie.

Strategie vytvoří podmínky pro naplnění stávajících strategických cílů:

 • Zpracování nové koncepce pozemkových úprav 2021-2025, včetně úpravy legislativy a souvisejících vnitřních předpisů.
 • Dokončení restitučních řízení zahájených podle zákona 229/1991 Sb. a návazně příprava legislativního ukončení procesu poskytování naturálních náhrad.
 • Nová koncepce správy závlahových a odvodňovacích zařízení v majetku SPÚ.
 • Modernizace a obnova agendových IT systémů, včetně GIS v prostředí SPÚ.

Zadavatel dále požaduje, aby navržená metodika účastníka vycházela z Metodiky přípravy zpracování veřejných strategií Ministerstva pro místní rozvoj ČR (v aktualizované verzi schválené usnesením vlády č. 71 ze dne 28. ledna 2019) a výsledná Strategie naplňovala požadavky stanovené v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech Sekce pro státní službu MV ČR a respektovala doporučenou strukturu strategie.

 • Systémové číslo: P19V00005099
 • Datum zahájení: 20.12.2019
 • Nabídku podat do: 08.01.2020 10:00
 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Stránka veřejné zakázky