[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2014

Resort ČÚZK

 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Správní řízení zahájeno
 • Vyšlo GaKO 3/2014
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Služební zákon změní život ministerských úředníků
 • Vyšlo GaKO 4/2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny
 • Vyšlo GaKO 5/2014

  Katastr nemovitostí

 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Správní řízení zahájeno
 • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny

  Geodézie

 • Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Bentley Advantage Seminar 2014

  Kartografie

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury

  Pozemkové úpravy

 • Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.

  GIS

 • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
 • Bentley Advantage Seminar 2014

  GPS

  DPZ

 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků

  Fotogrammetrie

 • Mrtvý zeměměřič na Krymu
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků

  Software

 • Společnost Bentley uvádí program SELECT v nové podobě pod názvem Open Access
 • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí

  Různé

 • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Mrtvý zeměměřič na Krymu
 • Konec Komory za zákona na Slovensku?
 • NASKENUJTE SI SVÉ DIAPOZITIVY A NEGATIVY
 • Křížovka o hodnotné odměny
 • Vaječný salát...

  Školství

 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • SPŠ zeměměřická opět uspěla

  Internet

  Historie

 • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny

  Přečtěte si

 • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Obsah čísla 3+4/2014
 • Vyšlo GaKO 3/2014
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Služební zákon změní život ministerských úředníků
 • Křížovka o hodnotné odměny
 • Vyšlo GaKO 4/2014
 • Vyšlo GaKO 5/2014

  Zajímavosti

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Křížovka o hodnotné odměny

  Z domova

 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
 • Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
 • SPŠ zeměměřická opět uspěla

  Ze zahraničí

 • Mrtvý zeměměřič na Krymu
 • Konec Komory za zákona na Slovensku?
 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii

  ČSGK

  KGK

 • Konec Komory za zákona na Slovensku?
 • Správní řízení zahájeno

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Vaječný salát...

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah čísla 3+4/2014

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Konec Komory za zákona na Slovensku?

  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zadal na medzirezortné pripomienkové konanie dva legislatívne návrhy, a to:
  a) návrh nového zákona o Katastri nehnuteľností,
  b) návrh nového zákona o geodézii a kartografii a zmenu zákona o Komore geodetov a kartografov.


  Oba návrhy boli zverejnené na Portáli právnych predpisov (lt.justice.gov.sk) v piatok dňa 14. 3. 2014, pričom pripomienkové konanie končí dňa 3. 4. 2014.


  Podľa názoru KGK úrad zásadným spôsobom bezdôvodne rozdeľuje náš odbor na „úsek geodézie a kartografie“ a na „úsek katastra“ a zároveň fakticky likviduje stavovskú a profesijnú samosprávu rozdelením našej komory a podriaďuje viac ako polovicu autorizovaných geodetov plnému riadeniu a dozoru úradníkov.


  Okrem toho, podľa nášho názoru, ako zástupcov najväčšej profesijnej organizácie v odbore geodézie, kartografie a katastra, je predložený návrh katastrálneho zákona zmätočný, odporuje iným právnym normám vyššej právnej sily, zakladá právnu neistotu, obsahuje neurčité pojmy a definície, obsahuje detaily, ktoré do zákona nepatria ale patria do právnych noriem nižšej právnej sily alebo iných aktov riadenia a rozbíja zavedený, fungujúci a samofinancujúci sa systém stavovskej samosprávy.
  Musíme tiež skonštatovať, že navrhnuté zásadné zmeny boli pripravené úradom bez riadnej spolupráce s odbornou verejnosťou ako aj s našou komoru.


  Orgány komory pripravili k obom návrhom úradu pripomienky, ktoré zadali na portál právnych predpisov ako takzvané „Hromadné pripomienky verejnosti“. Aby bol predkladateľ donútený zaoberať sa nimi, je nutné, aby získali minimálne 500 podporovateľov na tomto portáli.


  Upozorňujeme na to, že podporovateľom môže byť ktokoľvek, akéhokoľvek profesijného zamerania, t. j. nemusia to byť len členovia komory a dokonca ani geodeti a kartografi.
  Návod, ako to môžete urobiť prikladáme v samostatnom dokumente.
  Žiadame vás preto o ich podporu.


  Predstavenstvo KGK


  Vladimír Stromček, predseda predstavenstva KGK:


  1. Kataster a geodézia nie sú samostatné odborné disiplíny, vzájomne sa prelínajú a kataster vo svojich pracovných postupoch vychádza z geodézie a kartografie. Predkladané návrhy ich oddeľujú, zvýrazňujú a posilňujú kataster oproti ostatnej geodézii a kartografii a tým vnášajú právny a administratívny chaos do jestvujúceho systému.


  2. Vyňatie AGaK,  ktorí overujú práce pre kataster ich stavia do polohy štátnych zamestnancov bez možnosti akokoľvek ovplyvňovať legislatívne prostredie a technológiu, komplikuje im podmienky podnikania a zvyšuje administratívnu náročnosť výkonu činnosti  AGaK. (Táto záťaž je dvojnásobná pre držiteľov oprávnenia typu C.)  


  3. Bezdôvodne zavádza dvojaký právny režim regulácie profesie autorizovaný geodet a kartograf, čím značne znevýhodňuje veľkú časť (cca 50 %) autorizovaných geodetov a fakticky znefunkčňuje pôsobenie KgK .


  4. Prechod registrácie AGaK na úrad vyvolá nové finančné nároky na ŠR a neriešia sa iné požiadavky akými sú poistenie, disciplinárna zodpovednosť, vzdelávanie, etický kódex a pod.


  5. Mnohé ustanovenia Katastrálneho zákona sú zmätočné a nekomplexné v definíciách pojmov (výmera, geometrické určenie, parcela....) a otázne je aj piame uvádzanie technologických postupov v samotnom zákone.


  6. Narúša sa systém samoregulácie a samosprávy regulovaných povolaní, ktorý funguje v našom odbore na Slovensku 18 rokov.


  7. Zmeny nie sú v legislatívnom pláne vlády.


  8. Zmeny nie sú v programovom vyhlásení vlády.


  9. Dôvody zmien nie sú uvedené v dôvodových správach k navrhovaným zákonom.

   


  Postup ako podporiť hromadné pripomienky.

  Obe hromadné pripomienky komory je možné podporiť na portáli právnych predpisov
   postupom - viz www.kgk.sk

   

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 25.03.2014
  ID článku: 4444              Používané zkratky
  další informace:www.kgk.sk/
  https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7090&langEID=1


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku