[Home Page]

Srovnávací sestavení a ÚOZI

Mostecká společnost GEO MOST s.r.o. narazila u svého »domovského« katastrálního pracoviště na problém, který bude zajímat širokou odbornou veřejnost i resortní úředníky.

Naše firma vyhotovovala pro potřebu organizací, které spravují nemovitosti – pozemky ve vlastnictví státu, »srovnávací sestavení« do poloviny roku 2003 bez problémů a výsledky naší činnosti byly pro tyto firmy vyhovující (skutečnost, že nejsou vyhotoveny KÚ a nepodléhají ověření úředně oprávněného zeměměřického inženýra nikomu nevadí). Pro úplnost uvedeme potřeby těchto prací, které vlastně nejsou srovnávacím sestavením ve smyslu § 13 odst. 2 Vyhl. č. 162/2001 Sb. (zákazníci jsou na tento název zvyklí z KÚ, formulář vyhovuje potřebám). Zde se jedná o tzv. lustraci nemovitostí ve vlastnictví státu – doklad o prvním nabytí na Čs. stát, nutný pro privatizaci a prodej majetku ve vlastnictví státu (státní podniky musí toto doložit k privatizaci dle směrnic Ministerstva průmyslu a obchodu). K tomu je potřeba pozemky, které jsou zapsány na listu vlastnictví státního podniku porovnat – identifikovat na stav pozemkového katastru a doložit, že všechny části dle PK přešly na stát (knihovní vložka, konfiskace dle dekr. 108/1945 Sb., 12/1945 Sb., přídělová listina, kupní smlouva). Srovnávací sestavení vyhotovené KÚ tyto náležitosti nenaplňuje.

Převod státního majetku je však stále omezen – nedořešenými restitučními nároky, nároky obcí dle §2 (historický majetek) Zák. 172/1991 Sb. v platném znění a blokací církevního majetku. Proto musí být všechny tyto nárokové pozemky vyznačeny, neboť takto omezené pozemky nemůže stát prodat – musí se oddělit ze státního pozemku geometrickým plánem.

Touto lustrací se často zjistí i nevykoupené pozemky, které v minulosti byly zapsány na LV státní organizace hospodářskou smlouvou a které se musí též majetkoprávně vypořádat GP. Pro vyhotovení takové zakázky se běžně používá formulář srovnávacího sestavení, který plně vyhovuje těmto požadavkům. K němu se dokládají příslušné nabývací listiny, kopie kupních smluv vyhotovené KÚ, knihovní vložky a přídělové listiny a grafická část – kopie mapy KN doplněná o přibližný zákres stavu pozemkového katastru.

K tomu, abychom mohli takovou zakázku vyhotovit, je třeba mít přístup k příslušným operátům a dokumentům, které jsou uloženy v dokumentaci KÚ (knihovní vložky, přídělový operát, srovnávací sestavení II. etapy KZEN, výkazy změn a sbírky listin).

Tento přístup nám byl v polovině r. 2003 zamítnut na KÚ v Mostě s tím, že takové zakázky nejsou zeměměřickou činností. Při tvorbě GP pro potřebu státních podniků se při řešení majetkoprávních vztahů musí postupovat stejně, to znamená, že pro naši firmu není problém s odbornou profesní zkušeností takovou zakázku odpovědně vyhotovit. V naší praxi se dále běžně setkáváme se skutečností, že zákazník potřebuje vyhotovit srovnávací sestavení pro územní řízení (požadavek stavebního úřadu) – na realizaci pokládky inženýr- ských sítí, které procházejí přes pozemky nezapsané na listu vlastnictví. Ani v tomto případě se nejedná o podklad pro vyhotovení veřejných listin. Zákazník pouze potřebuje vyjádření vlastníka na jehož pozemek vstupuje. Není-li však pozemek zapsán na LV a v příslušném KÚ je digitální mapa, je vlastně nemožné srovnávací sestavení získat – KÚ je vyhotovit nesmí v k. ú. s odstraněnou zjednodušenou evidencí (§ 13 odst. 5 Vyhl. 162/2001 Sb.) a soukromé firmy nemají přístup k informacím. V okrese Most je cca polovina k. ú. s DKM a parcel bez LV je bezpočet. Co má v tomto případě zákazník dělat?


Případ z konce r. 2003
Pozemkový úřad Most obeslal několik zeměměřických firem s žádostí o vyhotovení nabídky na zakázku: Srovnávací sestavení na určené LV ve dvou k. ú. s DKM (cca 1 000 parcel). KÚ nemůže, firmy nemají přístup k informacím. Na základě těchto skutečností byl Pozemkový úřad nucen poptávku odvolat a problém postoupil nadřízenému orgánu – Ministerstvu zemědělství.


Závěr
Tyto práce běžně provádíme – a to nejen naše firma – i v jiných okresech a potřebné podklady získáváme bez problémů. Po několik let odkazoval KÚ v Mostě zákazníky, kterým nevyhovovaly delší lhůty pro vyhotovení srovnávacích sestavení, na soukromé firmy. V polovině r. 2003 bez předchozího upozornění bylo vedením katastru zakázáno poskytovat informace potřebné k vyhotovování srovnávacích sestavení – lustraci pozemků s odkazem na to, že neprovádíme zeměměřickou činnost. Protože nám není známo, že by se v této době změnily předpisy či legislativa, nechápeme, proč tyto práce nyní nemůžeme vykonávat.

V nálezu Odboru legislativy a metodiky KN ČÚZK se píše, že vyhotovování srovnávacích sestavení není zeměměřickou činností, ale nikdo nám nemůže zakázat je vyhotovovat. Jak se to dělá bez přístupu k informacím? Potřebujeme jasnou odpověď, zda KÚ mají tyto podklady a informace pro srovnávací sestavení – lustraci pozemků poskytnout či nikoli. Není přece možné, aby byl přístup k informacím katastru na jednotlivých úřadech různý. Z těchto důvodů je pozastavena realizace těchto zakázek v okrese Most a je otázkou, proč a z jakých důvodů musí být privatizace a prodej nemovitostí ve vlastnictví státu takto blokována.

Petr Vilt, ing. Petr Pištora, GEO MOST, s.r.o.Srovnávací sestavení
Ve svém dopise z 10. 10. 2003 se ptáte, zda vyhotovování srovnávacího sestavení soukromou zeměměřickou firmou patří ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb. (dále jen »zákon«) mezi zeměměřické činnosti. Podle citovaného paragrafu zákona vyhotovení srovnávacího sestavení mezi zeměměřické činnosti nepatří. Podle § 13 odst. 2 vyhlášky č. 162/2001 Sb. (dále jen »vyhláška«) není srovnávací sestavení parcel veřejnou listinou, neosvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem a nemůže sloužit jako podklad pro vyhotovení listin o převodu částí nemovitostí v něm uvedených. Poučení o tom se poznamenává na každém vydávaném srovnávacím sestavení parcel.

Dále podle § 13 odst. 4 vyhlášky potvrdí srovnávací sestavení parcel příslušný zaměstnanec KÚ svým podpisem, datem, číslem řízení o poskytnutí údajů z KN a připojí řádkové razítko KÚ, opatří je kolkem nebo doložkou o jiném způsobu úhrady nebo o osvobození od správního poplatku.

Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje zejména pro sepsání dohody o vydání nemovitosti povinnými osobami při restitucích, pro sepsání nájemních smluv nebo pro daňové účely.

Vyhotovení srovnávacího sestavení pro vnitřní potřebu organizace vám nemůže nikdo zakázat, je však otázkou, zda příslušná organizace bude riskovat použití tohoto orientačního srovnání bez podpisu a razítka KÚ. Razítko ÚOZI nelze na srovnávacím sestavení použít, protože nevyhovuje ve smyslu § 13 zákona rozsahu úředního oprávnění.

JUDr. Eva Barešová, pověřená řízením odboru legislativy a metodiky KN na ČÚZK (30. 12. 2003)Veřejnost katastru
Operát bývalého pozemkového katastru není součástí KN, a tudíž se na něj nevztahuje institut veřejnosti podle § 21 katastrálního zákona. Je považován za archiválii a nahlížení do něj je umožněno osobám k činnostem podle zvláštních předpisů (např. zeměměřické činnosti, zákon o zeměměřictví).

Z dopisu ing. S. Mareškové, ředitelky KÚ v Mostě (15. 10. 2003)

Petr Vilt, ing. Petr Pištora, GEO MOST, s.r.o., JUDr. Eva Barešová, pověřená řízením odboru legislativy a metodiky KN na ČÚZK

vyvěšeno: 05.03.2004
ID článku: 1074
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=1075


Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]