[Home Page]

Vánočka – tradiční, ale neobyčejná

ZDIBY (17. 12. 2003): Předvánoční setkání geomatiků (zeměměřičů a příbuzných profesí) se tradičně konalo ve VÚGTK ve Zdibech. Krájela se vánočka ve tvaru G (Geomedia od Intergraphu), jedly preclíky ve tvaru B (Bentley), ochutnávalo cukroví (Vánoce) a diskutovalo se v kuloárech.

Ředitel VÚGTK, ing. Václav Slaboch, využil této příležitosti také k připomenutí, že toto setkání nad vánočkou je neobyčejné tím, že se uskutečňuje v předvečer výročí 50 let od založení VÚGTK. Na otázku, v jakém jazyce byla 23. ledna 1954 zřizovací listina VÚGTK napsána, většina lidí nedovedla odpovědět, neboť pan ředitel hned vyloučil tehdy tak prosazovanou ruštinu. Zřizovací listinu VÚGTK (po dohodě s ministerstvem financí a s předsedou státního úřadu plánovacího) sepsal minister miestneho hospodárstva ve slovenštině. Dal VÚGTK do vínku, že se jedná o rozpočtovou organizaci (ing. Slaboch se pokusil každý bod listiny glosovat a zde musel s lítostí upřesnit, že VÚGTK je příspěvkovou organizací s 50% krytím). Posláním VÚGTK bylo řešit výzkumné problémy geodézie a kartografie důležité pro národní hospodářství a pro zájmy státu, spolupracovat s příslušnými domácími i zahraničními institucemi, soustřeďovat a využívat celostátní literární a mapovou dokumentaci v geodézii a kartografii, sledovat vývoj doma i v cizině, přenášet získané poznatky do praxe.

Tímto opatřením byla soustředěna výzkumná oddělení, dokumentace a knihovny Státního zeměměřického a kartografického ústavu v Praze, Slovenského zeměměřického a kartografického ústavu v Bratislavě a národního podniku Geometra v Praze (včetně knihoven, dokumentace a ústředního archivu) do VÚGTK. Nově zřízený ústav VÚGTK byl podřízen přímo ÚSGK.

Po výčtu dobrých zpráv byl místopředseda ČÚZK, ing. Oldřich Pašek, požádán o sdělení zpráv špatných. Ing. Pašek ale očekávání ing. Slabocha nenaplnil a se slovy, že se blíží Vánoce raději připomenul, co čeká resort v příštím roce (např. budování celoplošné sítě referenčních stanic DGPS).

Právě síť CZEPOS, stejně jako Setkání geodetů 2004 – další avizovaná několikadenní akce, kterou by rádi uspořádali KGK a ČSGK ve spolupráci s ČÚZK v předběžném termínu květen – červen, bude představena v některém z příštích čísel časopisu Zeměměřič.

Někteří účastníci (asi zvlášť významní) dostali výslužku v podobě kousku vánočky s sebou. Redakce Zeměměřiče patřila mezi těchto několik vyvolených, a proto logicky v tomto článku zazněla jen »samá chvála«.

Konec roku bývá jednou z příležitostí k hodnocení roku právě uplynulého a k přijímání dobrých předsevzetí pro období budoucí. Jaká předsevzetí si dal ředitel VÚGTK, ing. Václav Slaboch?

Při příležitosti právě uplynulého roku jsem došel k názoru, že většina problémů v minulosti i v přítomnosti byla možná způsobena naším nesprávným chováním a chybnou komunikací s okolním světem. Měli bychom se nad sebou zamyslet a své úspěchy i neúspěchy důkladně analyzovat a zejména se snažit plnit těchto několik bodů:
1. Vždy splnit to, k čemu se zavážeme. Proto v případě obtížných úkolů méně slibovat a více plnit.
2. O své klienty se musíme starat. V žádném případě nesmíme očekávat, že se naši klienti budou starat o nás, např. ČÚZK. Nebudeme-li se o ně starat my, postará se o ně naše konkurence, např. APP.
3. Ke svým klientům a partnerům se musíme chovat tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
4. Nedokážeme nic, když zvítězí naše argumenty (když budeme mít pravdu), ale když ztratíme zákazníka.
5. Budoucnost a reputace celého VÚGTK je v rukou každého jednotlivého pracovníka VÚGTK.Z dnešní činnosti pracovišť VÚGTK

Útvar GIS a katastru:

– podpora KN;
– podpora uplatnění dat resortu (ZABAGED);
– mezinárodní spolupráce (Uzbekistán, Ukrajina, rozvojové země);
– mimoresortní spolupráce (obce, soukromé firmy, MZe, MK, MŽP, ÚVZSVM...).

Útvar ODIS:
– knihovna a Internet (resort, vysokorychlostní připojení do internetové sítě Evropského výzkumu);
– edice VÚGTK;
– semináře a kurzy;
– CD ROM »Zeměměřictví a katastr IV« (2000 – 2001);
– internet ČÚZK a pro všechny KÚ a CLGE.

Útvar geodézie a geodynamiky:
– získání grantu pro »Výzkumné centrum« společně s ČVUT, AÚ AV ČR, Středoevropská iniciativa, EuroGeographics Euref;
– zpracování koncepce sítě permanentních stanic GPS pro ČR (CZEPOS).

Útvar metrologie a inženýrské geodézie:
– získání akreditace pro metrologickou laboratoř Metrologického střediska VÚGTK;
– úspěšné mezilaboratorní porovnání, získání akreditace ČIA pro metrologickou laboratoř VÚGTK.

(rp)

vyvěšeno: 15.03.2004
ID článku: 1085


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] Z domova [Pošta]