[Home Page]

Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

Zeměměřictví je definováno v zákoně č. 200/1994 Sb. ČR jako souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v KN. Tyto činnosti jsou již dvě předešlá desetiletí stále více ovlivňovány komputerizací a elektronizací, a tím se zákonitě musí rozšiřovat jak odbornost zeměměřiče, tak i náplň a způsoby jeho práce. Prostředky globálního určování polohy na zemském povrchu pomocí navigačních družic (GPS), metody hromadného sběru dat fotogrammetrickými metodami a metodami dálkového průzkumu Země zásadním způsobem ovlivňují způsoby sběru prostorových geoinformací. Metody počítačové kartografie a především aplikace geografických informačních systémů (GIS) ovlivňují zpracování a interpretaci těchto geodat (*) a vedle klasických analogových výstupů je stále častěji vyžadováno digitální zpracování. Pro ukládání digitálních geodat, jejich aktualizaci, analýzu a integraci s dalšími daty jsou využívány grafické funkce relačních databází.

Je zřejmé, že úzké vymezení zeměměřických činností dle výše uvedené definice nereflektuje současné potřeby odběratelů zeměměřických činností. Profese geodeta a kartografa musí postihnout tyto trendy a musí se stát integrovanou profesí, kterou označujeme jako geomatika nebo také geoinformační inženýrství. Geomatika je souhrn činností, které integrují veškeré prostředky a postupy používané k získání a vedení prostorových dat pro vědecké, administrativní, právní a technické operace. Zahrnuje široký okruh oborů, které jsou použity k vytvoření detailního modelu světa. Jedná se především o tyto obory:
– zeměměřictví (geodezie a kartografie)
– dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie)
– geografické informační systémy (GIS)
– určování globální polohy (GPS).

Toto pojetí geomatického vzdělávání je prosazováno již od roku 1995 na Západočeské univerzitě v Plzni.

Uplatnění znalostí a služeb zeměměřiče - geomatika by mělo být výrazně širší a dovolím si toto tvrzení ozřejmit na příkladu projektu naplňování a správě Základního registru územní identifikace (ZRUIN) Informačního systému veřejné správy (ISVS) a možné vazby na dokumentaci územního plánování, jako nástroje koordinace trvale udržitelného rozvoje území, neboť veškeré rozhodovací procesy jsou vázány na kvalitu geodat, nad kterými procesy rozhodování probíhají.

Zdroj: Základní báze geodat a zeměměřictví v informační společnosti, referát na 38. GID v Brně (úvodní kapitola).

*) Geodata - data vztahující se k územním prvkům, jedná se o geometrická, prostorová a popisná data. Data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi. Reprezentuje abstrakce entit reálného světa.

Ing. Václav Čada, CSc.

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1144


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Školství [Pošta]