[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08

Resort ČÚZK

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Katastr nemovitostí

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Geodézie

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Novela zákona přináší změnu od 1.7.2008
  Dne 17.4.2008 byla rozeslána částka č. 42 Sbírky zákonů, která obsahuje zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

  V novém znění Přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb., lze u předmětu podnikání „Výkon zeměměřických činností“ nalézt ve sloupci s požadovanou odbornou způsobilostí oproti dosavadnímu znění některé výrazné změny.

  Dosavadní znění:
  a) vysokoškolské vzdělání v oblasti zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  b) úplné střední odborné vzdělání v zeměměřickém studijním oboru a 5 let praxe v oboru, nebo
  c) oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č.186/2001 Sb.

  Nové znění:
  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo
  b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru
  c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, nebo
  e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad, o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

  Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se novelizuje živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., nabývá účinnosti dnem 1.7.2008. A co to prakticky znamená?
  Od 1.7.2008 je pro získání živnostenského oprávnění k výkonu zeměměřických činností u vysokoškoláků snížena potřebná odborná praxe ze 3 let na 1 rok a u středoškoláků z 5 let na 3 roky. Nově lze živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností získat i s vyšším odborným vzděláním a 3 letou praxí, nebo s osvědčením o rekvalifikaci a 4 letou praxí.
  Pokud bylo dříve pod písm. c) uvedeno, že živnostenské oprávnění mohou získat i držitelé „oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č.186/2001 Sb.“ a nově se pod písm. d) výslovně požaduje, že se musí jednat o „oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním“, jedná se zřejmě o velmi nešťastné formulační „vylepšení“, neboť podle této nové právní úpravy již tedy nebudou pro udělení živnostenského oprávnění postačovat oprávnění vydávaná Ministerstvem obrany pro ověřování „dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu“ (tj. tzv. oprávnění typu d/).

  Pro úplnost informací jen poznamenávám, že zamýšlené změny ČÚZK k případným připomínkám vůbec neobdržel.

  Informaci do Konference KATASTR zaslal 23. dubna 2008 ing. Lumír Nedvídek.

  Děkuji panu řiditeli Nedvídkovi za informaci. Neměl bych čas studovat nový živnostenský zákon. Podle mého názoru vše spěje k tomu , aby zeměměřictví vykonávalo co nejvíce pracovníků . Reambulanci v roce 1868 dělal každý i když měl málo zkušeností a znalostí. Čas ukáže zda tato ustanovení jsou prospěšná.
  Ing. Arnošt Polák, PACOV

  (ln)

  vyvěšeno: 02.07.2008
  ID článku: 2912              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Diferenční znění
 • Stabilní katastr 1817 – 2017
 • KÚ pořádají semináře k novele Katastrální vyhlášky
 • Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů
 • Prezentace ze semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby GP

  Katastr nemovitostí

 • Novela Stavebního zákona
 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Stabilní katastr 1817 – 2017
 • KÚ pořádají semináře k novele Katastrální vyhlášky
 • Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů

  Geodézie

 • Informační systém zeměměřictví
 • Novela Stavebního zákona

  Různé

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Novela Stavebního zákona
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody
 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
 • Zemřel Ing. Jiří Antropius.
 • Služby adaptivního učení - první část třídílné série webinářů zaměřených na služby SELECT CONNECT
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ
 • Rozměry bannerů pro Web Zeměměřiče a geoinformační křižovatku GEOinformace.cz
 • Bentley “CONNECTION” seminář