[Home Page]

Věc: Srovnávací sestavení

Tento příspěvek navazuje na článek Srovnávací sestavení a ÚOZI z minulého čísla, strany 24 – 25. Přetiskujeme odpověď ČÚZK zeměměřické kanceláři GEO MOST ze dne 19. ledna 2004.


Aktuální vyjádření ČÚZK
Otázka, zda srovnávací sestavení je či není zeměměřickou činností, vám byla zodpovězena již v minulé odpovědi čj. 5493/2003-23. K vašemu dopisu z 8. 1. 2004 sdělujeme, že k 31. 12. 2002 byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi Pozemkovým fondem ČR, Ministerstvem zemědělství, Ústředním pozemkovým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, která se týká vyhotovování lustrací, tj. prověřování majetkoprávních vztahů u nemovitostí ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR. V článku V. uvedené dohody je popsána forma součinnosti s KÚ, který předá na základě vyžádání pozemkového úřadu aktuální kopii souboru údajů katastru v elektronické podobě a aktuální kopii katastrální mapy, pokud nebyla předána spolu s ostatními údaji v elektronické formě. Kopie grafické části operátů dřívějších pozemkových evidencí poskytne KÚ pouze v případě, že nebyly v minulosti již poskytnuty pozemkovému úřadu pro jiný účel. V odstavci 2) článku V. této dohody je uvedeno, že ředitel pozemkového úřadu projedná s ředitelem KÚ součinnost podle konkrétních podmínek v okrese. Přitom bude preferováno vyčlenění pracovníků pozemkových úřadů pro vyhledávání potřebných dokumentů na KÚ v součinnosti se zaměstnanci KÚ, kteří zajistí odborné vedení i autorizaci pořízených kopií listin či knihovních vložek.

Na základě předaných podkladů by měl pozemkový úřad zajistit zpracování identifikací, případně srovnávacích sestavení, výpisů z KN a pověřený pracovník pozemkového úřadu za pomoci a odborného dohledu pracovníků KÚ by měl vyhledat potřebné dokumenty (zejména nabývací tituly) a zajistit vyhotovení jejich ověřených kopií nebo vyhotovení výpisů z knihovních vložek. Znovu opakujeme, že náležitosti srovnávacích sestavení, identifikací parcel výpisů a KN a výpisů z pozemkové knihy jsou stanoveny v § 13 odst. 4 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění (dále jen »vyhláška«), přičemž ani katastrální zákon, ani vyhláška neuvádí možnost vyhotovení těchto podkladů jinou osobou než KÚ.

S jinými státními organizacemi žádné dohody uzavřeny dosud nebyly, vyhledávání právních titulů a vyhotovování srovnávacích sestavení není zeměměřickou činností, jak už vám bylo vysvětleno v minulé odpovědi, takže by příslušné podklady z dokumentace KÚ měly být poskytovány v rámci vyhotovování GP. Pokud se týká digitálních katastrálních map, u kterých by se již neměly vyskytovat parcely bez příslušnosti k listu vlastnictví, je situace v okrese Most specifická, pracovníci KÚ podle sdělení ředitelky ing. Mareškové postupně tyto údaje doplňují. Platí tedy, že pokud byla zjednodušená evidence odstraněna (všechny parcely mají uveden list vlastnictví), srovnávací sestavení se nevyhotovuje. Pokud však v území s digitální katastrální mapou je nutné porovnání s mapou dřívější pozemkové evidence provést, protože dotčená parcela není uvedena na listu vlastnictví, srovnávací sestavení KÚ vyhotovit musí. Podklady pro lustrace pozemků ve vlastnictví státu by tedy měly KÚ poskytovat za odborného vedení a dohledu pouze pracovníkům pozemkových úřadů nebo osobám, které pověří pozemkový úřad na základě citované dohody. Je třeba rovněž vzít v úvahu, že odborné vedení a pomoc při vyhledávání potřebných údajů a listin je pro pracovníky KÚ velmi náročné a mnohdy je snazší a rychlejší, když tyto práce provedou sami.

Pozemková kniha a operát pozemkového katastru nepatří mezi katastrální operát, nejsou tedy veřejné, ale právo nahlížení (nikoliv pořizování opisů či výpisů) mají i osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti.

Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů ČÚZK 19. 1. 2004

Na vědomí: 1) ing. Barták, ZKI Liberec, 2) ing. Marešková, Katastrální pracoviště v MostěDefinitivní zákaz srovnávacích sestavení
Kauza srovnávací sestavení se vyvinula v neprospěch soukromé sféry (jak jinak), tedy v definitivní zákaz srovnávacích sestavení. Předcházející právní názor ČÚZK, že zeměměřičům tyto činnosti nemůže nikdo zakázat, během několika dnů nahradil výše citovaný nový názor našeho ústředního úřadu. Z tohoto zatím »aktuálního« názoru ČÚZK vyvstává několik otázek:

1) Každý státní podnik, orgány státní i veřejné správy, kteří chtějí lustrovat majetek, získat nabývací tituly, vyhotovit srovnávací sestavení atd. (potřebu např. k privatizaci jsme již vysvětlovali minule), od nynějška musí toto dělat pouze objednávkou na příslušném KÚ (KP), či musí požádat ČÚZK o obdobnou dohodu jako má PF ČR (mezi PF a dalšími objednateli těchto prací nevidíme žádný rozdíl)?

2) Po celou dobu existence naší firmy (téměř 9 let) nebo až od 31. 12. 2002 jsme se při těchto činnostech jak my, tak státní správa chovali protiprávně? Znovu opakujeme: po celou dobu odkazoval KÚ v Mostě zákazníky, kterým nevyhovovaly delší lhůty pro vyhotovení srovnávacích sestavení, na soukromé firmy. A nikde jinde než v Mostě nám nikdo srovnávací sestavení nezakazuje...

3) Pokud budeme tuto poslední odpověď ČÚZK (takto vyjádřený právní názor) respektovat a všechny zákazníky nadále odkazovat výhradně na KÚ, neměli by tento dopis dostat na vědomí a s celou situací být seznámeni všichni případní zúčastnění v celé ČR? Všichni ÚOZI, potažmo všechny geodetické firmy, všechny KÚ? Neměl by tedy ČÚZK vydat zcela jasné stanovisko (předpis, pokyn) závazné pro celou ČR? Znovu připomínáme, že tyto činnosti se běžně provádějí v mnoha okresech a nejen prostřednictvím geodetů (např. realitní kanceláře).

A na mnoha KÚ jsou rádi, že jim soukromé firmy citujeme: »takto pomáhají čistit katastr«. Vzhledem k tomu, že se tento současný definitivní zákaz týká velké části soukromých zeměměřičů a není nám známo, že by o tom ČÚZK geodety i své katastrální úředníky nějak informoval (na vědomí vyjádření dostal pouze příslušné ZKI a KP) dovolujeme si prostřednictvím časopisu Zeměměřič tuto práci našemu státnímu úřadu »vzít«. Proč by jen státní úředníci měli brát práci firmám?

Petr Vilt, ing. Petr Pištora GEO MOST, s.r.o.

vyvěšeno: 05.03.2004
ID článku: 1075
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1074


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]