[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2017

Resort ČÚZK

 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI

  Katastr nemovitostí

 • Novela Stavebního zákona

  Geodézie

 • Informační systém zeměměřictví
 • Novela Stavebního zákona

  Kartografie

 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví

  Pozemkové úpravy

 • Novela Stavebního zákona

  GIS

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody

  GPS

  DPZ

 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží

  Fotogrammetrie

 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS

  Software

 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS

  Různé

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Novela Stavebního zákona
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody

  Školství

 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Oborový přechod BRD 2017

  Internet

 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz

  Historie

 • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

 • Novela Stavebního zákona

  Zajímavosti

 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Mapujte stromy svobody

  Z domova

 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví
 • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Oborový přechod BRD 2017

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice

  NZK

  Úvodník

 • Reliéfní mapa z plastu - úvodník čísla 9+10/2017

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Zeměměřič č. 9+10/2017 - vyšel

  Sborník rozhodnutí

 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI v Českých Budějovicích
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI v Opavě

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi

  Česká kartografická společnost (ČKS) měla 7. září 2017 během 22. Kartografické konference v Liberci členskou schůzi, kde se zvolil také nový výbor a revizní komise.
   
  Ze 114 členů ČKS je 99 individuálních, 9 čestných a 6 kolektivních. Na výroční schůzi bylo přítomno 62 členů, což je nadpoloviční většina. Usnášeníschopnost schůze je již od 1/3 členské základny.
  Kolektivními členy jsou: VÚGTK Zdiby, v.v.i, Kartografie PRAHA, a. s., SHOCart, s.r.o., T-Mapy, s.r.o., Katedra geografie PedF MU v Brně, Katedra geoinformatiky PřF UPOL.

   

  Volby

  Do výboru České kartografické společnosti byli zvoleni:
  57 hlasů Růžena Zimová – ČVUT Praha (znovu zvolena pokladníken)
  55 hlasů Jiří Cajthaml – ČVUT Praha,
  54 hlasů Vít Voženílek – UPOL Olomouc (znovu zvolen místopředsedou)
  52 hlasů Zdeněk Stachoň – MU Brno
  49 hlasů Václav Talhofer – UO Brno (znovu zvolen předsedou)
  46 hlasů Alena Vondráková – UPOL Olomouc
  44 hlasů Milada Svobodová – Kartografie Praha (znovu zvolena tajemnicí)
  43 hlasů Přemysl Jindrák – ZÚ Praha
  40 hlasů Václav Čada – ZČU Plzeň

   

  Náhradníci:
  39 hlasů Jiří Šmída – TUL Liberec
  27 hlasů Jan Ptáček – Kartografie Praha
  19 hlasů Josef Rančák - Geodézie On Line
  Z 62 rozdaných hlasovacích lístků, bylo 61 odevzdaných a z nich 60 platných.


  Do kontrolní komise ČKS byli zvoleni:
  Jiří Drozda
  – VÚGTK Zdiby
  Jakub Lysák – UK Praha
  Jana Pressová – ZÚ Praha
  Z 62 rozdaných hlasovacích lístků, bylo odevzdaných a platných všech 62 lístků.


  V roce 2015 na členské schůzi v Lednici byly přijaty nové stanovy Společnosti, v nichž
  byly zapracovány změny související s novým občanským zákoníkem. Byl přijat nový název
  Česká kartografická společnost, z.s. (zapsaný spolek) a Společnost rovněž změnila své sídlo.
  Nové stanovy jsou dostupné na webových stránkách Společnosti. Změny byly v prosinci 2015
  zapsány do spolkového rejstříku. V souvislosti se změnou názvu bylo v roce 2016 na základě
  vypsané soutěže vybráno nové logo Společnosti, které je používáno v české i anglické mutaci.


  Hospodaření Společnosti

  ČKS hospodaří jako veřejně prospěšná společnost, není plátcem DPH. Příjmy Společnosti
  v uplynulém období sestávaly z členských příspěvků individuálních členů ve výši 200,- Kč ročně, dále z příspěvků kolektivních členů Společnosti, stanovených v uzavřených dohodách, a z bankovních úroků.
  Hlavními položkami výdajů byly příspěvky za členství v ICA ve výši 250,- EUR (do roku 2015) a 500,- EUR (od roku 2016) a náklady na pořádání celonárodní odborné soutěže Mapa roku a další akce, osobní náklady na základě DPP (práce pro Mapu roku, finanční přehled apod.) aj.
  K výdajům patřila též podpora účasti mladých kartografů na kartografických konferencích ČKS formou studentského a juniorského grantu. Vítězům vypsané grantové soutěže byla hrazena účast na 21. i 22. kartografické konferenci. Z prostředků ČKS je rovněž hrazena účast čestných členů Společnosti na kartografických konferencích. V roce 2015 byla výše příjmů i výdajů Společnosti ovlivněna pořadatelstvím 21. kartografické konference v Lednici, jejíž financování probíhalo v režii ČKS. Česká kartografická společnost neeviduje žádné zásoby ani ostatní majetek, celkový majetek Společnosti tvoří peněžní prostředky v hotovosti a na účtu u ČSOB.
  Hospodaření Společnosti je kontrolováno revizní komisí, působící podle nových stanov pod
  názvem kontrolní komise.
  Přehled financí ČKS od 30. 6. 2015 (dle ročních/půlročních vyúčtování):
  stav ke dni / celkový majetek
  30. 06. 2015 - 270 969,55 Kč
  31. 12. 2015 - 246 729,42 Kč
  31. 12. 2016 - 243 054,86 Kč
  30. 06. 2017 - 255 908,58 Kč

   


  Mezinárodní zapojení členú ČKS

  Členové společnosti se zapojují do akcí zastřešovaných Mezinárodní kartografickou asociací (ICA) – ať již účastí na mezinárodních kartografických konferencích (ICC) a dalších odborných akcích ICA, či prací v odborných komisích a řídících orgánech ICA.
  Od roku 2015 má česká kartografie opět zastoupení v nejvyšším orgánu ICA – funkci
  viceprezidenta
  zastává prof. Voženílek, který má na starosti komise pro atlasy a mapový stylpracovní skupinu pro Mezinárodní rok mapy (IMY). Současně řeší všechny záležitosti týkající se organizace mezinárodních kartografických a regionálních konferencí.
  ČKS byla velice aktivní v propagaci kartografie v rámci Mezinárodního roku mapy. Její
  aktivita se projevovala jak na vlastním řízením aktivity (prof. Voženílek), tak při organizování
  národních aktivit (vydávání map s logy IMY, výstavy, akce pod záštitou IMY apod.).

   

  Odborné komise ICA
  Vzhledem k tomu, že 16. valné shromáždění ICA zredukovalo počet a skladbu odborných
  komisí ICA, ČKS zastupovali pro období 2015–2017 následující národní delegáti:
  - komise pro umění a kartografii – Ing. Irena Košková;
  - komise pro kartografii pro včasné varování a krizové řízení – prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (předseda);
  - komise pro atlasy – prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (předseda);
  - komise pro Open source technologie – Ing. Jan Ježek, Ph.D.;
  - komise pro kognitivní vizualizaci – Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.;
  - komise pro digitální technologie v kartografickém dědictví – doc. Ing. Jiří Cajthaml,
  Ph.D.;
  - komise pro výchovu kartografů – prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.;
  - komise pro geoinformační infrastrukturu a standardy - doc. Ing. Petr Rapant, CSc.;
  - komise pro historii kartografie – Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D.;
  - komise pro kartografická zobrazení – doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.;
  - komise pro mapování z dat DPZ – prof. Dr. Ing. Karel Pavelka;
  - komise pro mapy na internetu – Mgr. Ing. Otakar Čerba, Ph.D.;
  - komise pro užití map a jejich uživatelské aspekty – RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. (místopředsedkyně)


  Výhled další činnosti

  Dosavadní výbor ČKS doporučuje pokračovat v aktivní práci celé Společnosti a usilovat o její rozšíření. Doporučuje zachovat pořádání každoroční soutěže „Mapa roku“ a roce 2018 Soutěže dětské kresby s kartografickou tematikou pro výstavy ICA konané v době mezinárodních kartografických konferencí. Dále doporučuje i nadále pořádat tradiční akce typu odborného semináře Kartografický den Olomouc a studentských vědeckých konferencí.
  Po úspěšném zapojení ČKS do Zeměpisné olympiády doporučuje výbor prohlubovat tuto
  aktivitu i v dalších letech.
  Měla by být nadále zajišťována informovanost členské základny vydáváním Zpravodaje ČKS a udržováním webové stránky společnosti http:www.czechmaps.cz
  Výbor dále doporučuje věnovat pozornost dvěma významným výročím v roce 2018. Je
  navázána spolupráce s hlavními organizátory slavnostního zasedání a konference Mikuláš
  Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech
  , konkrétně s doc. Hrubou a prof. Semotanovou. Konference proběhne na zámku v Litoměřicích a ČKS je jedním z partnerů, kteří poskytli této akci záštitu. Jako kontaktní osoby jsou delegováni doc. Cajthaml a Mgr. Stachoň. Dalším důležitým výročím je 100 let české kartografie.
  Výbor doporučuje věnovat stálou pozornost i rozvoji členské základny, zejména podpořit mladé pracovníky a studenty v jejich zájmu o kartografii a geoinformatiku. Bylo by vhodné
  pokračovat nejen v soutěži o národní studentské a juniorské granty, ale případně tyto granty
  rozšířit i na akce v zahraničí.

   

  Zdroj: Zpráva o činnosti České kartografické společnosti za období září 2015 až srpen 2017, členská schůze dne 7. září 2017 

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 11.09.2017
  ID článku: 4996              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 17-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů