[Home Page]

Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

ukazka Řada oborů, zejména oborů technických (geodeti, projektanti, urbanisté, správci technického vybavení, správci GIS, obce, města, krajské úřady, specialisté pro životní prostředí apod.) používá k řešení svých úkolů a potřeb mapy. S postupným rozvojem výpočetní techniky a programových produktů stoupá také množství map zpracovaných digitálními metodami.

Jednou skupinou map jsou tzv. "technické mapy města" (TMM) ev. "digitální technické mapy města" (DTMM). DTMM se rozumí počítačově vedená data obsahu TMM. Pro práci s digitálními mapami (obecně) je v současné době k dispozici široká škála programových produktů. Prací s digitální mapou lze rozumět jak její tvorbu a údržbu, tak i její používání bez možnosti provádění změn.

Vznik standardu

V úvodu článku jsme ukázali, jak široké spektrum specialistů potřebuje ke splnění svých úkolů DTMM. Každá z těchto odborností zpracovává data na prostředcích výpočetní techniky a využívá specializovaných programových produktů.

Aby mohla být DTMM používána v rozdílných programových produktech, je zapotřebí vyřešit otázku přenosu. V tomto článku pomineme finanční a právní aspekty takové výměny dat a budeme se zabývat pouze problémy technickými.

Vzhledem k výše zmíněné různorodosti programových produktů je při přenosu dat obecně zapotřebí vyřešit dva základní problémy:

  1. jak data do druhého systému načíst,
  2. jak načtená data správně interpretovat.

Problém ad 1) se relativně snadno řeší použitím stejného programového produktu, v případě ad 2) je řešení horší - vyžaduje pro správnou interpretaci logického významu dat (co je to vlastně zakresleno) znalost směrnice (předpisu, normy) používané při tvorbě DTMM.

Vhodným řešením těchto problémů při přenosu DTMM je stanovení standardu. Proto byl v 2. polovině roku 1999 dán tehdejším Úřadem pro státní informační systém (ÚSIS) (následně ÚVIS, dnes Ministerstvo informatiky) požadavek na vypracování Standardu pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města s cílem sjednotit strukturu a výměnný formát pro přenos DTMM mezi různými programovými produkty.

Vypracováním standardu byla pověřena Česká asociace pro geoinformace (ČAGI). Požadovaný standard byl vypracován odbornou skupinou ČAGI v průběhu roku 1999. Do této skupiny byli vybráni odborníci z různých oborů, kteří mapy vytvářejí, udržují nebo s nimi jen pracují a používají pro svoji práci různé programové produkty s cílem pokrýt co nejširší spektrum jednotlivých oborů i území České republiky.

Vlastnosti standardu

Standard se zabývá jednak strukturou DTMM (tedy soupisem prvků), jednak výměnným formátem (tedy přenosem dat). Struktura DTMM je hierarchicky členěna a je modifikovatelná, resp. rozšiřitelná.

Výměnný formát digitální technické mapy města (VF DTMM) se nezabývá věcným obsahem DTMM a ani vlastním zobrazením dat DTMM (barva, styl čar, tvar symbolů a fontů apod.), ale obsahuje pouze definice prostorových vztahů a logického významu jednotlivých prvků. Zobrazení dat tedy může být i při použití stejných programových produktů rozdílné v závislosti na požadavcích uživatele.

VF DTMM je nezávislý na používaných programových produktech.

Standard nestanovuje povinnost implementovat VF DTMM v jeho plném rozsahu, a to ani v plošném, ani ve věcném obsahu.

Standard pracuje pouze se základními geoprvky typu bod, linie, text a plocha. Žádné složené prvky nejsou definovány. Jejich aplikace v cílovém produktu je věcí interpretace základních geoprvků. Výsledný VF DTMM je prostý textový soubor.

Ukázka VF DTMM

Ukázka je převzata a zkrácena z uveřejněného standardu a popisuje část publikovaného obrázku.
&V VZOREK_DTMM 573000 1112000
&D D=19991013 V=TM01.01 P='CAGI' Z='DIGIS Ostrava, ing. Nováček'
&R 879.91 556.75 925.44 606.44 500
&L P 901.24 593.28 A=L02.19 C=126 T=3 W='chodník' Z=238.52 *='obrubník' L 904.49 598.87
&A 901.23 594.96 A=P03.22 *='beton'
&T 903.84 589.36 '33/1256' A=T10.07 R=8 U=366.44
&P 898.32 556.75 A=B03.13 C=131 W='terén' Z=236.95 *='jasan'
&K

Z ukázky je patrná základní logika VF DTMM - je udán typ prvku (&L, &A, &T, &P = linie, plocha, text, bod), potom následuje poloha(y) bodu(ů) (redukované souřadnice Y, X) a logický význam prvku (A=...). Ostatní údaje jsou většinou nepovinné. Z ukázky je tedy zřejmé, že

VF DTMM je snadno analyzovatelný a protože neobsahuje informace o grafických parametrech kresby, lze výsledný vzhled kresby snadno přizpůsobit profesním požadavkům.

VF DTMM v praxi

Používat VF DTMM pro import a export DTMM je dle zákona o informačních systémech veřejné správy závazný pro orgány veřejné správy. Institut městské informatiky hlavního města Prahy (IMIP) je mimo jiné pověřen tvorbou, údržbou a výdejem dat ze Souboru digitálních map

Prahy (SDMP). SDMP tvoří rozsáhlý soubor dat a jejich podmnožinou je také Jednotná Digitální Mapa Prahy (JDMP), která svým obsahem a úrovní měřítka 1 : 500 odpovídá DTMM. Protože IMIP používá pro správu a údržbu dat databázový systém MAPA3 s grafickým editorem KOKEŠ, bylo nutno tento produkt doplnit o modul pro export a import VF DTMM, aby mohla být výměna dat v tomto formátu prováděna, a seznámit uživatele DTMM s jeho výhodami, zejména s jednotnou interpretací grafických dat a s možností přebírání negrafických atributů mapy. Stále je totiž zatím nutné při exportu a importu dat z/do JDMP přistupovat ke každé skupině odběratelů/dodavatelů individuálně (správci technického vybavení města, městské části, státní správa, soukromé firmy), což klade vysoké nároky na organizaci toku dat. Používání VF DTMM tyto problémy odstraňuje a sjednocuje "jazyk", kterým se různé programové produkty mohou domluvit.

Standard: 001/01.01. Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města. Datum schválení: 01. 11. 2000. Datum vyhlášení: 22. 12. 2000. c 2000 Úřad pro veřejné informační systémy. Pro podrobnější informace odkazujeme na webové stránky ÚVIS, www.uvis.cz.

Ing. Stanislav Tomeš
GEPRO, s.r.o.

vyvěšeno: 05.04.2004
ID článku: 1207


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server] Software [Pošta]