[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP

Může oprávněná osoba ověřit kopie jakýchkoli GP nebo jenom některých? Týká se to všech historicky existujících GP, nebo je nutno právní ustanovení chápat s nějakým omezením (např. jen těch, které jsou ověřeny podle platného znění zák. 344/92 Sb., včetně souhlasu KÚ s číslováním)? Může např. oprávněná osoba ověřit kopie starších plánů bez omezení? Může oprávněná osoba ověřit kopie plánů, ověřených původně jinou oprávněnou osobou? Ověřuje v tomto případě pouze souhlas kopie a originálu, nebo i odbornou úroveň výsledku?
Zdeněk Žilka, Geoding

Může úředně oprávněný zeměměřický inženýr ověřit kopii geometrického plánu, jehož originál ověřil jiný úředně oprávněný zeměměřický inženýr? A když ne, kdo ověří GP zemřelého ověřovatele (nedosažitelného, odstěhovaného za moře, nebo který ukončil či přišel o ověřování)? Děkuji, že se budete zabývat tímto mým dotazem.
Ing. Vladimír Svoboda


Dovolím si stručně odpovědět na dané otázky:

Slovo »ověření« je v tomto případě nutné vykládat vždy v kontextu toho, čeho se ověření týká. K tomu zcela postačuje ustanovení § 16 zákona č.200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. §16 odst. 4 uvedeného zákona pojednává o »ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti«, § 16 odst. 5 pojednává o »ověření kopie GP«. Z ustanovení § 16 odst. 5 vyplývá, že fyzická osoba s úředním oprávněním v tomto případě pouze ověřuje, že kopie GP souhlasí s GP (»originálem«). Nic víc, nic míň. Ověřovatel při ověřování kopie GP vůbec nezodpovídá za odbornou správnost »výsledku zeměměřické činnosti«, stejně jako notář nebo příslušný pracovník na obecním úřadu nezodpovídá za obsah listiny, jejíž kopii ověřuje. Ze žádného právního předpisu nevyplývá, že nelze ověřit kopii GP vyhotoveného třeba v roce 1964. Je věcí toho, kdo tuto kopii vyžaduje, k jakému účelu ji použije.


Výňatky z právních předpisů:

Zák. 200/94 Sb. v platném znění, § 13: Rozsah úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování
a) GP, kopie GP, upřesněného přídělového plánu, nového SGI KN a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,

Zák. 200/94 Sb. v platném znění, § 16: Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním

(5) Ověření kopie GP se vyznačí textem: »Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s GP.« K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření kopie, číslo z evidence ověřených kopií a otisk razítka se státním znakem, jehož obsah je uveden v odstavci 4.

Zák. 344/92 Sb. v platném znění, § 19: Geodetické práce a GP

(3) Kopie GP, zřetelně jako kopie označená, může být ověřena osobou s úředním oprávněním.

Zák. 344/92 Sb. v platném znění, čl. IV:

2. Fyzické osoby, kterým bylo vydáno úřední oprávnění podle §13 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, do dne účinnosti tohoto zákona, mohou ode dne účinnosti tohoto zákona ověřovat i kopie GP, upřesněné přídělové plány a nové SGI KN. (Čl. IV vložen právním předpisem č.120/2000 Sb. s účinností od 1. 9. 2000.)

Vyhl. 190/96 Sb. v platném znění, § 74: Vyhotovení a ověření kopie prvopisu plánu

Kopii plánu založeného podle § 73 vyhotoví KÚ na požádání vyhotoviteli plánu. Označí ji slovem »Kopie« a opatří doložkou »Kopie souhlasí s prvopisem GP založeným u KÚ«, otiskem razítka KÚ se státním znakem, datem a podpisem zaměstnance KÚ. Ostatním žadatelům vyhotoví KÚ kopii prvopisu plánu jen v případě, že je již součástí listiny, podle níž byl proveden zápis do katastru, a postupuje při tom podle § 82 odst. 6.

Květa Olivová, ČÚZK

vyvěšeno: 18.03.2004
ID článku: 1169


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]