[Home Page]

Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů

PRAHA (24.3.2004) - Rada ČSGK se na svém březnovém 8. zasedání rozhodla informovat členskou základnu o svém konání a o současné situaci Svazu.
Bezpochyby dobré zprávy se váží k mezinárodní činnosti ČSGK. O jednotlivých akcích bylo nebo bude na stránkách Zeměměřičského věstníku referováno. Uveďme na příklad spolupráci při zajišťování každoročních velmi úspěšných Slovensko – Polsko – Českých geodetických dnů, které se budou letos konat 6.-8.5. v Piešťanech a na které obdržely pozvánky naše další odborné společnosti KGK, CAGI, KS ČR a ČSFDP. Úspěšně proběhla též příprava referátů a delegace (účast mimo rozpočet Svazu) na květnový FIG Working Week v Aténách a tradičně dobré je zastoupení a postavení našich členů v komisích a orgánech FIG.
Naopak zprávy o domácí situaci převážně nejsou potěšující. K nejzávažnějším problémům patří dluh ČSGK vůči ČSVTS ve výši řádově 200 tisíc Kč. Rada provádí hloubkovou analýzu hospodaření a v důsledku přijala následující zásadní opatření:
- Návrh splátkového kalendáře s cílem likvidace dluhu v roce 2005, který byl vedením ČSVTS přijat již 30.1.2004. Důsledkem je zatímní rozpočtové provizorium Svazu na roky 2004-5.
- Ukončení stálého pracovního poměru tajemníka ČSGK Ing. J. Vaingáta v souladu se zákoníkem práce k březnu 2004. Ten do doby, než Rada jmenuje jeho nástupce, nadále zůstává ve funkci s výrazně omezeným úvazkem na základě ústní dohody o provedení práce, uzavřené s předsedou Ing. P. Polákem. Rada v této souvislosti jedná o zřízení funkce hospodáře Svazu a o obnovení služeb členů Rady při průběžném vyřizování došlé pošty a okamžitých standardních potřeb.
- Kancelář č. 299 v budově ČSVTS na Novotného lávce bude s ČSGK kromě KGK nově sdílet CAGI, jejíž tajemník bude přítomen jen po velmi omezenou dobu. Sdílením se sníží náklady na nájem a provoz místnosti. Jednání o společné osobě tajemníka ČSGK a CAGI nebylo zatím úspěšné.
- Co největší část písemností Svazu bude rozesílána a přijímána elektronickou formou, včetně placení členských příspěvků a vložných na odborné akce. Způsob plateb a spojení bude oznámeno na stránkách tohoto listu. Rada v této souvislosti apeluje na členy ČSGK, aby své příspěvky platili včas.
Všechna opatření odpovídají Stanovám ČSGK a právním normám a byla přijata ve spolupráci s revizní komisí. Dalším řešeným problémem na domácím poli je praktická dlouhodobá nefunkčnost odborné skupiny katastru nemovitostí, která v současnosti nemá ani předsedu. Situací se bude zabývat i Ing. Večeře, předseda ČÚZK, na připravované schůzce s Ing. Polákem. Vedení rezortu hodlá ČSGK při řešení podpořit. Naopak činnost OS IG, po řadu let vedené Doc. Ing. J. Procházkou, CSc. je nutno hodnotit pozitivně. Při pořádání odborných akcí, o kterých je pravidelně informováno na těchto stránkách, se však projevuje určité opadnutí zájmu odborné veřejnosti při větším počtu pořadatelů.
Rada se průběžně zabývala zlepšením úrovně Zeměměřického věstníku, kde se povinností „krizového technického redaktora“ ujal Ing. P. Skála, a tvorbou webových stránek ČSKG, které k zprovoznění připravuje Ing. J. Bureš.
Zásluhou skupiny okolo Ing. F. Hofmana a Ing. L. Skládala, CSc. je rozpracována „Biografie českých geodetů 20. století“, jehož kompletaci a úpravu zajišťuje Doc. Ing. P. Hánek, CSc. Sborník bude v jedné kapitole obsahovat též data některých slovenských kolegů. Naopak pro publikaci „Geodeti a kartografi Slovenska 1700 – 2003“ je připraven obdobný soubor dat o českých zeměměřičích.

Z pověření Rady ČSGK sestavil Pavel Hánek

Pavel Hánek

vyvěšeno: 26.03.2004
ID článku: 1176

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server] Z domova [Pošta]