[Home Page]

Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

Všeobecné otázky na kataster
• Koľko vkladov je vykonaných ročne na správach katastra?
Cca 250 tis.listín, ročný nárast o cca 50 tis.listín + cca 200 tis. záznamových listín

• Koľko KÚ má aktualizovanú VKM?
VKM velé územie 702, intraviilán 115, extravilán 48 cca 25% územia

• Je podobný portál aj inde v Európe - porovnanie.
Ano, napríklad v Českej republike, Švédsku, ale aj v iných európskych štátoch.

• Aké údaje katastra sú cez internet dostupné?
Na internete sú prístupné popisné informácie katastra nehnuteľností a v tých katastrálnych územiach, kde ja už vytvorená vektorová katastrálna mapa, tak sú dostupné aj grafické údaje.

• Kto a ako sa k nim môže dostať?
Prístup má každý, kto sa na stránke zaregistruje a vloží poplatok, z ktorého sa mu budú postupne odúčtovať vytvorené zostavy.

• Aká je cena za túto službu a aký je systém jej platenia (jeho súčasná podoba) a prípadné perspektívne zjednodušenie?
Používateľ katastrálneho portálu vloží na náš účet vedený v NBS poplatok podľa svojich budúcich potrieb. Ako variabilný symbol použije vygenerované číslo svojho účtu na portáli. Po pripísaní hotovosti na náš účet administrátor portálu vloží sumu do systému a zákazník dostane o tom emailovú notifikáciu, samozrejme pokiaľ pri registrácii úplne vyplnil registračný formulár. Od tejto chvíle môže získavať informácie. Pri každej platbe bude informovaný o jej výške. Vždy sa môže rozhodnúť, či tú ktorú informáciu za uvedenú sumu chce alebo nie. V prípade kladného rozhodnutia mu systém zo zálohy odpočíta príslušnú čiastku až po hodnotu 0, kedy bude používateľ vyzvaný na doplnenie svojho kreditu. V budúcnosti samozrejme predpokladáme on-line platby a potom nebude prístup na katastrálny portál obmedzený len na tých, ktorí vložia požadovanú sumu na náš účet

• Aký má on-line kataster prínos pre občana?
Pre občanov a hlavne organizácie sa zjednoduší získavanie informácií z katastra nehnuteľností. Predpokladáme, že veľkými používateľmi katastrálneho portálu budú napríklad aj notári riešiaci dedičské konania a samozrejme aj exekútori, daňové úrady a samosprávne orgány. Verím, že elektronizáciou spoločnosti bude možný prístup k údajom katastra nehnuteľností aj cez obce, takže občan získa informácie už práve na tom pre neho najbližšom mieste. Občania tak nebudú musieť pokiaľ budú chcieť len informáciu zájsť na príslušnú správu katastra podľa polohy nehnuteľnosti o ktorú majú záujem. V budúcnosti po zreálnení vízie o elektronickom podpise predpokladáme, aj priame podávanie návrhov na vklad cez internet a tiež získavanie listín použiteľných na právne účely. Treba si uvedomiť, že tento portál je po obchodnom registri druhým verejne prístupný registrom a je zo všetkých možných registrov najväčší. Sú v ňom desiatky miliónov údajov o vlastníkoch, nehnuteľnostiach a právach k nim

• Ako to v súčasnosti vyzerá s internetizáciou katastra, kedy sa spustila. spustí, aký tvar (názov) má príslušná doména atď
Katastrálny portál bol spustený do pilotnej - ostrej prevádzky od 1.2.2004, je dostupný na internetovej stránke www.katasterportal.sk

• Aký typ informácií je/bude v blízkej dobe na katastri dostupný
Na internete sú prístupné popisné informácie katastra nehnuteľností a v tých katastrálnych územiach, kde ja už vytvorená vektorová katastrálna mapa,tak sú dostupné aj grafické údaje. V blízkej budúcnosti predpokladáme aj integráciu katastrálneho konania.

• Budú tieto informácie voľne/verejne dostupné, alebo budú k dispozícii len určitému okruhu subjektov (problematika prípadnej registrácie užívateľov týchto informácií), miesta z ktorých sa bude dať nahliadnuť do internetového katastra (forma akýchsi terminálov na jednotlivých katastrálnych úradoch, obecných úradoch/voľná dostupnosť napríklad aj z internetových kaviarní, či herní)
Všetky informácie sú voľne prístupné. Napriek tomu je to však platený portál, čiže všetky informácie sú spoplatňované. Samozrejme predpokladá sa prístup na všetkých správach katastra a radi by sme boli, keby sa podaril aj projekt dovedenia informácií z katastra do každej obce. To už však súvisí s informatizáciou celej spoločnosti samosporávy nevynímajúc. Systém sprístupňovania cez internetové kaviarne už nie je vecou prevádzkovateľa, ak si majiteľ takejto kaviarne dokáže ustriehnuť platby za informácie, nie sme proti. Pre nás bude partnerom v tomto prípade ten subjekt, ktorý vloží na náš účet požadovaqnú hotovosť.

• Spoplatňovanie informácii z katastra na internete, spôsob platenia
Používateľ katastrálneho portálu vloží na náš účet vedený v NBS poplatok podľa svojich budúcich potrieb. Ako variabilný symbol použije vygenerované číslo svojho účtu na portáli. Po pripísaní hotovosti na náš účet administrátor portálu vloží sumu do systému a zákazník dostane o tom e-mailovú notifikáciu, samozrejme pokiaľ pri registrácii úplne vyplnil registračný formulár. Od tejto chvíle môže získavať informácie. Pri každej platbe bude informovaný o jej výške. Vždy sa môže rozhodnúť, či tú ktorú informáciu za uvedenú sumu chce alebo nie. V prípade kladného rozhodnutia mu systém zo zálohy odpočíta príslušnú čiastku až po hodnotu 0, kedy bude používateľ vyzvaný na doplnenie svojho kreditu. V budúcnosti samozrejme predpokladáme on-line platby a potom nebude prístup na katastrálny portál obmedzený len na tých, ktorí vložia požadovanú sumu na náš účet

• Právna váha údajov z internetového katastra (použiteľnosť na právne účely)
Všetký údaje z katastrálneho portálu sú informatívne a nie sú použiteľné na právne účely, obdoba obchodného registra.

• Aktuálnosť informácií (zmeny v reálnom čase, s jedno-dvoj-prípadne viac dňovou odchýlkou)
Aktuálnosť katastrálneho portálu je daná intervalom aktualizácie a tá je dnes jednomesačná. V budúcnosti predpokladáme postupne prechod na častejší interval až k úplne on-line katsatru.

• Čo sa v internetizácii katastra pripravuje do budúcnosti
Do budúcnosti pripravujeme zavedenie on-line platieb, zavedenie katastrálneho konania, elektronického podpisu a prechod na on-line kataster s výstupom právne použiteľných dokumentov a napokon integráciu katastrálneho portálu s inými geoinformáciami.

• Ako sa dostanem k údajom o vlastnom byte?
Prakticky to vyzerá tak, že ak si niekto chce na obrazovke počítača zobraziť údaje o vlastníkovi bytu, pozemku, alebo inej nehnuteľnosti, musí byť jednak zaregistrovaný a približne po troch dňoch, keď národná banka platbu potvrdí, môže informácie z internetového katastra získať. Povedzme, že chcete údaj z listu vlastníctva o vašom byte. Zadáte si vyhľadávaciu podmienku, v tomto prípade číslo LV v príslušnom katastrálnom území, alebo meno vlastníka a aplikácia Vám vygeneruje príslušnú zostavu. Ak ju chcete vidieť najprv musíte zo svojho virtuálneho účtu v aplikácii uhradiť príslušnú čiastku – na to Vás aplikácia upozorní, v tomto prípde to bude cca 60 Sk. Klikutím potvrdíte súhlas so strhnutím platby z účtu , po potvrdení platby sa údaje z listu vlastníctva objavia na obrazovke.

• Ako sa realizujú platby?
Platby možno realizovať dvoma spôsobmi, Buď bankovým prevodom na náš účet, ktorý je uvedený na stránke (spôsob prevodu je na používateľovi), alebo poštovou poukážkou na ten istý účet. V oboch prípadoch zákazník použije ako variabilný symbol vygenerované číslo účtu v aplikácii, ktoré mu bolo pridelené

• Som zaregistrovaný. Mám účet. Ako si navýšim kredit?
Návod: úvodná stránka - registrácia nového používateľa (netreba sa znovu registrovať) - kliknúť na text ktorý sa nachádza v dolnej časti tejto strany - Potvrdením registračný údajov výslovne prehlasujem, že súhlasím s podmienkami využitia katastrálneho portálu - zobrazí sa ďalšie okno a v bode 3. Hodnovernosť registračných údajov a využívanie účtu sú potrebné informácie o navýšení kreditu

• Nedarí sa mi korektne zaregistrovať, prípadne mi nenačítava počítač ani úvodnú stránku?
Technické predpoklady: úvodná stránka - Informácie o portáli - Technické predpoklady prevádzky aplikácie. Katastrálny portál je korektne zobrazovaný len na IE 5.0.1 a vyšších verziách, je optimalizovaný na 1026*768, na korektnú tlač dokumentov je nutné nainštalovanie Acrobat Reader od verzie 5.0

• Kedy vzniká zmluvný vzťah? Prečo nemáme zmluvu v písomnej forme (využívatelia e-Katky)?
Zmluvný vzťah vzniká zriadením účtu a najmä zložením vkladu naň. Pre jednoduchosť a pružnosť nie je požadovaná písomná forma zmluvy.

• Kde nájdem cenník?
Je na úvodnej stránke na hyperlinku www.gku.sk/main.php?scr=cenníkKN - je uvedený na úvodnej stránke.

• Zaplatil som požadovaný finančný vklad. Platba sa mi vrátila. Upozorníte ma mailom, že mám navýšený kredit?
Platba sa mohla vrátiť z dôvodu nesprávneho zadania čísla účtu (diakritika pomlčky v čísle). Notifikácia e-mailom bude zabezpečená od 10.2.2004.

• Kto bude oslobodený od poplatkov(Správy katastra atď)? A kto bude môcť prehľadávať cez rodné číslo?
Táto problematika je v štádiu riešenia s ÚGKK SR, momentálne nie je úplne od poplatkov oslobodený nik. Prehľadávanie cez rodné čísla bude umožnené len subjektom, ktoré preukážu právny nárok na takéto prehľadávane a zabezpečia ich ochranu v zmysle zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov

• Ako zistím majiteľa nehnuteľnosti, ak neviem parcelné číslo? - realitné kancelárie
Je tu možnosť postupovať cez ikonu zobrazenie mapy, zadaním kú, zorientovaním na mape, zistíte parcelné číslo a potom postupuje cez ikonu Údaje o nehnuteľnostiach - Parcela registra "C". Je tu, ale problém, že Vaše záujmové územie nemusí byť v grafickej podobe (zatiaľ je grafika len na cca 20% katastrálnych území)

• Kto vlastne môže využívať kataster na internete? Môžem ho využívať ako súkromná osoba?
Kataster na internete môže v podstate využívať každý, kto spĺňa určité podmienky aj súkromná osoba.

• Ak potrebujeme daňový doklad ako ho je možné obdržať?
Na konci mesiaca budeme zasielať zúčtovaciu faktúru všetkým používateľom, ktorí mali pohyb na svojom účte v aplikácii.

• Ako je to s cenou za nenájdený list vlastníctva? Platí sa aj za chyby? Bude jasné na faktúre, čo som objednával?
Užívateľ platí iba za zobrazené zostavy (napr. výpis z katastra). Výnimku tvorí platba za vyhľadávanie podľa vlastníka, tu sa platí aj za vyhľadávanie neexistujúceho vlastníka. Každý užívateľ si môže zobraziť podrobný výpis účtu, na ktorom sú uvedené jednotlivé transakcie, vrátane čiastky a dát. Tento výstup môže byť súčasťou faktúry.

• Čo sa stane s prebytkom, ak nevyužijem celý vložený kredit?
Prebytok je možné ďalej čerpať za služby portálu. V prípade, že užívateľ chce zrušiť účet, bude mu prebytok vrátený.

• Akým spôsobom môže používateľ kontrolovať odčítané čiastky - bude ich odsúhlasovať? Ako chcete riešiť prípadné reklamácie?
Pred každým odpočtom čiastky z účtu je užívateľ dotazovaný, či s odpočtom súhlasí. Okrem toho si môže zobraziť podrobný výpis účtu, na ktorom sú uvedené jednotlivé transakcie, vrátane čiastky a dát.

• Nedávno som sa zaregistroval na Váš katastrálny portál. Čiastku 1000 Sk pod ariabilným symbolom 196 som zaplatil a keď sa chcem prihlásiť, hlási že chybné heslo alebo meno. Čo mám robiť?
Chyba môže byť spôsobená iba tým, že zadávate chybné meno alebo heslo. V prípade, že ste niektorý z týchto údajov zabudol, obráťte sa na prevádzkovateľa, ktorý Vám pomôže situáciu vyriešiť.

• Mohli by ste mi prosím poslať nejaké vysvetlenie (objasnenie) ohľadne spoplatňovania stránky a to konkrétne ako to v praxi funguje?
Podrobný popis účtovania nájdete v pomocníkovi a užívateľských dokumentoch. Zjednodušene povedané, cena je zložená z čiastky za každú stránku zostavy a za vytvorenie zostavy ako takej. V praxi to môže znamenať, že dvojstránková zostava bude stáť 62 SKK - 60 korún je zaúčtovaných za vytvorenie zostavy plus cena je navýšená o jednu korunu za každú stránku

• Prečo sú technické problémy s pripojením, veľmi dlhé technické odozvy?
Aplikácia je pripojená na chrbtovú sieť internetu dostatočnou rýchlosťou a je vyladená pre veľké množstvo dotazov. Odozva aplikácie môže byť vo vašom prípade limitovaná rýchlosťou Vášho pripojenia k internetu - odozva je daná rýchlosťou najužšieho miesta spojenia. V prípade ďalších nejasností kontaktujte svojho poskytovateľa internetového pripojenia

• Prečo nie je v aplikácii demo verzia, aby si zákazník ešte pred zaplatením mohol pozrieť, čo vlastne portál ponúka?
Aplikácia poskytuje štandadné výstupy, ktoré nájdete na správach katastra, súčasťou aplikácie je taktiež užívateľská príručka, ktorú si každý môže preštudovať. Vytvorenie demoaplikácie je teda zbytočné, uberalo by kapacity využiteľné pre tvorbu vlastného portálu a znižovalo by jeho výkonnosť...

redakce

vyvěšeno: 08.03.2004
ID článku: 1079
další informace:www.geoinformace.cz/index.php?id=1024
www.geoinformace.cz/index.php?id=1031
www.geoinformace.cz/index.php?id=1078
www.katasterportal.sk


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Internet
Ze zahraničí
[Pošta]