[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU

  Autor popisuje současný stav katastru v Maďarsku a srovnává jej se stavem v zemích Evropské unie, kde jednotné systémy většinou fungují, každá země má však pro ně vlastní právní rámec. Jednotný maďarský katastr má spojovat oba stávající systémy - katastr a právní registr a zajišťovat jak poskytování informací o nemovitostech, které již funguje, tak i statistická data důležitá pro ekonomické plánování. Jako mnoho projektů i tento je silně závislý na finančních zdrojích a tedy politickém rozhodnutí.

  Úvod

  V poslední dekádě vzrostl celosvětově význam správy území. V rozvinutých zemích tvoří hodnota pozemků a nemovitostí spolu s hypotékami 60 - 70 % národních aktiv a investice do nich se 30 - 35% podílí na HDP. Realizace aktivit spojených s územím vyžaduje aktuální data o nemovitostech a právních vztazích k nim, není tedy divu, že organizace zodpovědné za katastr nebo registry půdy patří k základní infrastruktuře trhu s nemovitostmi.

  Správa území v zemích EU, očekávání od přistupujících zemí

  V Evropské unii jsou za správu území odpovědné vlády jednotlivých členských států a systémy v různých zemích se tedy od sebe liší. EU neudává požadavky na podobu institucionálního rámce, ale klade nároky na bezpečnost vlastnictví, průhlednost transakcí, činnost institucí a rychlost registrace změn při zachování kvality dat. Ačkoli je pro státy EU hlavním cílem bezpečnost vlastnictví půdy, vzrůstá i potřeba zefektivnit služby a koordinovat různé aktivity týkající se území. S tím souvisí také patrná snaha o posun ve směru k jednotným principům na poli registrace půdy a katastru.

  Na katastrálním kongresu v Granadě v květnu 2002 podepsali účastníci z řad členských i přistupujících zemí EU Evropskou deklaraci o katastru, později byla členskými státy EU vytvořena stálá komise pro otázky katastru a registrace půdy. Zdá se, že se EU hodlá držet profesních směrnic vytvořených FIG a organizacemi Spojených národů (UNECE WPLA, FAO atd.).

  Služby maďarského Jednotného registru půdy s ohledem na požadavky EU

  Maďarský Jednotný registr půdy integruje katastr a registr půdy na právní bázi a institucionální úrovni. Je to víceúčelový systém obsahující základní právní, mapová a jiná data o nemovitostech. Přesto však tento systém není schopen splnit požadavky EU ani všechny nároky kladené domácím prostředím, a to především v oblasti efektivity, rychlosti a kvality služeb.

  Hlavní podíl na neuspokojivé situaci má nedostatečné financování Jednotného registru území, které má za následek nevyhovující technickou infrastrukturu a nemožnost zvýšit množství kvalifikovaného personálu.

  V roce 1990, v době změny režimu, tato instituce naprosto nebyla připravená na masivní změny vlastnictví spojené s privatizací a restitucemi. Nízká technická úroveň a nedostatek informačních technologií vedly k nízké kvalitě služeb. Informatizace a technický rozvoj byl uskutečněn s podporou projektu PHARE, resort katastru byl však od počátku devadesátých let podceněn a nemohl uspokojit všechny požadavky Evropské unie, ani domácích uživatelů.

  Hlavními úkoly katastru a registru půdy jsou:

  1. právní úkony, registrace právních změn
  2. poskytování právních, mapových a dalších dat pro externí uživatele.
  1. právní úkony

   Registr půdy musí zajišťovat bezpečnost vlastnictví a transparentní a rychlou registraci změn. Množství právních dokumentů a událostí však roste a pověřené organizace, zvláště ve velkých městech, nemají dostatečné kapacity, takže čas od času dochází k nahromadění úkolů.

  2. datové služby

   Produkce aktuálních kvalitních dat pro potřeby ekonomů, státních úředníků i externích uživatelů je základním úkolem a digitální databáze a elektronická komunikace jsou pro to základním předpokladem. V Maďarském katastru jsou k dispozici veškerá právní data, ale pouze 15% map.

   Většina členských států EU disponuje katastrálními mapami v digitální formě, málokdy však v dostatečné kvalitě - tyto mapy vznikají digitalizací analogových map a nikoli měřením v terénu, které by bylo podstatně nákladnější. Poptávka uživatelů po elektronických mapách je natolik velká, že se požadavek rychlosti upřednostňuje před kvalitou. Vtakovém případě je nutné informovat uživatele o kvalitě dat.

   V Maďarsku byl kladen větší důraz na kvalitu, nyní se tento koncept mění a přibližuje SEB praxi v Evropské unii.

  Jednotný registrační systém o území a tržní ekonomika

  Zatímco katastr podporuje ekonomiku, registr území slouží právním účelům. Jednotný registrační systém o území podporuje obojí. Z právního hlediska je nutné zachovat bezpečnost vlastnictví, z ekonomického hlediska získávat informace pro potřeby plánování, daní, hypoték a statistiky.

  Víceúčelová povaha maďarského Jednotného systému je vhodná pro poskytování veškerých důležitých informací o nemovitostech, ale neumožňuje tvořit statistická data pro potřeby ekonomiky. Takovými daty mohou být: celková hodnota pozemků a nemovitostí, celkový objem hypoték, statistická data o zemědělské půdě apod.

  V Maďarsku a zřejmě i v ostatních státech střední a východní Evropy tato statistická data chybí nebo jsou přinejmenším těžko dosažitelná, v této oblasti by bylo vhodné přiblížit se situaci v EU.

  V souladu s mezinárodními trendy spravuje v Maďarsku území jediná instituce a tou je Jednotný registrační systém o území.

  Závěr

  Je zřejmé, že v Maďarsku závisí rozvoj a uspokojivé služby registru území na finanční podpoře, a tím i na politickém rozhodnutí. Efektivní a kvalitní služby však nejsou jen otázkou peněz, je zde i potřeba změnit přístup příslušných kanceláří a jejich personálu a naučit se sledovat potřeby zákazníků a veřejné požadavky.

  Ze závěrů 2nd Cadastral Congress, 19 - 21 September 2003, Kraków, Poland (Stowarzyszenie Geodetów Polskich) přeložila pro Novinky zeměměřické knihovny 5/2004 (VÚGTK) S. Semerádová (zkráceno)

  András Osskó

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1666              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  NZK