GeoMax Zenith60

BIM Firmy

ŘSD připravuje výměnný formát záborového elaborátu, podílí se na něm Hrdlička a GMtech

vfze-vymenny-format-zaborovy-elaborat-c3-rsd-ze

Společnost Hrdlička byla před časem oslovena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) na společné tvorbě výměnného formátu záborových elaborátů, uváděného pod zkratkou VFZE. Tento výměnný formát bude závazný a definovaný v datovém předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu.

Ředitelství silnic a dálnic je v České republice jedním z nejvýznamnějších investorů v investiční výstavbě a zároveň majoritním objednatelem projektů silničních staveb. Své požadavky na zpracování dokumentace má uvedeny v předpisech systému jakosti v pozemních komunikacích (SJ-PK).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Vzhledem k počtu zakázek a celorepublikovému působení se ŘSD rozhodlo procesy sdílení, distribuce a využití dat co nejvíce automatizovat. Jednou z oblastí při výstavbě je také proces majetkoprávního vypořádání, ve kterém se používají tzv. záborové elaboráty, které jsou součástí dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace ke stavebnímu povolení.

Proto byla na ředitelství založena společná pracovní skupina pod manažerským vedením společnosti Hrdlička a členů firmy GMtech, jejímž úkolem bylo navržení, projednání, vytvoření a testování výměnného formátu pro záborové elaboráty pro předpis C3.

Cílem tvorby VFZE je ze strany ŘSD ČR naplňování úkolů a myšlenek iniciativ vlády ČR v zavedení Průmyslu 4.0 a  využití postupů BIM ve stavební praxi.

Pracovní skupina vznikla v následujícím složení:  projektovým vedoucím a architektem byl zvolen Jan Jiránek (Hrdlička), dále jsou v týmu analytik Roman Štancl (Hrdlička), zástupce objednatele Jana Jelínková (ŘSD ČR) a zástupci za odborné činnosti při tvorbě záborových elaborátů Tomáš Bonacina a Michal Fiala (GMtech). Garantem pracovní skupiny je Kamil Alferi (ŘSD ČR).

Skupina společně vytvořila výměnný formát, který je v současnosti již nasazován do stavební praxe v procesu přípravy.

Práce na výměnném formátu začaly v druhé polovině roku 2018, skupina navázala spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), zejména ve věci zavedení jednotného systému záborových elaborátů na SŽDC za využití zkušeností z ŘSD ČR a jednala také s odborníky z oblasti majetkoprávního vypořádání.

Celý záborový elaborát se skládá ze tří druhů záborových elaborátů – elaborát majetkoprávní, elaborát ZPF (zemědělský půdní fond) a elaborát PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa).

Všechny tři elaboráty mají vždy tři části – textovou, grafickou a tabulkovou. Celá problematika elaborátu je však  komplikovanější, protože ke všem třem hlavním stupňům vzniká řada pracovních verzí elaborátů – ZE-DUR, ZE-DSP před oddělením, ZE-DSP-SP po vkladu geometrického plánu.

VFZE byl zvolen a následně popsán v jazyce XML včetně uložení geometrie ve formátu GML, což umožňuje všem účastníkům výstavby spolupracovat, protože všichni pracují se stejnými daty ve stejně popsaném a otevřeném standardu.


Z přehledu geodetů a geodetických firem

Zpracování podkladů pro projekt