[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Narodil se 30. ledna 1928 v Praze. Státní akademické gymnasium ukončil maturitou v roce 1947. Obliba matematiky, fyziky a astronomie ho přivedla na ČVUT v Praze, kde absolvoval v roce 1951 na Vysoké škole speciálních nauk obor zeměměřického inženýrství. Do zaměstnání nastoupil na pražském ředitelství československých státních drah jako geodet (1951). Do dopravy se zase vrátil i po vykonání základní vojenské služby v roce 1953. V r. 1957 mu bylo přiznáno oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací podle zákona č. 61/1951 Sb. pro celé státní území za ministerstvo dopravy - Ústřední správu traťového hospodářství a budov (vyhlášeno v Úředním listě, částka 27 ze dne 23. 3. 1957). Po onemocnění ing. Ladislava Kunického, který řídil na ministerstvu dopravy geodezii, byl v roce 1965 převeden na odbor traťového hospodářství ministerstva s úkolem pokračovat v jeho činnosti. I když byla známa jeho záliba v moderních technologiích (paralaktická polygonometrie, používání výpočetní techniky - URAL 2) jako nestraník zde měl značně obtížnou situaci.

  V roce 1972 obdržel podle § 3 zákona č. 53/1964 Sb. vědeckou hodnost kandidáta technických věd (na externí vědeckou aspiranturu - obor 11-50-9 - byl přijat po výběrovém řízení v roce 1962).

  V průběhu dalších let a během organizačních změn ministerstva dokázal vybudovat organizaci geodetických a kartografických prací po odborné stránce v dopravě železniční, civilní letecké, pozemních komunikací (zejména dálnic) a vnitrostátních vodních cest, včetně důlního měřictví, kartografické polygrafie, letecké i pozemní fotogrammetrie a evidence nemovitostí. Opírala se o instituci hlavních geodetů organizací a vedoucí odborných pracovišť, pro jejichž odbornost byly stanoveny kvalifikační podmínky.

  Propagaci oboru posloužilo i organizování konferencí Geodezie a kartografie v dopravě, pořádaných spolu s ČSVTS (zpočátku s názvem Konference železniční geodézie).

  Je členem komisí - např. na ČVUT pro státní závěrečné zkoušky na stavební fakultě obor geodezie a kartografie, v komisi pro závěrečné státní zkoušky Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, ve zkušební komisi čÚGK pro ověřování způsobilosti k výkonu funkce odpovědný geodet, v Názvoslovné komisi ČÚGK, Meziresortních komisích ČÚGK, ČBÚ, SBÚ...

  Je autorem a spoluautorem řady odborných předpisů v dopravě (základní Předpis M 20 pro geodezii a kartografii, v oboru mapování dopravních staveb - Jednotná železniční mapa, Jednotná mapa dálnic, Letecké mapy, Mapy vodních cest - evidence nemovitostí - Železniční evidence nemovitostí), odborných publikací (Železniční geodézie, NADAS, skripta pro postgraduální studium z inženýrské geodezie), map (Přehledná železniční mapa 1 : 500 000, Mapy železničních uzlů).

  V červnu roku 1989 byl ukončen jeho pracovní poměr s ministerstvem dopravy a spojů a ing. Kádner odešel do důchodu. Ale zajišťoval jím dosud vykonávanou práci dále. Tato situace trvala až do konce června 1990, kdy se podařilo obnovit řádně funkci hlavního geodeta ministerstva a mohl přijít jeho nástupce ing. Václav čech (nar. 1937).

  V roce 1990 byl zvolen mluvčím OF odvětví, aktivně se zúčastnil obnovy vědeckotechnické společnosti, byl zvolen prvním předsedou v dubnu 1991 založené české komory inženýrů geodetů a kartografů. Aktivně se snažil o vypracování a schválení nového zákona o geodezii a kartografii a zákona o Komoře. V roce 1993 přijal místo referenta na ČÚZK s úkolem připravit tyto zákony, které měl čÚZK předložit, do legislativního projednání. Po změnách v oboru v roce 1994 ukončil tuto činnost i funkci v Komoře.

  I po vážném onemocnění v roce 1998 vykonává činnost znalce pro soudy, kterou zahájil po jmenování ministrem spravedlnosti v roce 1968.

  Český svaz geodetů a kartografů ho jmenoval čestným členem.

  Redakční rada ZV přeje oslavenci do dalších let stále hodně životního optimismu, elánu a zdraví.

  RR ZV

  vyvěšeno: 10.01.2003
  poslední aktualizace: 09.10.2003
  ID článku: 919              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník