[Home Page]

Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

Samostatná Slovenská republika, ktorej desiate výročie vzniku jsme si pripomenuli, vydáva každoročne prostredníctvom vydavateľstva Veda spracovanie štatistických údajov za predchádzajúci rok v štatistickej ročenke SR. Príspevky zadáva do tlače Štatistický úrad so sídlom v Bratislave.

Medzi množstvom údajov je v časti "Územie a podnebie" od roku 1994 (ročenka vychádza od roku 1993) zaradený podcelok "Vrchy a doliny", v ktorom sú uvedené najvyššie vrcholy geografických celkov SR. Ich hranice vymedzuje Geografický ústav SAV a nadmorské výšky má v archíve Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Zatiaľ najpodrobnejšie hranice geografických celkov boli vydané v Atlase SSR v roku 1975 v mierke 1 : 500 000, no bolo by potrebné ich uviesť do mierky v súčasnosti vydávaných turistických máp 1 : 50 000, ktoré vydáva najväčší vydavateľ máp na Slovensku - Vojenský kartografický ústav Harmanec.

Z porovnania výšok vrchov, dolín a sediel v týchto mapách, ktoré sú, dúfam, pravdivé, vychádzajú však niektoré údaje o nadmorských výškach, avšak častejšie aj o názvoch vrchov rozdielne oproti údajom poskytovaným Geodetickým a kartografickým ústavom do štatistickej ročenky SR.

Jedným z možných riešení by bola spolupráca týchto ústavov na špeciálnej mape 1 : 50 000, kde by bolo možné prizvať aj katedru fyzickej geografie. Boli by tu vyznačené hranice geografických jednotiek, ich mená a najvyššie vrcholy.

Všetky opravy spočítané spolu - nárast o 555 m a pokles o 257 m!!!

Vysvětlivky:
* údaje opravené v roku 1997
** údaje opravené v roku 1998
*** údaje opravené v roku 2001
? potrebné upresnenie hraníc, názvu alebo výšky
!!! chýbajúci údaj

TabulkaSR

Ing. M. Brindza
autorizovaný geodet a kartograf

vyvěšeno: 05.04.2004
ID článku: 1206


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server] KartografieZe zahraničí [Pošta]